Porozumienie w sprawie dziewiętnastej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,... - M.P.2013.878 - OpenLEX

Porozumienie w sprawie dziewiętnastej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, dziewiątej sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto oraz sesji organów pomocniczych. Warszawa.2013.10.04.

Monitor Polski

M.P.2013.878

Akt utracił moc
Wersja od: 4 października 2013 r.

POROZUMIENIE
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i jej Protokołu z Kioto w sprawie dziewiętnastej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, dziewiątej sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto oraz sesji organów pomocniczych,
podpisane w Warszawie dnia 4 października 2013 r.

Przekład

POROZUMIENIE

między

RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

a

SEKRETARIATEM

RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU I JEJ PROTOKOŁU Z KIOTO

w sprawie

DZIEWIĘTNASTEJ SESJI KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU,

DZIEWIĄTEJ SESJI KONFERENCJI STRON SŁUŻĄCEJ JAKO SPOTKANIE STRON PROTOKOŁU Z KIOTO

oraz

SESJI ORGANÓW POMOCNICZYCH

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej "Rządem"), reprezentowany przez Ministra Środowiska, oraz Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz protokołu z Kioto do tej Konwencji (zwany dalej "sekretariatem"), reprezentowany przez sekretarza wykonawczego;

Przywołując rezolucję Zgromadzenia Ogólnego nr A/RES/40/243 z dnia 18 grudnia 1985 r. w sprawie konferencji odbywających się poza siedzibą główną ONZ;

Przywołując decyzję nr 26/CP.18, w której Konferencja Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (zwana dalej "COP") z uznaniem odnotowała wyrażenie przez Rząd chęci bycia gospodarzem dziewiętnastej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, dziewiątej sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron protokołu z Kioto oraz sesji organów pomocniczych (zwane dalej "Konferencją");

Zważywszy, że COP w decyzji nr 26/CP.18 z zadowoleniem zatwierdziła ofertę Rządu w sprawie organizacji Konferencji w Warszawie (Rzeczpospolita Polska) i zdecydowała, że Konferencja odbędzie się w dniach 11-22 listopada 2013 r.;

Zważywszy, że przedsesyjne posiedzenia stron z krajów najsłabiej rozwiniętych, małych rozwijających się państw wyspiarskich, państw afrykańskich oraz G77 i Chińskiej Republiki Ludowej (zwane dalej "Posiedzeniami Przedsesyjnymi") odbędą się w dniach 5-10 listopada 2013 r. włącznie;

Zważywszy, że Rząd, na wniosek sekretariatu, wyraził wolę bycia gospodarzem oraz współpracy z sekretariatem przy organizacji Posiedzenia Rady Wykonawczej CDM, 15. Posiedzenia Forum DNA, Drugiego Posiedzenia Ustrukturyzowanego Dialogu Ekspertów w sprawie przeglądu 2013-2015 oraz Warsztatów na temat Technicznych i Naukowych Aspektów ekosystemów o wysokim potencjale wiązania węgla, nieujętych w innych punktach porządku obrad w ramach Konwencji (zwanych dalej łącznie "Posiedzeniami");

Zważywszy, że Rząd zgodził się na pokrycie różnicy między kosztami organizacji Konferencji w Bonn (Republika Federalna Niemiec) i jej organizacji w Warszawie (Rzeczpospolita Polska), oraz na udostępnienie obiektów, które są przyjazne dla środowiska i zgodne z ideałami przyjętymi w Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (zwanej dalej "Konwencją") oraz protokołem z Kioto do tej Konwencji (zwanym dalej "Protokołem");

NINIEJSZYM ZATEM Rząd i sekretariat (zwane dalej wspólnie "Stronami") uzgodniły co następuje:

Termin i miejsce Konferencji

1.
Konferencja odbędzie się na Stadionie Narodowym, Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, w dniach 11-22 listopada 2013 r. włącznie. Stadion Narodowy, włącznie z obszarem poza Stadionem, który będzie pod bezpośrednim nadzorem i kontrolą Departamentu Bezpieczeństwa ONZ działającego w porozumieniu z polskimi organami bezpieczeństwa, stanowi obiekt konferencyjny (zwany dalej "Obiektem Konferencyjnym").
2.
Posiedzenia przedsesyjne odbędą się w Pałacu Kultury i Nauki na pl. Defilad 1 w Warszawie (Rzeczpospolita Polska) w dniach 5-10 listopada 2013 r. włącznie. Sale, w których będą odbywać się posiedzenia przedsesyjne, stanowią obiekty posiedzeń przedsesyjnych (zwane dalej "Obiektami Posiedzeń Przedsesyjnych").
3.
Posiedzenia odbędą się w Warszawie w następujących terminach:
(a)
posiedzenie Rady Wykonawczej CDM w dniach od 4 do 8 listopada 2013 r. włącznie;
(b)
piętnaste Posiedzenie Forum DNA w dniach od 9 do 10 listopada 2013 r. włącznie;
(c)
drugie Posiedzenie Ustrukturyzowanego Dialogu Ekspertów w sprawie przeglądu 2013-2015 w dniu 8 listopada 2013 r.; oraz
(d)
warsztaty na temat Technicznych i Naukowych Aspektów ekosystemów o wysokim potencjale wiązania węgla, nie ujętych w innych punktach porządku obrad w ramach Konwencji w dniach od 5 do 6 listopada 2013 r. włącznie.

