Przedłużenie na 1974 r. mocy obowiązującej uchwały w sprawie polityki cen detalicznych oraz dalszej poprawy zaopatrzenia rynku w 1973 r.

Monitor Polski

M.P.1973.56.318

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1973 r.

UCHWAŁA Nr 299
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 grudnia 1973 r.
w sprawie przedłużenia na 1974 r. mocy obowiązującej uchwały w sprawie polityki cen detalicznych oraz dalszej poprawy zaopatrzenia rynku w 1973 r.

Uwzględniając pomyślne wyniki gospodarcze uzyskane w 1973 r. oraz kierując się wytycznymi VI Zjazdu PZPR i I Krajowej Konferencji Partyjnej PZPR w sprawie dalszej poprawy warunków życiowych ludności - Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Moc obowiązującą uchwały nr 280 Rady Ministrów z dnia 31 października 1972 r. w sprawie polityki cen detalicznych oraz dalszej poprawy zaopatrzenia rynku w 1973 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 275) przedłuża się na rok 1974.
2.
Ustalone w uchwale, wymienionej w ust. 1, zadania na 1973 r. powinny być realizowane odpowiednio w 1974 r. przez właściwych ministrów, wojewodów i prezydentów miast wyłączonych z województw oraz przez właściwe organizacje spółdzielcze i rolnicze.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1974 r.