§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1948

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2021 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny.
3. 
Minister jest dysponentem części 34 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.