Sale, w których odbywać się będą Posiedzenia, stanowią obiekty posiedzeń (zwane dalej "Obiektami Posiedzeń"). Posiedzenia są w całości finansowane przez sekretariat. Rząd będzie współpracował z sekretariatem w zakresie organizacji logistycznej posiedzeń na zasadach i warunkach które zostaną uzgodnione w późniejszym terminie.

4.
Postanowienia niniejszego Porozumienia mają zastosowanie również do Posiedzeń Przedsesyjnych/Posiedzeń.

Uczestnictwo w Konferencji

1.
Zgodnie z postanowieniami Konwencji, Protokołu oraz projektu regulaminu postępowania COP, w Konferencji mogą brać udział:
(a)
przedstawiciele Stron Konwencji oraz Stron Protokołu;
(b)
przedstawiciele państw-obserwatorów, o których mowa w artykule 7 ustępie 6 Konwencji oraz artykule 13 ustępie 8 Protokołu;
(c)
przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych, jej wyspecjalizowanych organizacji oraz Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej;
(d)
przedstawiciele organizacji-obserwatorów, o których mowa w artykule 7 ustępie 6 Konwencji oraz artykule 13 ustępie 8 Protokołu;
(e)
inne osoby zaproszone przez sekretariat.
2.
Sekretarz Wykonawczy sekretariatu (zwany dalej "Sekretarzem Wykonawczym") wyznacza urzędników sekretariatu i innych urzędników ONZ do udziału w Konferencji oraz innych spotkaniach związanych z Konferencją w celu zapewnienia ich obsługi.
3.
Publiczne posiedzenia w ramach Konferencji oraz dostęp do spotkań są otwarte dla przedstawicieli wszystkich mediów informacyjnych akredytowanych na Konferencji przez sekretariat po konsultacjach z Rządem. Spotkania takie są otwarte również dla innych osób zaproszonych przez sekretariat.

