Organizacja wewnętrzna i szczegółowy zakres działania Komitetu dla Spraw Turystyki.

Monitor Polski

M.P.1957.39.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 maja 1957 r.

ZARZĄDZENIE NR 112
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 maja 1957 r.
w sprawie organizacji wewnętrznej i szczegółowego zakresu działania Komitetu dla Spraw Turystyki.

Na podstawie § 2 ust. 2 uchwały nr 127 Rady Ministrów z dnia 8 marca 1952 r. w sprawie organizacji turystyki (Monitor Polski Nr A-26, poz. 341) zarządza się, co następuje:
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania Komitetu dla Spraw Turystyki określa statut, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
Traci moc zarządzenie nr 203 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 1952 r. w sprawie organizacji wewnętrznej i szczegółowego zakresu działania Komitetu dla Spraw Turystyki (Monitor Polski Nr A-76, poz. 1209).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT KOMITETU DLA SPRAW TURYSTYKI

§ 1.
Komitet dla Spraw Turystyki, powołany uchwałą nr 127 Rady Ministrów z dnia 8 marca 1952 r. w sprawie organizacji turystyki (Monitor Polski Nr A-26, poz. 341), zwany w dalszym ciągu "Komitetem", działa na podstawie postanowień tej uchwały oraz niniejszego statutu.
§  2.
Komitet jest organem pracy Prezesa Rady Ministrów w zakresie całości spraw turystyki.
§  3.
Do zadań Komitetu należy stwarzanie warunków do rozwoju turystyki, pobudzanie i popieranie inicjatywy w tym zakresie oraz reprezentowanie całości spraw turystyki polskiej za granicą, a w szczególności:
1)
sprawy rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej,
2)
opracowywanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących turystyki i krajoznawstwa,
3)
inicjowanie, koordynowanie programów i środków działalności turystycznej organów administracji państwowej, instytucji, przedsiębiorstw i organizacji społecznych w zakresie propagandy i informacji turystyczno-krajoznawczej, recepcji i obsługi turystycznej, zagospodarowania rejonów turystycznych, inwestycji oraz szkolenia kadr turystycznych,
4)
współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ochrony przyrody i opieki nad zabytkami kultury narodowej i zachowania swojszczyzny,
5)
opiniowanie i inicjowanie ogólnokrajowych planów produkcji i zaopatrzenia rynku w sprzęt turystyczny,
6)
opiniowanie ogólnokrajowych cen na sprzęt i usługi turystyczne,
7)
kierowanie propagandą i informacją turystyczna za granicą,
8)
inicjowanie, popieranie i koordynowanie działalności naukowo-badawczej w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
9)
współdziałanie z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie szerzenia kultury sanitarnej,
10)
koordynowanie pracy wojewódzkich komitetów turystyki.
§  4.
W sprawach wymienionych w § 3 Komitet współdziała z właściwymi organami administracji państwowej, jak również z organizacjami społecznymi zainteresowanymi turystyką i krajoznawstwem.
§  5.
Ogół dochodów i wydatków Komitetu objęty jest budżetem Państwa i stanowi jego odrębną część.
§  6.
Ministerstwa, urzędy centralne, prezydia rad narodowych i jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są - na żądanie Komitetu - dostarczyć potrzebnych materiałów i informacji w sprawach należących do zakresu działania Komitetu.
§  7.
W skład Komitetu - tworząc Plenum Komitetu - wchodzą:
1)
przewodniczący i zastępcy przewodniczącego Komitetu, zatwierdzani przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Plenum Komitetu,
2)
pozostali członkowie Prezydium Komitetu wybierani przez Plenum Komitetu,
3)
przedstawiciele delegowani przez działające w zakresie ogólnokrajowym:
a)
organizacje turystyczne i ich wyodrębnione sekcje dla poszczególnych rodzajów turystyki,
b)
organizacje społeczne prowadzące również działalność turystyczną,
c)
naczelne organy administracji państwowej wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów,
