Polityka cen detalicznych oraz dalsza poprawa zaopatrzenia rynku w 1973 r.

Monitor Polski

M.P.1972.52.275

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.

UCHWAŁA Nr 280
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 października 1972 r.
w sprawie polityki cen detalicznych oraz dalszej poprawy zaopatrzenia rynku w 1973 r. *

W celu zapewnienia dalszej poprawy warunków życiowych ludności, zgodnie z programem polityki społeczno-ekonomicznej określonym uchwałą VI Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, oraz w wyniku pomyślnej dotychczasowej realizacji zadań planu 5-letniego w przemyśle, rolnictwie i innych działach gospodarki narodowej, osiągniętej przez wzmożoną działalność produkcyjną i społeczną ludzi pracy, Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Ceny podstawowych artykułów żywnościowych, a przede wszystkim mięsa i przetworów mięsnych, mąki, chleba, kasz, makaronów i innych przetworów zbożowych, mleka i serów, tłuszczów konsumpcyjnych, cukru oraz soli nie ulegną podwyżce w ciągu 1973 roku.
Zobowiązuje się:
1)
Ministra Rolnictwa, prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), Centralny Związek Kółek Rolniczych i inne organizacje rolnicze do pełnego, racjonalnego wykorzystania środków przeznaczonych na rozwój rolnictwa i do podejmowania wszystkich niezbędnych działań dla zapewnienia maksymalnego wzrostu produkcji rolnej,
2)
Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich, Centralę Spółdzielni Ogrodniczych i inne organizacje spółdzielcze zajmujące się przetwórstwem artykułów spożywczych do zapewnienia optymalnego wykorzystania surowców roślinnych i zwierzęcych, maksymalnego zwiększenia produkcji artykułów spożywczych i systematycznego wzbogacania ich asortymentów,
3)
ministrów resortów gospodarczych do zapewnienia odpowiadających popytowi dostaw środków produkcji rolnej na potrzeby rolnictwa, wzbogacania asortymentu tych środków i dalszej poprawy ich jakości.
1.
Zobowiązuje się Ministrów Przemysłu Maszynowego, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Lekkiego i innych ministrów resortów przemysłowych oraz Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług, a także prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), do zapewnienia w planie na rok 1973, jak i w toku jego realizacji dostaw przemysłowych artykułów rynkowych odpowiadających popytowi ludności oraz do wzbogacania asortymentów produkowanych wyrobów, poprawy ich jakości i estetyki wykonania.
2.
Działalności ministrów, o których mowa w ust. 1, oraz prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) powinno stale towarzyszyć dążenie do systematycznego obniżania kosztów produkcji artykułów rynkowych.
Utrzymuje się stosowanie cen sezonowych w zakresie obowiązującym obecnie, tj. cen jaj, ryb i przetworów rybnych, warzyw, owoców i runa leśnego, przetworów owocowo-warzywnych i grzybowych oraz ziemniaków.
Zobowiązuje się organy, powołane do prowadzenia działalności kontrolnej, do kontrolowania:
1)
prawidłowości stosowania przez producentów i jednostki handlowe obowiązujących cen,
2)
prawidłowości wykonywania przez producentów zamówień organizacji handlowych.
Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Państwowej Komisji Cen, Ministrowi Handlu Wewnętrznego i Usług, ministrom nadzorującym producentów artykułów rynkowych oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1973 r.
* Z dniem 1 stycznia 1974 r. moc obowiązująca nin. uchwały zostaje przedłużona na rok 1974 zgodnie z § 1 uchwały nr 299 z dnia 24 grudnia 1973 r. w sprawie przedłużenia na 1974 r. mocy obowiązującej uchwały w sprawie polityki cen detalicznych oraz dalszej poprawy zaopatrzenia rynku w 1973 r (M.P.73.56.318).

Z dniem 1 stycznia 1975 r. moc obowiązująca nin. uchwały zostaje przedłużona na rok 1975 zgodnie z § 1 uchwały nr 289 z dnia 12 grudnia 1974 r. w sprawie przedłużenia na 1975 r. mocy obowiązującej uchwały w sprawie polityki cen detalicznych oraz dalszej poprawy zaopatrzenia rynku. (M.P.74.41.244).