Monitor Polski

M.P.1961.15.81

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lutego 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 31 stycznia 1961 r.
dotyczące zmiany zarządzenia nr 113 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 1952 r. w sprawie prowadzenia teatrów świetlnych oraz publicznego rozpowszechniania filmów przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie podlegające Centralnemu Urzędowi Kinematografii.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 66, poz. 452 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 113 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 1952 r. w sprawie prowadzenia teatrów świetlnych oraz publicznego rozpowszechniania filmów przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie podlegające Centralnemu Urzędowi Kinematografii (Monitor Polski Nr A-51, poz. 693) wprowadza się następującą zmianę:

w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) zakłady pracy, instytucje i organizacje społeczne, o ile ograniczone jest do pracowników tych zakładów i instytucji lub członków organizacji społecznych w celach oświatowo-instruktażowych i wychowawczych oraz odbywa się przy pomocy aparatu projekcyjnego wąskotaśmowego."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.