Ramowe zasady wynagradzania osób zatrudnionych w pozaszkolnych formach szkolenia, dokształcania lub doskonalenia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPS.1988.2.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1988 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 18 lutego 1988 r.
w sprawie ramowych zasad wynagradzania osób zatrudnionych w pozaszkolnych formach szkolenia, dokształcania lub doskonalenia.

Na podstawie § 6 ust. 2 uchwały nr 263 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1982 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczeń przysługujących tym pracownikom (Monitor Polski z 1983 r. Nr 1, poz. 6 i z 1986 r. Nr 13, poz. 89) - zarządza się, co następuje:
§  1.
Wprowadza się ramowe wytyczne w sprawie zasad wynagradzania osób zatrudnionych w pozaszkolnych formach szkolenia, dokształcania lub doskonalenia, stanowiące załącznik do zarządzenia.
§  2.
Wprowadzenie stawek wynagrodzeń ustalonych w ramowych wytycznych może nastąpić w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
§  3.
Traci moc zarządzenie nr 38 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 listopada 1986 r. w sprawie ramowych zasad wynagradzania osób zatrudnionych w pozaszkolnych formach szkolenia, dokształcania lub doskonalenia (Dz. Urz. MPPiSS Nr 6, poz. 15).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 lutego 1988 r.

ZAŁĄCZNIK 

RAMOWE WYTYCZNE

w sprawie zasad wynagradzania osób zatrudnionych w pozaszkolnych formach szkolenia, dokształcania lub doskonalenia.
§ 1.
Wytyczne stosuje się do osób:
1)
prowadzących zajęcia dydaktyczne, zwanych dalej "wykładowcami",
2)
przygotowujących specjalistyczne urządzenia techniczne do ćwiczeń,
3)
pełniących funkcje kierowników lub sekretarzy: kursów, seminariów, punktów konsultacyjnych, zwanych dalej "kierownikami",
4)
opracowujących programy nauczania,
5)
będących członkami komisji egzaminacyjnych,

zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w jednostkach organizujących szkolenie, dokształcanie lub doskonalenie kwalifikacji pracowników pod warunkiem, że wykonywanie tych zajęć nie należy do obowiązków służbowych tych osób.

§  2.
1.
Stawki wynagrodzenia dla wykładowców i członków komisji egzaminacyjnych określa załącznik nr 1 do wytycznych.
2.
Stawki wynagrodzenia, ustalone zgodnie z załącznikiem nr 1 do wytycznych, mogą być podwyższone wykładowcom i członkom komisji egzaminacyjnej:
1)
w wypadku prowadzenia zajęć w dniu ustawowo wolnym od pracy - w wysokości do 20%,
2)
dojeżdżającym do innej miejscowości, wyodrębnionej administracyjnie, jeżeli czas przejazdu do tej miejscowości z miejsca zamieszkania lub zatrudnienia wynosi co najmniej 1 godzinę - w wysokości do 20%,
3)
w wypadku, gdy temat wynikający z programu nauczania:
a)
wymaga specjalnego przygotowania na podstawie materiałów zagranicznych oraz trudno dostępnych publikacji i wydawnictw,
b)
prowadzony jest z zakresu upowszechniania ostatnich osiągnięć w zakresie techniki, medycyny, ekonomii, organizacji itp. -

w wysokości do 35%,

4)
w wypadku, gdy wykład, o którym mowa w pkt 3 lit. a, prowadzony jest w całości w języku obcym - w wysokości do 75%,
5)
lektorom języków obcych - w wysokości do 50%.
3.
Stawki wynagrodzeń za przygotowanie specjalistycznych urządzeń technicznych do ćwiczeń powinny być ustalane w wysokości do 75% stawek określonych dla wykładowców w załączniku nr 1 do wytycznych w p. 1, lit. b lub c.
§  3.
1.
Stawki wynagrodzenia dla kierowników określa załącznik nr 2 do wytycznych.
2.
Do kierownika kursu stacjonarnego i kierownika seminarium oraz sekretarzy: kursu stacjonarnego, seminarium i kursokonferencji stosuje się przepis § 2 ust. 2 pkt 1 i 2.
§  4.
1.
Stawki wynagrodzenia za opracowanie programów nauczania określa załącznik nr 3 do wytycznych.
2.
W ramach stawek określonych w załączniku nr 3, wysokość wynagrodzenia za opracowanie, recenzję i aktualizację programu zależy od trudności tematyki i jakości opracowania (recenzji, aktualizacji).

Przez aktualizację programu rozumie się wprowadzenie co najmniej 30% zasadniczych zmian w zakresie organizacji kursu lub przedmiotu albo metody szkolenia.

3.
Zasady i warunki wynagradzania za opracowanie skryptów, podręczników oraz tłumaczeń określają przepisy w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory.
4.
Wynagrodzenie za opracowanie innych pomocy naukowych, niż wymienione w ust. 3, dla których nie ma ustalonych cenników, ustala się według zasad obowiązujących przy wynagradzaniu za prace powierzone pracownikom przez uspołecznione zakłady pracy na podstawie umów zlecenia.
§  5.
Wynagrodzenie za ocenę jednej pracy kontrolnej nie powinno przekroczyć 150 zł, a za ocenę jednej pracy końcowej 300 zł.

Załącznik  Nr 1

STAWKI WYNAGRODZENIA

dla wykładowców i członków komisji egzaminacyjnych
Lp.WyszczególnienieJednostka miaryMaksymalne stawki wynagrodzenia w złotych
1.Zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia) godzina zajęć 45 minut
a)profesor, docent, osoba posiadająca stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego"620
b)wykładowca posiadający wyższe wykształcenie oraz co najmniej trzyletni staż pracy w specjalności odpowiadającej tematyce zajęć"530
c)wykładowca nie posiadający kwalifikacji określonych w pkt a i b"410
2.Komisja egzaminacyjna (wszyscy członkowie łącznie) jeden egzaminowany260

Załącznik  Nr 2

STAWKI WYNAGRODZENIA

dla kierowników kursów
Lp.FunkcjaJednostka miaryMaksymalne stawki wynagrodzenia w złotych
1.Kierownik kursu stacjonarnego

Kierownik seminarium

dzień zajęć*)540
2.Sekretarz kursu stacjonarnego

Sekretarz seminarium

Sekretarz kursokonferencji

"350
3.Kierownik kursu zaocznegomiesiąc**)5.000
4.Kierownik punktu konsultacyjnego (samokształcenia kierowanego) "2.500
5.Sekretarz kursu zaocznego"3.700

*) Przez dzień zajęć należy rozumieć dzień, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne, egzaminy oraz dni niezbędne na zorganizowanie i rozliczenie kursu.

Liczba dni na zorganizowanie i rozliczenie nie powinna przekroczyć 4-ch dni łącznie, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych - 6 dni.

**) Przy zajęciach odbywających się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

Załącznik  Nr 3

STAWKI WYNAGRODZENIA

za opracowanie programów nauczania
Lp.TreśćJednostka miaryMaksymalne stawki wynagrodzenia w złotych
1.Za opracowanie ramowego do 100 godz.1.920
programu kursu 101-250 godz.3.120
(samokształcenia kierowanego) 251-400 godz.4.200
z uwzględnieniem założeń organizacyjnychponad

400 godz.

5.400
2.Za opracowanie szczegółowego programu jednego przedmiotu wraz ze wskazówkami metodycznymijedna strona820
3.Za recenzję programujedna stronado 30% stawki za opracowanie
4.Za aktualizację programujedna stronado 50% stawki za opracowanie