Organizacja turystyki.

Monitor Polski

M.P.1952.A-26.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1954 r.

UCHWAŁA NR 127
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 marca 1952 r.
w sprawie organizacji turystyki. *

W celu zapewnienia planowego rozwoju turystyki, współdziałania w tym rozwoju zainteresowanych władz, przedsiębiorstw i instytucji społecznych oraz najszerszego udostępnienia turystyki dla ludzi pracy miast i wsi Rada Ministrów postanawia, co następuje:
Porucza się Prezesowi Rady Ministrów ogólny nadzór nad turystyką we wszelkich jej formach i przejawach.
1.
Tworzy się przy Prezesie Rady Ministrów Komitet dla Spraw Turystyki jako organ pracy Prezesa Rady Ministrów do spraw turystyki.
2.
Prezes Rady Ministrów określi organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania Komitetu dla Spraw Turystyki.
1.
W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały utworzone zostaną w ramach istniejących etatów osobowych referaty turystyki w Ministerstwach Kolei oraz Żeglugi.
2.
Zaleca się Centralnej Radzie Związków Zawodowych, Związkowi Młodzieży Polskiej oraz Związkowi Samopomocy Chłopskiej utworzenie w zarządach głównych i w zarządach wojewódzkich odpowiednich komórek, zdolnych do organizowania, prowadzenia i rozwijania turystyki.
1.
W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze utworzy w swoich ramach organizacyjnych Zarząd Urządzeń Turystycznych PTTK, działający na zasadach rozrachunku gospodarczego.
2.
Zadaniem Zarządu Urządzeń Turystycznych PTTK będzie:
1)
eksploatacja urządzeń turystycznych,
2)
realizacja inwestycji turystycznych w charakterze inwestora bezpośredniego.
Prezes Rady Ministrów ustali w porozumieniu z Ministrem Kolei zasady współdziałania Komitetu dla Spraw Turystyki z Centralnym Zarządem Przedsiębiorstw Usługowych "Orbis" w zakresie planowania i koordynacji obsługi ruchu turystycznego.
W tymczasowym statucie organizacyjnym Ministerstwa Kolei, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 50 Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Kolei (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-22, poz. 267 oraz z 1952 r. Nr A-9, poz. 79 i Nr A-16, poz. 186) skreśla się:
1)
w § 1 - wyrazy "Biuro Turystyki",
2)
§ 16.
Znosi się Radę Turystyczną utworzoną uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1950 r. w sprawie powołania przy Ministrze Komunikacji Rady Turystycznej i nadania jej statutu organizacyjnego (Monitor Polski Nr A-94, poz. 1183).
Etaty osobowe Biura Turystyki Ministerstwa Kolei (§ 6) oraz Rady Turystycznej (§ 7), z wyjątkiem etatów niezbędnych dla zorganizowania referatu turystyki w zarządzie centralnym Ministerstwa Kolei (§ 3), przechodzą do dyspozycji Prezesa Rady Ministrów.
Pełnomocnik Rządu do Spraw Wczasów dla Dzieci i Młodzieży, powołany uchwałą Nr 146 Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. (Monitor Polski Nr A-30, poz. 379), obowiązany jest uzgadniać z Prezesem Rady Ministrów sprawy wczasów letnich dla dzieci i młodzieży w części programowej i organizacyjnej dotyczącej turystyki.
Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów i właściwym ministrom.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 14 kwietnia 1954 r. nadzór nad Komitetem do Spraw Turystyki, utworzonym nin. uchwałą przekazuje się Przewodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, zgodnie z § 1 uchwały nr 134 z dnia 27 marca 1954 r. (M.P.54.A-32.462).