Obiekty, wyposażenie, media i usługi

1.
Rząd zobowiązuje się, nieobciążając sekretariatu kosztami, zapewnić obiekty wraz z powierzchnią, wyposażeniem, mediami i usługami niezbędne do organizacji Konferencji oraz Posiedzeń Przedsesyjnych, wymienione w załącznikach do niniejszego Porozumienia, w tym:
(a)
odpowiednią powierzchnię biurową dla sekretariatu do wypełniania jego własnych funkcji, zgodnie ze specyfikacją w załączniku I do niniejszego Porozumienia;
(b)
wyposażenie i obiekty umożliwiające prowadzenie prac Konferencji w językach urzędowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie ze specyfikacją w załączniku I do niniejszego Porozumienia;
(c)
odpowiednio umeblowane i wyposażone pomieszczenia wspomniane powyżej, zgodnie ze specyfikacją w załącznikach I oraz II do niniejszego Porozumienia;
(d)
infrastrukturę informatyczną i łącze internetowe, jakie jest wymagane dla celów Konferencji, zgodnie ze specyfikacją w załączniku II do niniejszego Porozumienia; sekretariat będzie nadzorował projektowanie sieci komputerowej na potrzeby Konferencji oraz dystrybucję sprzętu i oprogramowania;
(e)
niezbędne media, takie jak woda, energia elektryczna i łącze internetowe w obiekcie konferencyjnym oraz infrastrukturę komunikacyjną dla sekretariatu obejmującą telefon, faks i pocztę, po zatwierdzeniu takiej infrastruktury komunikacyjnej przez Sekretarza Wykonawczego lub osobę przez niego wyznaczoną; Rząd poczym wszelkie starania w celu zapewnienia stabilnego i nieprzerwanego dopływu energii elektrycznej do Obiektu Konferencyjnego;
(f)
materiały biurowe wymagane na potrzeby Posiedzeń Przedsesyjnych oraz Konferencji, zgodnie ze specyfikacją w załączniku VIII do niniejszego Porozumienia; ilości materiałów biurowych podane w załączniku to ilości minimalne; Rząd na pisemny wniosek sekretariatu, złożony z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem, powinien być przygotowany do zapewnienia i dostarczenia dodatkowych materiałów w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
2.
Obiekt Konferencyjny oraz Obiekty Posiedzeń Przedsesyjnych, o których mowa powyżej, będą umeblowane, w pełni wyposażone oraz gotowe do użycia przez sekretariat na co najmniej 48 godzin przed otwarciem Konferencji/Posiedzeń Przedsesyjnych oraz przez 24 godziny po ich zamknięciu, jak również będą pozostawać do dyspozycji sekretariatu przez 24 godziny na dobę podczas trwania Konferencji/Posiedzeń Przedsesyjnych.
3.
Teren rejestracji uczestników zostanie udostępniony na siedem dni przed rozpoczęciem Konferencji, a część Obiektu Konferencyjnego przeznaczona na serwerownię dla wyposażenia komputerowego uszczegółowionego w załączniku II do niniejszego Porozumienia - na trzy tygodnie przed rozpoczęciem Konferencji.
4.
W wyżej wymienionym okresie Rząd będzie utrzymywał w należytym stanie pomieszczenia i wyposażenie opisane w załącznikach I oraz II do niniejszego Porozumienia. Rząd zapewni w tym celu odpowiednią liczbę wykwalifikowanych pracowników technicznych do instalacji, konserwacji i demontażu wszelkiego wyposażenia technicznego, konstrukcji i umeblowania oraz do świadczenia wsparcia technicznego w zakresie tych urządzeń. Pracownicy będą nadzorowani przez Sekretarza Wykonawczego lub przedstawiciela sekretariatu przez niego wyznaczonego.
5.
Rząd zainstaluje i udostępni stanowiska dla przedstawicieli mediów w celu relacjonowania przez nich przebiegu Konferencji, zgodnie ze specyfikacjami opisanymi w załączniku III do niniejszego Porozumienia. Rząd wyznaczy przedstawiciela państwa-gospodarza do spraw mediów, który będzie wspierał przedstawicieli do spraw prasy/mediów wyznaczonych przez sekretariat i będzie współpracował z nimi w kwestii koordynacji usług związanych ze stanowiskami dla przedstawicieli mediów na Konferencji. Rząd wyznaczy również przedstawiciela państwa-gospodarza do spraw strategii komunikacyjnej, który będzie wspierał rzecznika sekretariatu na Konferencji i współpracował z nim w sprawie komunikacji oraz kwestii merytorycznych.
6.
Rząd poniesie wszelkie koszty transportu, opłaty ubezpieczeniowe i odnośne wydatki wynikające z wysyłki z sekretariatu lub dowolnego biura ONZ na miejsce Konferencji wszelkich materiałów i wyposażenia koniecznych do odpowiedniego funkcjonowania Konferencji oraz wynikające z ich wysyłki z powrotem. Sekretariat, po konsultacjach z Rządem, określi sposób wysyłki takiego wyposażenia i materiałów. Rząd może też, po konsultacjach z sekretariatem, alternatywnie dostarczyć równoważne wyposażenie na miejsce Konferencji.
7.
Rząd wyznaczy przedstawiciela do spraw transportu, który współpracuje z przedstawicielem do spraw transportu wyznaczonym przez Sekretarza Wykonawczego, w celu zapewnienia odpowiedniej wysyłki materiałów związanych z organizacją Konferencji.
8.
Rząd zapewni, aby główny zespół organizujący Konferencję składający się z odpowiednich pracowników sekretariatu i innego personelu miał dostęp do odpowiedniej powierzchni biurowej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Konferencji, zgodnie ze specyfikacją opisaną w załączniku I do niniejszego Porozumienia.
9.
Rząd zapewni dostępność w Obiekcie Konferencyjnym zamykanej na klucz powierzchni magazynowej w celu przechowywania materiałów związanych z Konferencją na trzy tygodnie przed dniem jej rozpoczęcia lub też udostępni alternatywną powierzchnię magazynową do momentu udostępnienia tych obiektów sekretariatowi, zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu.
10.
Rząd zapewni dostępność w Obiekcie Konferencyjnym usług bankowych umożliwiających ONZ prowadzenie niezbędnych transakcji finansowych umożliwiających sekretariatowi pełnienie wszystkich koniecznych funkcji administracyjnych związanych z Konferencją. Rząd zapewni również, aby bank świadczący te usługi miał otwartą placówkę w Obiekcie Konferencyjnym przez czas trwania Konferencji. Rząd umożliwi ONZ otwarcie rachunku bankowego i udzieli wszelkiej innej pomocy, jakiej ONZ może wymagać w związku z prowadzeniem transakcji finansowych związanych z Konferencją.
11.
Rząd zapewni dostępność w Obiekcie Konferencyjnym usług pocztowych, turystycznych i gastronomicznych oraz centrum obsługi wraz z urządzeniami do telefonowania, obsługi faksów i wykonywania kserokopii. Usługi te będą dostępne dla wszystkich uczestników Konferencji na zasadach komercyjnych, a ich wyposażenie i sposób działania będą konsultowane z sekretariatem. Inne usługi dla uczestników Konferencji będą uzgadniane w drodze konsultacji z sekretariatem.
12.
Rząd zapewni wyposażenie wymagane do umożliwienia udziału w Konferencji niepełnosprawnym uczestnikom. Niepełnosprawni uczestnicy powinni mieć możliwość dostępu do Obiektu Konferencyjnego i wszystkich miejsc spotkań, miejsc świadczenia usług gastronomicznych, miejsc obsługi, łazienek oraz wind w tym obiekcie. Rząd zapewni dostępność środków transportu, z których mogą korzystać niepełnosprawni uczestnicy Konferencji.

