Prowadzenie teatrów świetlnych oraz publiczne rozpowszechnianie filmów przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki... - M.P.1952.A-51.693 - OpenLEX

Prowadzenie teatrów świetlnych oraz publiczne rozpowszechnianie filmów przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie podlegające Centralnemu Urzędowi Kinematografii.

Monitor Polski

M.P.1952.A-51.693

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1961 r.

ZARZĄDZENIE NR 113
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 maja 1952 r.
w sprawie prowadzenia teatrów świetlnych oraz publicznego rozpowszechniania filmów przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie podlegające Centralnemu Urzędowi Kinematografii.

Na podstawie art. 4 i 18 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o kinematografii (Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 452) zarządza się, co następuje:
Prowadzenie teatrów świetlnych oraz publiczne rozpowszechnianie filmów przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie podlegające Centralnemu Urzędowi Kinematografii może być wykonywane jedynie po wyrażeniu zgody przez Centralny Urząd Kinematografii i na warunkach przez Urząd ustalonych.
Za publiczne rozpowszechnianie filmów w rozumieniu § 1 uważa się wszelkie wyświetlanie filmów, z wyjątkiem wyświetlania przez:
1)
szkoły, instytuty i zakłady naukowe, o ile ograniczone jest do uczniów, słuchaczy i personelu pedagogicznego w celach naukowych i wychowawczych;
2)
jednostki wojskowe i bezpieczeństwa publicznego, o ile ograniczone jest do żołnierzy bądź funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego;
3)
osoby fizyczne w mieszkaniach prywatnych wobec członków rodzin.
4) 1
zakłady pracy, instytucje i organizacje społeczne, o ile ograniczone jest do pracowników tych zakładów i instytucji lub członków organizacji społecznych w celach oświatowo-instruktażowych i wychowawczych oraz odbywa się przy pomocy aparatu projekcyjnego wąskotaśmowego.
Osoby fizyczne oraz osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, wymienione w § 1, występujące o wyrażenie zgody Centralnego Urzędu Kinematografii na prowadzenie teatrów świetlnych oraz publiczne rozpowszechnianie filmów, obowiązane są wnieść do Centralnego Urzędu Kinematografii za pośrednictwem przedsiębiorstwa państwowego "Okręgowy Zarząd Kin", na którego terenie działania zamierzają prowadzić teatr świetlny lub publicznie rozpowszechniać filmy, podania wraz z załącznikami. Przedsiębiorstwo "Okręgowy Zarząd Kin" przekazuje podanie do Centralnego Urzędu Kinematografii wraz ze swoimi wnioskami.
1.
Podanie powinno zawierać: nazwisko i imię osoby fizycznej, nazwę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, miejsce zamieszkania lub siedzibę, zadania statutowe, określenie miejsca, w którym zamierza prowadzić teatr świetlny, oraz publiczne rozpowszechnianie filmów.
2.
Do podania należy dołączyć:
1)
zaświadczenie właściwych władz stwierdzające, że miejsce przewidziane na prowadzenie teatru świetlnego lub na publiczne rozpowszechnianie filmów odpowiada warunkom bezpieczeństwa;
2)
dokładny opis techniczny posiadanego sprzętu kinowego według wzoru, dostarczonego przez okręgowy zarząd kin.
Centralny Urząd Kinematografii w decyzji o wyrażeniu zgody ustali warunki prowadzenia teatru świetlnego lub publicznego rozpowszechniania filmów, a w szczególności dotyczące ceny biletów, planowania, sprawozdawczości, kontroli technicznej, kontroli widowni oraz bezpieczeństwa warunków eksploatacji.
Decyzja Centralnego Urzędu Kinematografii o wyrażeniu osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym zgody na prowadzenie teatrów świetlnych oraz publiczne rozpowszechnianie filmów obowiązuje aż do jej odwołania.
1.
Centralny Urząd Kinematografii sprawuje:
1)
nadzór i kontrolę nad teatrami świetlnymi i publicznym rozpowszechnianiem filmów oraz nad przestrzeganiem ustalonych warunków;
2)
nadzór techniczny nad sprzętem kinowym.
2.
Centralny Urząd Kinematografii może w decyzji zlecić wykonywanie nadzoru i kontroli w całości lub częściowo okręgowemu zarządowi kin.
Osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne prowadzące dotychczas teatry świetlne lub publicznie wyświetlające filmy obowiązane są w terminie do dnia 31 sierpnia 1952 r. wnieść podanie do Centralnego Urzędu Kinematografii, zgodnie z §§ 3 i 4, celem wyrażenia zgody, o której mowa w § 1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 pkt 4 dodany przez § 1 zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 stycznia 1961 r. (M.P.61.15.81) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 lutego 1961 r.