Przechowywanie przez jednostki gospodarki uspołecznionej dokumentacji, dotyczącej powszechnej inwentaryzacji oraz przeceny środków trwałych.

Monitor Polski

M.P.1961.75.317

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 września 1961 r.
w sprawie przechowywania przez jednostki gospodarki uspołecznionej dokumentacji, dotyczącej powszechnej inwentaryzacji oraz przeceny środków trwałych.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185) zarządza się, co następuje:
1.
Do dokumentacji dotyczącej powszechnej inwentaryzacji oraz przeceny środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy działu V zarządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie podstawowych zasad prowadzenia księgowości, inwentaryzacji, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przechowywania dowodów księgowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1959 r. Nr 102, poz. 546 i z 1961 r. Nr 26, poz. 128), z tym że podział dokumentów na kategorie A i B oraz terminy ich przechowywania określają ust. 2 i 3 niniejszego zarządzenia.
2.
Formularze sprawozdawcze z wyników powszechnej inwentaryzacji oraz przeceny środków trwałych są aktami przeznaczonymi do trwałego przechowywania (kategoria A). Pozostałe materiały stanowią dokumenty kategorii B.
3.
Ustala się następujące terminy przechowywania dokumentów dotyczących powszechnej inwentaryzacji i przeceny środków trwałych (kategoria B):
1)
arkusze ewidencyjne i zestawienia pomocnicze - do dnia 31 grudnia 1965 r.,
2)
karty inwentaryzacyjne - 5 lat od daty postawienia w stan likwidacji środka trwałego, którego dana karta dotyczy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.