Neutralność klimatyczna

1.
Rząd, udostępniając do celów Konferencji powierzchnię, obiekty, wyposażenie, media i usługi, o których mowa w artykule 3 powyżej, zapewnia ich neutralność klimatyczną. W tym celu Rząd oszacuje emisje gazów cieplarnianych związane z organizacją Konferencji zgodnie z uznanymi standardami międzynarodowymi. Do takiego stopnia, jak to możliwe, zmniejszy emisje gazów cieplarnianych związane z organizacją Konferencji oraz zrekompensuje emisje, których nie da się w ten sposób zmniejszyć, aby osiągnąć neutralność klimatyczną Konferencji. Rząd może wnioskować do sekretariatu o pomoc w oszacowaniu emisji gazów cieplarnianych oraz w zasugerowaniu sposobów i środków, za pomocą których może zmniejszyć lub skompensować emisje gazów cieplarnianych związane z organizacją Konferencji.

Pomoc medyczna

Rząd zapewni dostępność w Obiekcie Konferencyjnym punktu pomocy medycznej i wykwalifikowanego personelu do udzielania pierwszej pomocy oraz na wypadek nagłych przypadków. Rząd zapewni uczestnikom obecnym na Konferencji zgodnie z artykułem 2 powyżej (zwanym dalej "uczestnikami Konferencji") natychmiastowy dostęp i przyjęcie do szpitala w razie potrzeby, a niezbędny transport dyżurny z Obiektu Konferencyjnego i Obiektów Posiedzeń Przedsesyjnych musi być stale dostępny na wezwanie. Usługi szpitalne, z których korzystają uczestnicy Konferencji, będą dostępne po rozsądnych stawkach komercyjnych.

Zakwaterowanie i transport

Rząd zapewni, aby:

(a)
dla uczestników Konferencji było dostępne odpowiednie zakwaterowanie w hotelach lub miejscach pobytowych po rozsądnych stawkach komercyjnych;
(b)
dla wszystkich uczestników Konferencji dostępny był na rozsądnych zasadach komercyjnych odpowiedni transport publiczny lub prywatny na lotnisko i z lotniska przed, podczas oraz po Konferencji, jak również transport tam i z powrotem do głównych hoteli i Obiektów Posiedzeń Przedsesyjnych/Obiektu Konferencyjnego podczas trwania Posiedzeń Przedsesyjnych/Konferencji;
(c)
dla sekretariatu dostępny był przez całą dobę jeden samochód osobowy i cztery minibusy, z kierowcami, na koszt Rządu, do użytku sekretariatu i innych przedstawicieli ONZ wskazanych przez Sekretarza Wykonawczego;
(d)
dla zespołu do spraw bezpieczeństwa ONZ dostępny był przez całą dobę autobus z 60 miejscami siedzącymi oraz minibus, z kierowcami, na koszt Rządu.

Komunikacja, strony internetowe i działania informacyjne w ramach Konferencji

Rząd zapewni, aby:

(a)
we wszystkich informacjach podawanych do wiadomości publicznej i materiałach związanych z Konferencją oraz w mediach, komunikatach prasowych i na spotkaniach informacyjnych związanych z Konferencją stosowane były oficjalnie uznane nazwy Konwencji oraz posiedzeń Konwencji, zgodnie z załącznikiem V do niniejszego Porozumienia;
(b)
identyfikacja wizualna miejsca Konferencji, w tym eksponowanie oficjalnych znaków graficznych ONZ i Konwencji w materiałach podawanych do wiadomości publicznej i materiałach informacyjnych Konferencji, transmisjach wewnętrznych i zewnętrznych oraz w otoczeniu mównic w związku z Posiedzeniem, była zgodna ze specyfikacjami podanymi przez sekretariat w załączniku V do niniejszego Porozumienia; w razie gdyby Rząd zamierzał zaprojektować i eksponować znak graficzny Konferencji lub inne elementy graficzne i dekoracyjne i włączyć je do podanych specyfikacji, Rząd i sekretariat uzgodnią projekt i metodę eksponowania takich znaków lub elementów przed Konferencją;
(c)
flaga ONZ była eksponowana na widocznym miejscu przy wejściu do Obiektu Konferencyjnego od dnia otwarcia Konferencji, aż do jej zakończenia, zgodnie z praktyką ONZ, i aby mogła być eksponowana w innych wyznaczonych miejscach w porozumieniu z sekretariatem;
(d)
wszelkie oficjalne informacje dotyczące sesji organów Konwencji były dostępne na stronie internetowej sekretariatu pod adresem: <http://www.unfccc.int>. Rząd udostępni odpowiednie informacje w celu ich opublikowania na stronie internetowej sekretariatu; udostępni również odpowiednie informacje i usługi w Internecie, w tym transmisję sesji plenarnych w Internecie lub na zasadzie oglądania na żądanie, lub w obu tych formach, w uzgodnieniu z sekretariatem;
(e)
charakter działań odbywających się w Obiekcie Konferencyjnym podczas Konferencji, związanych z edukacją i podnoszeniem świadomości społecznej, takich jak działania na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych (zwanych dalej "NGO"), mediów czy społeczności lokalnej, był z wyprzedzeniem uzgadniany z sekretariatem;
(f)
zaangażowanie organizacji-obserwatorów stanowiło ważny element procesu przeciwdziałania zmianom klimatu; zachęca się zatem Rząd do podejmowania inicjatyw mających na celu promocję i ułatwianie ich uczestnictwa w przygotowaniach do Konferencji oraz do zapewnienia im udogodnień, takich jak udostępnienie przestrzeni do działalności podczas Konferencji, zarówno w Obiekcie Konferencyjnym, jak i poza nim.

