Monitor Polski

M.P.1989.44.360

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 1 grudnia 1989 r.
w sprawie postępowania z bronią przejętą przez organy spraw wewnętrznych do depozytu, a nie nadającą się do dalszego użytku.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. Nr 6, poz. 43, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
§  1. Szef wojewódzkiego (Stołecznego) urzędu spraw wewnętrznych, który przejął do depozytu broń nie nadającą się do dalszego użytku, zarządza komisyjne zbadanie jej stanu technicznego, w celu podjęcia decyzji co do dalszego przeznaczenia broni.
§  2.
1. Komisję do zbadania stanu technicznego broni, o której mowa w § 1, powołuje szef wojewódzkiego (Stołecznego) urzędu spraw wewnętrznych, który wydał pozwolenie na daną broń. W skład komisji wchodzi specjalista z zakresu rusznikarstwa.
2. O powołaniu komisji i terminie jej posiedzenia przewodniczący komisji powiadamia właściciela broni, informując go jednocześnie o jego prawie do:
1) osobistego udziału w pracach komisji,
2) wnioskowania o udział w pracach komisji przedstawiciela instytucji (organizacji) kompetentnej do oceny stanu technicznego określonego rodzaju broni,
3) wnioskowania o inne niż złomowanie przeznaczenie broni zakwalifikowanej przez komisję jako nie nadającej się do dalszego użytku.
3. Nie usprawiedliwione niestawiennictwo właściciela broni lub przedstawiciela instytucji (organizacji) na posiedzenie komisji nie wstrzymuje wydania przez nią orzeczenia.
§  3.
1. Komisja po szczegółowym zbadaniu stanu technicznego broni wydaje orzeczenie, w którym stwierdza, że dana broń kwalifikuje się do:
1) przekazania na złom,
2) pozostawienia właścicielowi w celu naprawy,
3) pozostawienia właścicielowi w celach kolekcjonerskich.
2. Orzeczenie komisji stanowi dla szefa wojewódzkiego (Stołecznego) urzędu spraw wewnętrznych, który powołał komisję, podstawę do wydania decyzji o dalszym przeznaczeniu broni.
§  4. Po uprawomocnieniu się decyzji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, dokonuje się komisyjnego przekazania broni na złom i jej zniszczenia. Z czynności tych sporządza się protokół, który dołącza się do akt sprawy. Kwotę uzyskaną za złomowaną broń wypłaca się właścicielowi.
§  5. W zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 1961 r. w sprawie odpłatności za używanie broni stanowiącej własność Państwa oraz postępowania z bronią przyjętą przez organy Milicji Obywatelskiej do depozytu, a nie nadającą się do dalszego użytku (Monitor Polski Nr 61, poz. 263) wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule skreśla się wyrazy: "oraz postępowania z bronią przyjętą przez organy Milicji Obywatelskiej do depozytu, a nie nadającą się do dalszego użytku",
2) skreśla się § 3-6.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.