d)
prezydia wojewódzkich rad narodowych i rad narodowych miast wyłączonych z województw,
e)
przedsiębiorstwa i zrzeszenia działające w zakresie usług turystycznych, wczasowych i uzdrowiskowych, wyznaczone przez właściwe władze zwierzchnie,
f)
instytucje reprezentujące uzdrowiska i ośrodki turystyczne w razie ich powstania,
4)
wybitni działacze i znawcy zagadnień turystyki lub dziedzin pokrewnych, powoływani przez Plenum Komitetu w liczbie do 20 osób na okres 3 lat.
§  8.
1.
Do zakresu działania Plenum Komitetu należy:
1)
ustalanie wytycznych i programów rozwoju turystyki,
2)
uchwalanie wytycznych w sprawach turystyki zagranicznej,
3)
opiniowanie projektów planów wieloletnich i rocznych, planów rozwoju turystyki, inwestycji oraz innej działalności gospodarczej związanej z turystyką,
4)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z rozwoju turystyki, z wykonania planów i z działalności Komitetu,
5)
rozpatrywanie i zatwierdzanie preliminarzy budżetowych Komitetu,
6)
ustalanie wytycznych dla gospodarki finansowej,
7)
wybór kandydatów na przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Komitetu oraz wybór pozostałych członków Prezydium Komitetu,
8)
powoływanie komisji problemowych wraz z określeniem zakresu ich działalności i wybór przewodniczących komisji problemowych,
9)
powoływanie na członków Komitetu wybitnych działaczy i znawców turystyki lub dziedzin pokrewnych.
2.
Plenarne zebranie zwołuje przewodniczący co najmniej raz w roku. Na żądanie Prezydium Komitetu lub 1/3 liczby członków przewodniczący obowiązany jest zwołać nadzwyczajne plenarne zebranie w ciągu jednego miesiąca od zgłoszenia wniosku.
3.
Szczegółowe przepisy o trybie zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał przez Plenum Komitetu ustala regulamin uchwalony przez Plenum Komitetu.
§  9.
1.
Organami Komitetu są:
1)
Prezydium Komitetu,
2)
przewodniczący Komitetu,
3)
komisje problemowe.
2.
Biurem Komitetu jest Sekretariat Komitetu kierowany przez przewodniczącego.
§  10.
1.
Prezydium Komitetu składa się z:
1)
przewodniczącego Komitetu i do 3 zastępców przewodniczącego,
2)
przewodniczących komisji problemowych i do 4 członków Prezydium Komitetu.
2.
Kadencja Prezydium trwa 3 lata.
3.
Do zakresu działania Prezydium Komitetu należy:
1)
ustalanie składu osobowego komisji problemowych,
2)
koordynacja prac komisji problemowych,
3)
uchwalanie planów pracy Komitetu,
4)
rozpatrywanie projektów preliminarzy budżetowych Komitetu,
5)
rozpatrywanie projektów planów gospodarczych turystyki,
6)
przygotowanie materiałów na plenarne zebrania,
7)
rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw z zakresu turystyki przedstawionych Prezydium Komitetu.
4.
Prezydium Komitetu zwołuje przewodniczący Komitetu przynajmniej dwa razy na kwartał oraz na żądanie 1/3 ogólnej liczby członków Prezydium Komitetu.
§  11.
Do zadań przewodniczącego Komitetu należy:
1)
przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów uchwał plenarnych zebrań,
2)
kierowanie działalnością Komitetu, Prezydium Komitetu oraz aparatem wykonawczym,
3)
przewodniczenie na zebraniach Plenum Komitetu i Prezydium Komitetu,
4)
reprezentowanie Komitetu na zewnątrz,
5)
przyjmowanie i zwalnianie pracowników Sekretariatu Komitetu oraz komisji problemowych na wniosek przewodniczących tych komisji,
6)
wyrażanie zgody na obsadę stanowisk przewodniczących wojewódzkich komitetów turystyki.
§  12.
Głównym zadaniem komisji problemowych jest opracowywanie kierunkowych wytycznych w przydzielonym im zakresie zadań. Szczegółowy zakres prac poszczególnych komisji określają regulaminy i odpowiednie uchwały Prezydium Komitetu. W skład komisji problemowych powinni wchodzić fachowi reprezentanci wszystkich zainteresowanych członków Komitetu.
§  13.
Szczegółową organizację oraz zakres działania Sekretariatu Komitetu ustala regulamin, uchwalony przez Prezydium Komitetu.