Broń, amunicja i materiały wybuchowe. - Dz.U.1961.6.43 - OpenLEX

Broń, amunicja i materiały wybuchowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.6.43

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2001 r.

USTAWA
z dnia 31 stycznia 1961 r.

Przepisy ogólne.

.................................................

(uchylony).

.................................................

Handel bronią oraz amunicją do niej przez przedsiębiorstwo uspołecznione.

.................................................

(uchylony).

1.
Broń oraz amunicję do niej sprzedawać wolno tylko osobom posiadającym ważne pozwolenie na broń.
2.
Ministrowie Handlu Wewnętrznego i Spraw Wewnętrznych określą w drodze rozporządzenia warunki sprzedaży broni oraz amunicji.

.................................................

Materiały wybuchowe.

.................................................
1.
Nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych dla celów przemysłowych oraz eksploatacji rolnej i leśnej może nastąpić tylko na podstawie pozwolenia:
1)
ministra (kierownika urzędu centralnego), któremu podlega zakład gospodarki uspołecznionej,
2)
kierownika organu administracji prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) wyznaczonego przez to prezydium - w stosunku do pozostałych zakładów położonych na terenie jej działania.
2.
Uprawnienia do wydawania pozwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być przekazane kierownikom jednostek organizacyjnych, w stosunku do zakładów, nad którymi sprawują bezpośredni nadzór.
3.
Pozwolenie (ust. 1 i 2) wydaje się na nazwisko kierownika zakładu (głównego inżyniera, kierownika robót) lub osób uprawnionych do ich zastępowania.
4.
Osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską lub sportową mogą na podstawie tego pozwolenia nabywać proch strzelniczy na warunkach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministra Handlu Wewnętrznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.
5.
Poza przypadkami objętymi ust. 1, 2 i 4 nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych jest zakazane. Jedynie w przypadkach zasługujących na wyjątkowe uwzględnienie wojewódzka komenda Milicji Obywatelskiej (równorzędna) może zezwolić na nabycie i użycie materiałów wybuchowych na warunkach określonych w pozwoleniu.
1.
Właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) określą, każdy w swoim zakresie działania, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych warunki przeładunku, przechowywania i używania materiałów wybuchowych przez zakłady im podległe lub przez nich nadzorowane.
2.
Prezesi zarządów głównych właściwych central spółdzielni uregulują, każdy w swoim zakresie działania, w uzgodnieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych sprawy, o których mowa w ust. 1, co do materiałów wybuchowych nabywanych przez zakłady nadzorowane przez centrale spółdzielni.
3. 3
(uchylony).
4.
Przesyłanie materiałów wybuchowych pocztą jest zakazane.
5.
Ministrowie nadzorujący produkcję artykułów wyrabianych przy użyciu materiałów wybuchowych oraz Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości określą w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Handlu Wewnętrznego warunki magazynowania, przeładunku oraz sposób obchodzenia się z tymi artykułami.
1.
Organy Milicji Obywatelskiej uprawnione są do kontrolowania przewozu materiałów wybuchowych pod względem zachowania środków bezpieczeństwa oraz do kontrolowania składów materiałów wybuchowych co do zgodności przechowywanych w nich materiałów wybuchowych z prowadzoną ewidencją tych materiałów.
2.
O spostrzeżonych uchybieniach organy Milicji Obywatelskiej powinny bezzwłocznie zawiadamiać nadrzędny organ dysponenta kontrolowanych materiałów wybuchowych.
3. 4
Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą materiałów wybuchowych, będących w dyspozycji wojska, w tym również wojska państwa obcego przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej, której Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Przepisy karne.

1.
Kto bezprawnie wyrabia, posiada lub pozbywa wiatrówkę lub inną broń sportową, działającą na zasadzie sprężanego powietrza

- podlega karze aresztu do trzech miesięcy 5 lub grzywny do 2.500 zł. 6

2.
Tej samej karze podlega, kto wykracza przeciw przepisom art. 4 ust. 2, art. 10, art. 13, art. 15 ust. 1, art. 21 i art. 25 ust. 4 oraz przepisom wydanym na podstawie art. 32.
3.
W sprawach o wykroczenia wymienione w ust. 1 i 2 można ponadto orzec przepadek broni, amunicji lub materiałów wybuchowych.
4.
Orzekanie następuje w trybie przepisów o orzecznictwie karno-administracyjnym, przy czym kolegia karno-administracyjne mogą orzekać karę aresztu.
1. 7
Kto bezprawnie pozbywa broń palną lub amunicję do takiej broni albo materiały wybuchowe lub przyrządy wybuchowe

- podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2.
W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 albo skazania lub uwolnienia od kary za przestępstwo określone w art. 4 dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 192 z późniejszymi zmianami) broń palna, amunicja, materiały wybuchowe lub przyrządy wybuchowe podlegają przepadkowi.

Przepisy przejściowe i końcowe.

.................................................

Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej może w drodze rozporządzenia rozciągnąć przepisy niniejszej ustawy w całości lub w części na poszczególne rodzaju broni białej, jak również przedmioty i narzędzia oraz istotne składniki materiałów wybuchowych, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu.

Przepisy niniejszej ustawy nie mają zastosowania do wywozu, przywozu oraz przewozu przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej broni, amunicji i materiałów wybuchowych w celach handlowych lub przemysłowych przez uprawnione do tego przedsiębiorstwa lub instytucje.

Urzędy celne, kolejowe i pocztowe oraz ich organy obowiązane są zatrzymać każdą przesyłkę zawierającą broń, amunicję lub materiały wybuchowe, przesłaną niezgodnie z przepisami niniejszej ustawy, zawiadamiając o tym najbliższy organ Milicji Obywatelskiej.

Przepisy niniejszej ustawy nie naruszają przepisów szczególnych o nabywaniu, przechowywaniu i używaniu materiałów wybuchowych w zakładach górniczych oraz przepisów prawa celnego.

.................................................

* Z dniem 20 marca 2000 r. ustawa utraciła moc na podstawie art. 55 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U.99.53.549), z wyjątkiem przepisów art. 3, art. 18, art. 19 i art. 24-26, a także przepisów art. 27, art. 28 i art. 32-35 w części dotyczącej materiałów wybuchowych.
1 Art. 3 uchylony przez art. 43 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U.01.67.679) z dniem 1 lipca 2001 r.
2 Art. 18 uchylony przez art. 43 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U.01.67.679) z dniem 1 lipca 2001 r.
3 Art. 25 ust. 3 uchylony przez art. 95 pkt 2 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.83.6.35) z dniem 1 stycznia 1984 r.
4 Art. 26 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz.U.97.6.31) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 lutego 1997 r.
5 Górna granica kary aresztu obniżona do wysokości 30 dni na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz.U.98.113.717) z dniem 1 września 1998 r.
6 W art. 27 granica grzywny podwyższona na podstawie:

- art. IX § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Przepisy wprowadzajace Kodeks wykroczeń (Dz.U.71.12.115) z dniem 1 stycznia 1972 r.

- art. 2 § 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach (Dz.U.82.16.125) z dniem 7 czerwca 1982 r.

- art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach (Dz.U.85.23.100) z dniem 1 lipca 1985 r.

- art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1990 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach (Dz.U.90.72.422) z dniem 8 listopada 1990 r.

- art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.92.24.101) z dniem 2 kwietnia 1992 r.

- art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U.94.84.386)

- art. 3 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym (Dz.U.95.95.475) z dniem 20 listopada 1995 r.

7 Art. 28 ust. 1 zmieniony przez art. 5 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U.97.88.554) z dniem 1 września 1998 r.