Odpłatność za używanie broni stanowiącej własność Państwa.

Monitor Polski

M.P.1961.61.263

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 2 sierpnia 1961 r.
w sprawie odpłatności za używanie broni stanowiącej własność Państwa. 1

Na podstawie art. 2 i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. Nr 6, poz. 43) zarządza się, co następuje:
1.
Od osoby fizycznej, której przydzielono do użytku broń palną krótką stanowiącą własność Państwa, pobiera się tytułem opłaty za używanie tej broni kwotę 300 zł rocznie, płatną do końca roku. Równocześnie pobiera się równowartość zużytej przydzielonej amunicji.
2.
Opłaty, o których mowa w ust. 1, wnosi się na rzecz jednostki, która przydzieliła broń do użytku.
Przepis § 1 nie ma zastosowania do osób, którym broń wraz z amunicją wydano dla ochrony osobistej w związku z wykonywanymi przez nie czynnościami służbowymi lub w interesie publicznym.
(skreślone).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Tytuł zmieniony przez § 5 pkt 1 zarządzenia z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie postępowania z bronią przejętą przez organy spraw wewnętrznych do depozytu, a nie nadającą się do dalszego użytku (M.P.89.44.360) z dniem 31 grudnia 1989 r.
2 § 3-6 skreślone przez § 5 pkt 2 zarządzenia z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie postępowania z bronią przejętą przez organy spraw wewnętrznych do depozytu, a nie nadającą się do dalszego użytku (M.P.89.44.360) z dniem 31 grudnia 1989 r.