Pierwszeństwo z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Monitor Polski

M.P.1982.12.92

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 maja 1982 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 14 kwietnia 1982 r.
w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. Nr 43, poz. 272), art. 18 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 14, poz. 73) i § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co następuje:
1. 
Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego na następujących imprezach:
1)
na Giełdach Krajowych "Wiosna 82", odbywających się od dnia 23 marca do dnia 26 marca 1982 r.,
2)
na imprezie pn. "Międzynarodowy Salon Maszyn Włókienniczych, Odzieżowych i Obuwniczych «Intermasz»", odbywającej się od dnia 18 kwietnia do dnia 22 kwietnia 1982 r.,
3)
na imprezie pn. "Międzynarodowy Salon Medyczny «Salmed»", odbywającej się od dnia 18 kwietnia do dnia 22 kwietnia 1982 r.,
4)
na Proeksportowej Wystawie Mebli "Polskie Meble", odbywającej się od dnia 4 maja do dnia 9 maja 1982 r.,
5)
na 54 Międzynarodowych Targach Poznańskich, odbywających się od dnia 13 czerwca do dnia 22 czerwca 1982 r.,
6)
na Giełdach Krajowych "Jesień 82", odbywających się od dnia 28 września do dnia 1 października 1982 r.,
7)
na imprezie pn. "Międzynarodowy Salon Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna «Drema»", odbywającej się od dnia 26 października do dnia 30 października 1982 r.,
8)
na imprezie pn. "Międzynarodowy Salon Urządzeń Komunalnych i Ochrony Środowiska «Komex»", odbywającej się od dnia 26 października do dnia 30 października 1982 r.

w Poznaniu w Polsce daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwanym dalej "Urzędem Patentowym", patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na tych imprezach w wymienionych wyżej okresach.

2. 
Wystawienie wzoru zdobniczego na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeństwem według daty jego wystawienia.
3. 
Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia towaru.
1. 
Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których mowa § 1 ust. 1, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 13 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 grudnia 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (Monitor Polski z 1973 r. Nr 1, poz. 4) oraz w § 2 ust. 2 załącznika do tego zarządzenia.
2. 
Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, następuje z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek lub rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie (Dz. U. z 1963 r. Nr 23, poz. 133 i z 1972 r. Nr 54, poz. 351).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.