§ 6. - Podnoszenie kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczenia przysługujące tym pracownikom.

Monitor Polski

M.P.1983.1.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1991 r.
§  6.
1.
Wykładowcy i organizatorzy szkolenia, dokształcania lub doskonalenia kwalifikacji, zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, otrzymują od jednostki organizującej szkolenie, dokształcanie lub doskonalenie wynagrodzenie według tej umowy.
2. 3
Osoby, o których mowa w ust. 1, w razie prowadzenia zajęć poza miejscem zamieszkania lub miejscem pracy otrzymują od jednostki organizującej szkolenie, dokształcanie lub doskonalenie kwalifikacji świadczenia na pokrycie kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia na zasadach określonych w umowie zlecenia, jeżeli umowa takie świadczenia przewiduje, z tym że wysokość tych świadczeń nie może przekraczać wysokości świadczeń określonych w ogólnych przepisach o podróżach służbowych na obszarze kraju.
3 § 6 ust. 2 według numeracji ustalonej przez § 1 uchwały nr 97 z dnia 3 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.136) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 czerwca 1988 r.