§ 2. - Organizacja turystyki.

Monitor Polski

M.P.1952.A-26.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1954 r.
§  2.
1.
Tworzy się przy Prezesie Rady Ministrów Komitet dla Spraw Turystyki jako organ pracy Prezesa Rady Ministrów do spraw turystyki.
2.
Prezes Rady Ministrów określi organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania Komitetu dla Spraw Turystyki.