Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w... - M.P.1971.21.139 - OpenLEX

Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na wystawie "Elektronika czynnikiem postępu w gospodarce narodowej" w Muzeum Techniki Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Warszawie albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1971.

Monitor Polski

M.P.1971.21.139

Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1971 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 6 kwietnia 1971 r.
w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na wystawie "Elektronika czynnikiem postępu w gospodarce narodowej" w Muzeum Techniki Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Warszawie albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1971.

Na podstawie art. 27 i 82 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156), art. 18 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 14, poz. 73), § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) oraz § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie (Dz. U. Nr 23, poz. 133), zwanego dalej "rozporządzeniem", zarządza się, co następuje:
Wystawienie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru zdobniczego albo zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na wystawie "Elektronika czynnikiem postępu w gospodarce narodowej", odbywającej się w czasie od dnia 15 marca 1971 r. do dnia 5 kwietnia 1971 r. w Muzeum Techniki Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Warszawie w Polsce, daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej patentu na wynalazek, rejestracji wzoru użytkowego lub zdobniczego z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na wspomnianej wystawie w wymienionym wyżej okresie czasu albo do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia na tejże wystawie i w tymże okresie czasu towarów, na których został umieszczony znak towarowy.
Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których mowa w § 1, następuje z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.