Podjęcie przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027".

Monitor Polski

M.P.2022.1102

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 listopada 2022 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 8 listopada 2022 r.
o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027"

Na podstawie art. 14kb pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846) ogłasza się, co następuje:
1) w dniu 27 września 2022 r. Komisja Europejska podjęła decyzję wykonawczą nr C(2022) 6985 zatwierdzającą program "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu" w Polsce;

2) program, o którym mowa w pkt 1, jest stosowany od dnia 27 września 2022 r., tj. od daty decyzji wykonawczej, o której mowa w pkt 1;

3) treść programu, o którym mowa w pkt 1, została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: http://poir.gov.pl w zakładce: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027/Dokumenty oraz na portalu http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce: Poznaj Fundusze Europejskie 2021-2027/Prawo i dokumenty/Dokumenty programowe.

1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję instytucji zarządzającej programem "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027".