Powołanie Komisji do wytypowania budynków nadających się na magazyny zbożowe.

Monitor Polski

M.P.1949.A-36.518

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 1949 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 31 maja 1949 r.
wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrem Administracji Publicznej w sprawie powołania Komisji do wytypowania budynków nadających się na magazyny zbożowe.

W wykonaniu uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 6 maja 1949 r. w sprawie przekazania Polskim Zakładom Zbożowym w zarząd i użytkowanie magazynów zbożowych i na podstawie art. art. 2, 5 i 6 dekretu z dnia 27 czerwca 1946 r. o reglamentowanym zaopatrywaniu ludności w przedmioty powszedniego użytku (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 217), zarządzam co następuje:
Powołuję dla każdego województwa Komisję do spraw związanych z wytypowaniem budynków niewykorzystanych dotychczas a nadających się na magazyny zbożowe, zwaną w dalszym ciągu "Komisją".
W skład Komisji wchodzą:
a)
wojewoda lub wyznaczony przez niego wicewojewoda jako przewodniczący,
b)
naczelnik Wydziału Handlu Urzędu Wojewódzkiego,
c)
naczelnik Wydziału Przemysłu Urzędu Wojewódzkiego,
d)
naczelnik Wydziału Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego,
e)
przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Narodowej,
f)
przedstawiciel Polskich Zakładów Zbożowych.
Zadaniem Komisji jest:
a)
ustalenie spisu magazynów zbożowych, stanowiących własność Skarbu Państwa lub związków samorządu terytorialnego, a znajdujących się dotychczas w zarządzie lub użytkowaniu poszczególnych działów administracji państwowej lub samorządu terytorialnego,
b)
wytypowanie i ustalenie spisu niewykorzystanych budynków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub związków samorządu terytorialnego nadających się na magazyny zbożowe w obecnym stanie lub po dokonaniu niewielkich napraw i niezbędnych przeróbek,
c)
wytypowanie i ustalenie spisu nieużytkowanych magazynów oraz niewykorzystanych budynków, nadających się na magazyny, których właścicielami lub posiadaczami praw do budynku są osoby fizyczne lub prawne prawa prywatnego.
Nie ulegają wciągnięciu do spisów określonych w § 3:
a)
magazyny zbożowe w portach morskich,
b)
magazyny wojskowe,
c)
magazyny kolejowe, z wyjątkiem elewatorów zbożowych,
d)
budynki znajdujące się na terenie Państwowych Gospodarstw Rolnych, jeśli są faktycznie użytkowane i niezbędne dla potrzeb tych gospodarstw.
1.
Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeby.
2.
Uchwały Komisji zapadają większością głosów; w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
1.
Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.
2.
Protokół powinien odtwarzać przebieg posiedzenia i zawierać uzasadnione zdanie mniejszości.
3.
Sekretarza do spraw związanych z pracami Komisji wyznacza wojewoda spośród pracowników Urzędu Wojewódzkiego.
1.
W posiedzeniach Komisji na zaproszenie Przewodniczącego biorą udział z głosem doradczym przedstawiciele władz i urzędów, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się budynki typowane na magazyny zbożowe (§ 3 lit. b).
2.
Przedstawiciele władz i urzędów maga zgłaszać i popierać na posiedzeniu Komisji wnioski o wyłączenie budynków ze spisu i pozostawienie ich w zarządzie dotychczasowego użytkownika. Wnioski te winny być wciągnięte do protokółu.
3.
Przedstawiciele władz i urzędów obowiązani są na żądanie Komisji do udzielania dokładnych wiadomości o stanie budynku, który jest typowany na magazyn zbożowy.
4.
Komisja w razie istotnej potrzeby może zasięgnąć opinii rzeczoznawców spoza swego grona co do możności przystosowania budynku na magazyn zbożowy.
Ilość wytypowanych budynków na magazyny zbożowe winna zapewnić w poszczególnych województwach - niezależnie od istniejących już pomieszczeń, następującą pojemność magazynową:

1. w woj. poznańskim 40.000 t.

2. " warszawskim 15.000 "

3. " wrocławskim 50.000 "

4. " śląskim 25.000 "

5. " pomorskim 25.000 "

6. " łódzkim 15.000 "

7. " lubelskim 25.000 "

8. " szczecińskim 50.000 "

9. " krakowskim 10.000 "

10. " rzeszowskim 10.000 "

11. " gdańskim 30.000 "

12. " olsztyńskim 40.000 "

13. " kieleckim 10.000 "

14. białostockim 10.000 "

Przy określaniu budynków należy mieć na względzie wszelkie okoliczności zapewniające przydatność typowanych budynków na magazyny zbożowe, a w szczególności:
a)
stan budynku i koszty jego adaptacji do składowania zboża,
b)
pojemność użytkową budynku dla zboża,
c)
położenie w stosunku do dróg komunikacyjnych.
Spisy magazynów zbożowych, określonych w § 3 lit. a) oraz spisy budynków, wytypowanych na magazyny zbożowe (§ 3 lit. b) Komisja przesyła niezwłocznie po posiedzeniu do Ministra Handlu Wewnętrznego wraz z protokółem posiedzenia i wszystkimi danymi, dotyczącymi zamieszczonych w spisie budynków, w szczególności z danymi przewidzianymi w § 9.
1.
Jednocześnie z przesłaniem do Ministerstwa Handlu Wewnętrznego spisów budynków wymienionych w § 3 pkt. b - Komisje zawiadamiają władze i instytucje użytkujące budynek o przeznaczeniu budynku na magazyn zbożowy z nadmienieniem, że w ciągu 7 dni od doręczenia zawiadomienia przysługuje zainteresowanym władzom prawo wniesienia odwołania.
2.
Wniesione odwołanie Komisja jest obowiązana przesłać w terminie trzydniowym od daty otrzymania do Ministerstwa Handlu Wewnętrznego.
3.
W sprawach budynków, co do których zgłoszono wnioski przewidziane w ust. 1, Minister Handlu Wewnętrznego przesyła akta wraz ze swą opinią do Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
4.
W przypadkach, gdy wniosek dotyczy przedsiębiorstw znajdujących się w posiadaniu samorządu terytorialnego - Minister Handlu Wewnętrznego zasięga również opinii Ministra Administracji Publicznej, którą dołącza do akt przesyłanych w myśl ust. 3.
1.
Komisje prześlą właściwym terenowo Okręgowym Oddziałom Polskich Zakładów Zbożowych wykaz budynków co do których nie wniesiono odwołania w trybie § 11.
2.
Wykaz ten stanowi podstawę do przejęcia budynku przez Polskie Zakłady Zbożowe w bezpłatne użytkowanie.
Spisy niewykorzystanych budynków i nieużytkowanych magazynów, należących do osób fizycznych i prawnych prawa prywatnego (§ 3 - lit. c) Komisja przesyła do Ministra Handlu Wewnętrznego. Objęcie tych magazynów i budynków nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Komisje winny wykonać prace wymienione w § 3 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 1949 r.
1.
Członkowie Komisji mają prawo do wynagrodzenia za posiedzenia Komisji, odbywające się w godzinach pozaurzędowych.
2.
Koszty związane z pracami Komisji oraz wynagrodzenie członków Komisji w wysokości 1.000 zł za posiedzenie pokrywają Polskie Zakłady Zbożowe.