Art. 14kb. - [Publikacja informacji o zmianie programu służącego realizacji umowy partnerstwa] - Zasady prowadzenia polityki rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1057 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 czerwca 2021 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  14kb.  [Publikacja informacji o zmianie programu służącego realizacji umowy partnerstwa]

Instytucja zarządzająca programem służącym realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności:

1)
podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej oraz na portalu internetowym dostarczającym informacje na temat wszystkich programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, ten program oraz jego zmiany, a także termin, od którego program lub jego zmiany są stosowane;
2)
ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat o adresie strony internetowej oraz portalu, o których mowa w pkt 1, na których zostaną zamieszczone ten program oraz jego zmiany, a także o terminie, od którego program lub jego zmiany są stosowane - w przypadku programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a w przypadku programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa - w wojewódzkim dzienniku urzędowym.