Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.2.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lutego 1986 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 stycznia 1986 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot najniższych emerytur i rent.

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267 oraz z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie najniższych emerytur i rent (Dz. U. Nr 8, poz. 44) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Kwoty najniższych emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych nie mogą być niższe niż:

1) 7.000 zł miesięcznie - emerytura, renta rodzinna, renta inwalidzka I i II grupy oraz renta inwalidzka III grupy dla inwalidów, którzy osiągnęli wiek: 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna,

2) 5.200 zł miesięcznie - renta inwalidzka III grupy dla inwalidów, którzy nie osiągnęli wieku określonego w pkt 1".

§  2. W związku z podwyższeniem najniższych emerytur i rent w myśl § 1 z dniem wejścia w życie rozporządzenia tracą moc:
1) § 5 uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 20 maja 1985 r. w sprawie podwyższenia niektórych emerytur i rent rolników indywidualnych (Monitor Polski Nr 13, poz. 97),
2) § 12a uchwały nr 27 Rady Ministrów z dnia 4 marca 1985 r. w sprawie podwyższenia niektórych emerytur i rent (Monitor Polski Nr 4, poz. 29 i Nr 13, poz. 97).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1986 r.