Przedstawiciel do spraw kontaktów, personel lokalny i techniczny

1.
Rząd wskazuje przedstawiciela doświadczonego w zarządzaniu konferencjami, do pełnienia roli punktu kontaktowego między Rządem a sekretariatem i który w porozumieniu z Sekretarzem Wykonawczyni będzie odpowiadał, mając niezbędne uprawnienia, za ustalenia administracyjne i dotyczące personelu w związku z Konferencją, zgodnie z niniejszym Porozumieniem.
2.
Rząd na swój koszt zatrudni potrzebny personel lokalny i techniczny, znający biegle język angielski, oprócz pracowników sekretariatu, do wypełniania funkcji określonych w niniejszym Porozumieniu i przekaże go pod ogólny nadzór Sekretarza Wykonawczego lub innej osoby przez niego wyznaczonej.
3.
Rząd zapewni, aby personel lokalny i techniczny, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu, był do dyspozycji przez cały czas trwania Konferencji oraz:
(a)
był do dyspozycji na co najmniej jeden tydzień przed otwarciem Konferencji oraz co najmniej trzy dni po jej zamknięciu;
(b)
był do dyspozycji w celu świadczenia usług w porze nocnej, jakie mogą być wymagane w związku z Konferencją.

Ochrona policyjna i bezpieczeństwo

1.
Rząd zapewni na swój koszt taką ochronę policyjną i bezpieczeństwo, jakie mogą być wymagane do zagwarantowania efektywnego działania Konferencji i Posiedzeń Przedsesyjnych bez jakiegokolwiek rodzaju zakłóceń. Działania policji będą podlegać bezpośredniemu nadzorowi i kontroli wyższego funkcjonariusza wyznaczonego przez Rząd. Funkcjonariusz ten działa w ścisłej współpracy z głównym funkcjonariuszem łącznikowym ds. bezpieczeństwa wyznaczonym do tego celu przez Departament Bezpieczeństwa ONZ, aby zapewnić odpowiednią atmosferę bezpieczeństwa i spokoju.
2.
Za zapewnienie bezpieczeństwa wewnątrz Obiektu Konferencyjnego odpowiada Departament Bezpieczeństwa ONZ działający w ścisłej koordynacji z sekretariatem, a działanie to jest realizowane w ramach bliskiej współpracy z polskimi organami bezpieczeństwa, podczas gdy za bezpieczeństwo poza Obiektami Posiedzeń Przedsesyjnych/Obiektem Konferencyjnym odpowiada Rząd. Rząd i sekretariat muszą do czasu przekazania obiektu sekretariatowi wyraźnie zdefiniować granice tych dwóch stref bezpieczeństwa oraz warunki współpracy.
3.
Warunki współpracy w zakresie bezpieczeństwa między Rządem a sekretariatem w tych dwóch strefach mogą zostać szczegółowo określone w oddzielnym memorandum o współpracy, uzgodnionym między Rządem a sekretariatem. Rząd i sekretariat będą współpracować przy opracowaniu kompleksowego planu ochrony w oparciu o ocenę bezpieczeństwa Konferencji dokonanego przez ONZ. Plan ochrony stanowi ramy, w których wykonywane będą wszelkie zadania związane z bezpieczeństwem.
4.
Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 10, Rząd zapewni bezpieczne i spokojne warunki do odbycia Posiedzeń Przedsesyjnych/Posiedzeń.
5.
Rząd udostępni sekretariatowi sprzęt związany z ochroną oraz personel ochrony na swój koszt, zgodnie ze specyfikacją w załączniku II do niniejszego Porozumienia.

