Monitor Polski

M.P.1967.18.92

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 1968 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 marca 1967 r.
w sprawie ponoszenia opłat od niektórych wpłat dokonywanych w placówkach pocztowych i Powszechnej Kasy Oszczędności.

Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 221 i z 1963 r. Nr 28, poz. 164) zarządza się, co następuje:
§  1. 1 Opłaty od wpłat dokonywanych w placówkach pocztowych, jak również w oddziałach, ekspozyturach i ajencjach Powszechnej Kasy Oszczędności na rachunki w Narodowym Banku Polskim wydziałów finansowych prezydiów rad narodowych oraz na rachunki prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów, prezydiów rad narodowych osiedli i gromad ponosi Narodowy Bank Polski.
§  2. Wysokość opłat oraz sposób dokonywania rozliczeń z tytułu tych opłat ustali Narodowy Bank Polski w porozumieniu z Ministerstwem Łączności i Powszechną Kasą Oszczędności.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1967 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 15 lipca 1968 r. (M.P.68.35.247) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 sierpnia 1968 r.