Monitor Polski

M.P.1985.13.97

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1986 r.
§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że przepis § 6 ma zastosowanie od dnia 1 marca 1985 r.