Przywileje i immunitety

1.
W odniesieniu do Posiedzeń Przedsesyjnych/Posiedzeń/Konferencji stosuje się mutatis mutandis Konwencję dotyczącą przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzoną przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 13 lutego 1946 r. (zwaną dalej "Konwencją Ogólną"), której Rzeczpospolita Polska jest stroną. W szczególności przedstawicielom Stron, o których mowa w artykule 2 ustępie 1 literze a, będą przysługiwać przywileje i immunitety przewidziane na mocy rozdziału IV Konwencji Ogólnej; przedstawicielom sekretariatu i innym urzędnikom ONZ wykonującym funkcje związane z Posiedzeniami Przedsesyjnymi/Posiedzeniami/Konferencją przysługują przywileje i immunitety przewidziane na mocy rozdziałów V i VII Konwencji Ogólnej; a wszelkim ekspertom przebywającym w ramach misji dla ONZ w związku z Posiedzeniami Przedsesyjnymi/Posiedzeniami/Konferencją będą przysługiwać przywileje i immunitety przewidziane na mocy rozdziałów VI i VII Konwencji Ogólnej.
2.
Przedstawicielom państw-obserwatorów, o których mowa w artykule 2 ustępie 1 literze b, będą przysługiwać przywileje i immunitety w zakresie wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz wszelkich działań wykonywanych przez nich w związku z ich udziałem w Posiedzeniach Przedsesyjnych/Posiedzeniach/Konferencji, przewidziane na mocy rozdziału IV Konwencji Ogólnej.
3.
Przedstawicielom organizacji wyspecjalizowanych ONZ i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej będą przysługiwać przywileje i immunitety przewidziane na mocy, odpowiednio, Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych z 21 listopada 1947 r. lub Porozumienia o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej z 1 lipca 1959 r.
4.
Bez uszczerbku dla postanowień poprzednich ustępów niniejszego artykułu, wszyscy uczestnicy akredytowani przez sekretariat oraz posiadający identyfikatory uprawniające do udziału w Posiedzeniach Przedsesyjnych/Konferencji oraz uczestnicy zaproszeni przez sekretariat do wzięcia udziału w Posiedzeniach będą wyłączeni z odpowiedzialności prawnej w zakresie wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz wszelkich działań wykonywanych przez nich w związku z ich udziałem w Posiedzeniach Przedsesyjnych/Posiedzeniach/Konferencji.
5.
Przedstawiciele personelu udostępnionego przez Rząd na mocy artykułu 8 podlegają wyłącznemu zarządzaniu i nadzorowi Sekretarza Wykonawczego. Rząd zobowiązuje się do podjęcia wszelkich koniecznych działań do zagwarantowania, aby pracownicy byli w stanie w sposób w pełni niezależny wypełniać funkcje w związku z Konferencją.
6.
Wszystkie osoby, o których mowa w artykule 2, oraz wszystkie osoby pełniące funkcje w trakcie Posiedzeń Przedsesyjnych/Posiedzeń/Konferencji, oraz uczestnicy zaproszeni do wzięcia udziału w Posiedzeniach będą mieć prawo przyjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyjazdu z niego, a ich podróż na Posiedzenia Przedsesyjne/Posiedzenia/Konferencję i z powrotem nie może być utrudniana. Rząd dołoży wszelkich niezbędnych starań w celu zapewnienia, aby wizy i pozwolenia na wjazd, jeśli są wymagane, wydawane były bezpłatnie i tak szybko, jak to możliwe, zgodnie z obowiązującą procedurą. Rząd wyznaczy swojego przedstawiciela, który będzie pełnił funkcję urzędnika łącznikowego między Rządem a sekretariatem i będzie odpowiedzialny za organizację spraw związanych z wizami i pozwoleniami na wjazd.
7.
Obiekt Konferencyjny, Obiekty Posiedzeń Przedsesyjnych oraz Obiekty Posiedzeń określone w artykule 1 będą stanowić lokale ONZ w rozumieniu rozdziału II § 3 Konwencji Ogólnej, a dostęp do nich będzie podlegał decyzji i kontroli sekretariatu na czas trwania Posiedzeń Przedsesyjnych i Konferencji. Obiekty te podczas Posiedzeń Przedsesyjnych i Konferencji, jak również podczas etapu przygotowań oraz zamykania, będą nietykalne.
8.
Rząd zezwoli na tymczasowy przywóz, wolny od opodatkowania i cła, wszelkiego wyposażenia potrzebnego na Konferencję/Posiedzenia, w tym sprzętu do pisania, audio, wideo, fotograficznego i innego wyposażenia technicznego, które uczestnicy, obserwatorzy i przedstawiciele mediów mają ze sobą, przewożą lub wysyłają, oraz w razie potrzeby niezwłocznie wydaje wszelkie niezbędne do tego celu zezwolenia na przywóz i wywóz. Rząd zapewni funkcjonowanie systemu szybkiej odprawy celnej tych przedmiotów na potrzeby Konferencji.
9.
Sekretariatowi będą przysługiwać takie same przywileje w zakresie podatku od wartości dodanej (zwanego dalej "VAT"), z jakich korzystają obecnie inne agencje ONZ lub organizacje międzynarodowe w Polsce. Zgodnie z tym, sekretariatowi będzie przysługiwać zwolnienie z VAT od zakupu towarów i usług dokonywanych do celów służbowych w związku z Posiedzeniami Przedsesyjnymi, Posiedzeniami oraz Konferencją.

