Monitor Polski

M.P.1985.13.97

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1986 r.

UCHWAŁA Nr 80
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 maja 1985 r.
w sprawie podwyższenia niektórych emerytur i rent rolników indywidualnych.

W celu szczególnej ochrony warunków życia emerytów i rencistów - rolników indywidualnych, pobierających niskie świadczenia emerytalne, Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Emerytury, renty inwalidzkie oraz renty rodzinne przysługujące na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 268 i z 1984 r. Nr 52, poz. 269), zwanej dalej "ustawą", podwyższa się od dnia 1 lipca 1985 r. na zasadach określonych w § 2 i 3.
§  2.
1. Emerytury i renty inwalidzkie przyznane do dnia 31 grudnia 1983 r. podwyższa się przez:
1) zwiększenie podstawowej ich wysokości o kwotę 600 zł miesięcznie,
2) zwiększenie dodatku do świadczenia za wartość gospodarstwa przekazanego państwu o kwotę 300 zł miesięcznie.
2. Renty rodzinne przyznane do dnia 31 grudnia 1983 r. podwyższa się przez ponowne ich obliczenie od podstawy wymiaru świadczenia, uwzględniającej odpowiednio kwoty, o których mowa w ust. 1.
§  3.
1. Kwoty emerytur i rent inwalidzkich przyznawanych po dniu 31 grudnia 1983 r. nie mogą wynosić mniej niż 5.100 zł.
2. Kwoty emerytur i rent inwalidzkich, stanowiących podstawę wymiaru rent rodzinnych przyznawanych po dniu 31 grudnia 1983 r. nie mogą wynosić mniej niż 5.100 zł.
3. Za kwoty emerytur i rent inwalidzkich, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się kwoty emerytur i rent bez dodatków: rodzinnych, pielęgnacyjnych, z tytułu odznaczeń państwowych, kombatanckich, za wartość gospodarstwa przekazanego państwu, za zrzeczenie się prawa do korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich oraz za zrzeczenie się użytkowania działki.
§  4. Podwyższenia świadczeń wynikającego z uchwały dokonuje się z urzędu, a jeżeli prawo do świadczeń było zawieszone - na wniosek osoby zainteresowanej.
§  5. 1 (uchylony).
§  6. W uchwale nr 27 Rady Ministrów z dnia 4 marca 1985 r. w sprawie podwyższenia niektórych emerytur i rent (Monitor Polski Nr 4, poz. 29) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

"§ 12a. Przy ustalaniu wysokości emerytur i rent innych niż wymienione w uchwale, a także innych świadczeń, których wysokość jest uzależniona od najniższej emerytury lub renty, stosuje się nadal przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie najniższych emerytur i rent (Dz. U. Nr 8, poz. 44)".

§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że przepis § 6 ma zastosowanie od dnia 1 marca 1985 r.
1 § 5 uchylony przez § 2 pkt 1 w związku z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1986 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwot najniższych emerytur i rent (Dz.U.86.2.12) z dniem 1 marca 1986 r.