Monitor Polski

M.P.2011.102.1025

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 listopada 2011 r.
o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.1)), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
§  1. W okresie od dnia 19 listopada 2011 r. do dnia 18 listopada 2012 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, zwany dalej "PKW", o liczebności do 50 żołnierzy i pracowników wojska.
§  2.
1. PKW działa w składzie Sił Unii Europejskiej biorących udział w operacji ALTHEA w Bośni i Hercegowinie mającej na celu implementację wojskowych aspektów Porozumienia z Dayton związanych z utrzymaniem pokoju i bezpieczeństwa na obszarze Bośni i Hercegowiny.
2. PKW może zostać użyty na obszarze Republiki Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w celu wzmocnienia Sił Międzynarodowych nadzorujących przestrzeganie porozumienia pokojowego przez strony konfliktu w Republice Kosowo.
§  3.
1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Sił Unii Europejskiej.
2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.
§  4. Za współpracę z kierowniczymi organami Unii Europejskiej w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.
§  5. Uzbrojenie i sprzęt wojskowy PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
§  6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1203.