Ustalenia finansowe

1.
Oprócz zobowiązań finansowych, o których mowa w postanowieniach niniejszego Porozumienia, Rząd poniesie koszty dodatkowe związane bezpośrednio lub pośrednio z organizacją Konferencji w Warszawie (Rzeczpospolita Polska) zamiast w Bonn (Republika Federalna Niemiec). Koszty te, wstępnie oszacowane na 4.314.000 USD, obejmują m.in. rzeczywiste koszty dodatkowe podróży i uposażeń przedstawicieli sekretariatu i innych urzędników ONZ wyznaczonych do planowania Konferencji bądź udziału w niej (zob. załącznik VI do niniejszego Porozumienia), jak również koszty przygotowawczych misji technicznych niezbędnych przy planowaniu Konferencji, koszty wysyłki wyposażenia i materiałów, które nie są łatwo dostępne na miejscu, zgodnie z artykułem 3 ustępem 1, oraz, w stosownych przypadkach, załącznikami I oraz II do niniejszego Porozumienia. Sekretariat organizuje następnie podróż oraz wypłaca uposażenia swoim przedstawicielom i innym urzędnikom ONZ niezbędnym do planowania bądź obsługi Konferencji, zgodnie z regulaminem pracowniczym ONZ oraz odnośnymi praktykami administracyjnymi dotyczącymi standardów podróży, limitów bagażu, wypłaty diet pobytowych oraz wydatków związanych z dojazdem do i z lotniska. Sekretariat będzie dokonywał wszelkich zakupów na cele Konferencji zgodnie z regulaminem finansowym ONZ.
2.
Rząd w ciągu piętnastu (15) dni od podpisania niniejszego Porozumienia zdeponuje w sekretariacie sumę 4.314.000 USD, koszty, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, zgodnie z opisem zawartym w załączniku VI do niniejszego Porozumienia. W razie potrzeby i na pisemny wniosek sekretariatu Rząd wpłaci kolejne zaliczki zgodnie z wnioskiem sekretariatu, tak aby sekretariat w żadnym momencie nie był zmuszony do tymczasowego finansowania ze swoich środków pieniężnych kosztów, które ma pokryć Rząd.
3.
Zdeponowana suma i zaliczki wymagane na mocy ustępu 2 niniejszego artykułu mogą być wykorzystywane tylko na potrzeby zapłaty zobowiązań dotyczących Konferencji.
4.
Wszelkie sumy wypłacane sekretariatowi przez Rząd na mocy niniejszego artykułu przekazywane są przelewem bankowym na niżej podany rachunek:

Bank: JP Morgan Chase

277 Park Avenue, 23rd Floor

New York, N.Y. 10172

United States of America

Numer rachunku bankowego: 485 001802

Nazwa rachunku bankowego: UNOG General Fund

Kod SWIFT: CHAS US 33

Numer ABA: 021 000 21 (kod dla przelewów elektronicznych w USA)

Specyfikacja odbiorcy: UNFCCC special account for the preparation of COP 19

5.
Sekretariat pobierze należność stanowiącą równoważność pięciu (5) procent rzeczywistych wydatków zapłaconych na mocy niniejszego artykułu w celu pokrycia własnych kosztów administracyjnych.
6.
Sekretariat w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia Konferencji dostarczy Rządowi szczegółowe zestawienie tymczasowe, a następnie rachunki ostateczne, zawierające zestawienie rzeczywistych kosztów poniesionych przez sekretariat, które pokrywa Rząd zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu. Koszty te podawane są w USD przy zastosowaniu oficjalnego kursu wymiany ONZ z dnia, w którym koszty zostały poniesione. W ciągu dwóch miesięcy od dnia przedstawienia rachunków ostatecznych sekretariat zwraca Rządowi wszelkie niewydane środki z kwot zdeponowanych bądź zaliczkowo wypłaconych przez Rząd na podany poniżej rachunek bankowy.

Bank: Narodowy Bank Polski (NBP)

Numer rachunku bankowego: PL 57 1010 1010 0006 3522 3000 0000

Nazwa rachunku bankowego: MINISTERSTWO ŚRODOWISKA BIURO FINANSOWE

Kod SWIFT: NBPLPLPW

Numer ABA: nie dotyczy

Tytuł płatności: Rozliczenie COP19

Jeżeli rzeczywiste koszty dodatkowe przekroczą zdeponowaną sumę i kwoty zaliczek, Rząd zwraca należną różnicę w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania rachunków ostatecznych. Rachunki ostateczne podlegają audytowi zgodnie z regulaminem finansowym ONZ, a ostateczne rozliczenie rachunków podlega zastrzeżeniom, jakie mogą powstać w wyniku audytu przeprowadzonego przez Komisję Obrachunkową ONZ, której orzeczenie sekretariat i Rząd akceptują jako ostateczne.

