Podwyższenie stawek kar umownych za przetrzymanie wagonów węglarek.

Monitor Polski

M.P.1983.18.101

Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1983 r.

UCHWAŁA Nr 54
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 maja 1983 r.
w sprawie podwyższenia stawek kar umownych za przetrzymanie wagonów węglarek.

Na podstawie art. 110 dekretu z dnia 24 grudnia 1952 r. o przewozie przesyłek i osób kolejami (Dz. U. z 1953 r. Nr 4, poz. 7) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Podwyższa się pięciokrotnie stawki kar umownych wymienione w § 5 ust. 1-5 uchwały nr 50 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie przestrzegania dyscypliny ładunkowej przy przewozie towarów koleją (Monitor Polski z 1963 r. Nr 7, poz. 35, z 1969 r. Nr 36, poz. 271, z 1972 r. Nr 35, poz. 191, z 1976 r. Nr 43, poz. 211 i z 1979 r. Nr 6, poz. 46), za przetrzymanie wagonów węglarek w punktach ładunkowych ponad terminy ustalone na wykonanie czynności załadunkowych i wyładunkowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 1983 r.