Odpowiedzialność

1.
Rząd będzie odpowiedzialny za podjęcie stosownych kroków wobec wszelkich powództw, roszczeń i innych żądań skierowanych przeciwko sekretariatowi, ONZ lub ich urzędnikom, będących wynikiem:
(a)
szkody na osobie lub szkody w mieniu albo jego utraty na terenie Obiektu Konferencyjnego, Obiektów Posiedzeń Przedsesyjnych oraz Posiedzeń, o których mowa w artykule 1, udostępnionych przez Rząd lub będących pod jego kontrolą;
(b)
szkody na osobie lub szkody w mieniu albo jego utraty mienia spowodowanych przez działanie usług transportowych udostępnionych przez Rząd lub będących pod jego kontrolą bądź w wyniku korzystania z tych usług;
(c)
zatrudnienia personelu zapewnionego przez Rząd na mocy artykułu 8 w związku z Posiedzeniami Przedsesyjnymi/Konferencją oraz personelu udostępnionego na potrzeby Posiedzeń.
2.
Rząd zapewni ONZ, sekretariatowi oraz ich urzędnikom rekompensatę i ochronę przed odpowiedzialnością w związku z wszelkimi takimi powództwami, roszczeniami i innymi żądaniami.

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory między Rządem a sekretariatem dotyczące wykładni i stosowania niniejszego Porozumienia, które nie zostaną rozstrzygnięte w drodze negocjacji lub innego uzgodnionego sposobu rozstrzygania, kierowane będą na wniosek dowolnej ze Stron w celu ostatecznego rozstrzygnięcia do trybunału składającego się z trzech arbitrów, z których jednego wyznacza Sekretarz Generalny ONZ, jednego Rząd, a trzeciego arbitra, który jest przewodniczącym, wybiera pierwszych dwóch arbitrów, W razie niewyznaczenia przez którąkolwiek ze Stron arbitra w ciągu 60 dni od dnia wyznaczenia arbitra przez drugą Stronę lub w przypadku gdy wybrani arbitrzy nie uzgodnią między sobą osoby trzeciego arbitra w ciągu 60 dni od ich dnia wyznaczenia, Sekretarz Generalny Stałego Trybunału Arbitrażowego może, na wniosek którejkolwiek ze Stron, dokonać niezbędnych nominacji. Procedura arbitrażu prowadzona będzie zgodnie z Opcjonalnymi zasadami Stałego Trybunału Arbitrażowego w sprawie arbitrażu, którego stronami są organizacje międzynarodowe i państwa, obowiązującymi w dniu zawarcia niniejszego Porozumienia, pod warunkiem jednak, że wszelkie takie spory obejmujące kwestie związane z Konwencją dotyczącą przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych będą procedowane zgodnie z rozdziałem VIII § 30 tej Konwencji.

Załączniki

1.
Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część, a odwołanie do niniejszego Porozumienia stanowi jednocześnie, o ile nie stwierdzono inaczej, odwołanie do wszystkich jego załączników. Dokładne ilości wyposażenia wymienionego w załącznikach mogą ulec zmianom. Łączna wartość takich zmian nie może jednak przekroczyć dwudziestu (20) procent kwoty przekazanej przez Rząd zgodnie z artykułem 11.
2.
Niezależnie od postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, specyfikacje oraz ilości wyposażenia wymienione w załącznikach do niniejszego Porozumienia należy uważać za ilości minimalne oraz standardowe. Jeżeli Rząd zamierza dostarczyć wyposażenie w lepszej specyfikacji lub w większej ilości niż określono w wymogach sekretariatu, może to uczynić po uprzedniej konsultacji z sekretariatem.

Poufność dokumentów i informacji

Informacje i dane uznane za prawnie zastrzeżone przez którąkolwiek ze Stron lub dostarczone lub ujawnione przez jedną Stronę drugiej Stronie w trakcie wykonywania niniejszego Porozumienia, a które są oznaczone jako poufne, nie będą w jakikolwiek sposób upubliczniane i będą traktowane zgodnie z wytycznymi strony udostępniającej takie informacje.

Postanowienia końcowe

1.
Niniejsze Porozumienie można zmienić w drodze porozumienia na piśmie pomiędzy Rządem i sekretariatem.
2.
Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i pozostanie w mocy do rozpoczęcia Konferencji, podczas jej trwania oraz przez taki. okres po Konferencji, jaki jest niezbędny do uregulowania wszelkich spraw związanych z jego postanowieniami. Niniejsze Porozumienie zostanie uznane za wygasłe w drodze wymiany przez Strony pisemnych zawiadomień wzajemnie potwierdzających, że wszystkie obowiązki wynikające z jego postanowień, w tym zobowiązania finansowe określone w artykule 11 ustępie 6, zostały w pełni zrealizowane. W tym przypadku datę późniejszej noty uważa się za dzień wygaśnięcia Porozumienia.
NA DOWÓD powyższego niżej podpisani, należycie upełnomocnieni, podpisali niniejszą umowę.

SPORZĄDZONO w Warszawie, dnia 4 października 2013 r., w dwóch wersjach oryginalnych, w języku angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.