Określenie wysokości opłat za legalizację narzędzi mierniczych i inne czynności urzędów miar.

Monitor Polski

M.P.1965.50.267

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 sierpnia 1965 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za legalizację narzędzi mierniczych i inne czynności urzędów miar.

Na podstawie art. 17 ust. 1 dekretu z dnia 19 kwietnia 1951 r. o organach administracji miar oraz o miarach i narzędziach mierniczych (Dz. U. z 1951 r. Nr 26, poz. 195 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 9 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego (Dz. U. Nr 58, poz. 270) zarządza się, co następuje:
Za legalizację narzędzi mierniczych i inne czynności urzędów miar pobiera się opłaty określone w taryfie opłat, stanowiącej załącznik do zarządzenia.
Za sprawdzenie narzędzi mierniczych rodzajów lub wielkości (obszarów mierniczych) nie przewidzianych w niniejszym zarządzeniu, zgłoszonych do legalizacji, uwierzytelnienia lub ekspertyzy, oraz za sprawdzanie narzędzi mierniczych dopuszczonych do legalizacji próbnej lub wyjątkowej pobiera się opłaty w wysokości ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Miar.
Za legalizację narzędzi mierniczych, zgłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, a zalegalizowanych po tym dniu, pobiera się opłaty według taryfy, o której mowa w § 1.
Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 grudnia 1956 r. w sprawie określenia wysokości opłat za legalizację narzędzi mierniczych i inne czynności urzędów miar (Monitor Polski z 1956 r. Nr 106, poz. 1230 i z 1959 r. Nr 71, poz. 371).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

TARYFA OPŁAT ZA LEGALIZACJĘ NARZĘDZI MIERNICZYCH I INNE CZYNNOŚCI URZĘDÓW MIAR

1.

Opłaty legalizacyjne.

§  1.
Za legalizację narzędzi mierniczych, w zależności od miejsca ich sprawdzenia, pobiera się następujące opłaty:
PozycjaRodzaje narzędzi mierniczychWysokość opłaty w złotych w:
urzędzie miarmiejscu ustawieniapunkcie legalizacyjnym
12345
A. Narzędzia do pomiaru geometrycznych wielkości ciał stałych
Narzędzia do geodezyjnych pomiarów długości
A100Za sprawdzenie drutowego przymiaru inwarowego z niedokładnością rzędu ±0,02 do 0,03 mm o długości
- do 10 m włącznie 270- 210
- ponad 10 m 600- 500
Za sprawdzenie:
A101łaty inwarowej do niwelacji precyzyjnej z niedokładnością ±0,03 mm 160- 130
A102łaty do niwelacji technicznej z niedokładnością do 0,1 mm 80- 70
A103łaty do niwelacji paralaktycznej z niedokładnością do 0,5 mm 120- 100
Narzędzia do warsztatowych pomiarów długości i kąta
A200Za sprawdzenie wymiaru i równoległości powierzchni wzorca płytki za pomocą:
a) ultraczujnika o działce elementarnej 0,05, 0,1 lub 0,2 µ oraz

przywieralności i płaskości powierzchni mierniczych płytki

wzorcowej o wymiarze nominalnym:

- do 25 mm włącznie 15--
- ponad 25 do 250 mm włącznie 20--
- ponad 250 do 500 mm włącznie 150--
b) bezwzględnej metody interferencyjnej płytki wzorcowej o wymiarze

nominalnym:

- do 25 mm włącznie 50--
- ponad 25 do 250 mm włącznie 65--
Narzędzia do pomiarów liniowych i powierzchni
Za sprawdzenie przymiaru zwyczajnego:
A600bławatnego 2- 1
A601wstęgowego stalowego z działką elementarną nie mniejszą niż 0,5 cm o długości:
- do 2 m włącznie 10- 8
- ponad 2 do 20 m włącznie 15- 10
- ponad 20 do 50 m włącznie 20- 15
- ponad 50 m 30- 25
A602wstęgowego parcianego z działką elementarną nie mniejszą niż 0,5 cm o długości:
- do 10 m włącznie 15- 10
- ponad 10 do 20 m włącznie 25- 20
A603składanego o długości:
- do 1 m włącznie 2- 1
- ponad 1 m 3- 2
Za sprawdzenie:
A604suwnika mierniczego 6- 5
A605wzrostościomierza 5- 4
Za sprawdzenie przymiaru dokładniejszego:
A610sztywnego i półsztywnego z działką mm na całej długości:
- do 2 m włącznie 15- 10
- ponad 2 m 25- 20
A611wstęgowego z działką mm na całej długości:
- do 2 m włącznie 15- 10
- ponad 2 m 20- 15
A612Za sprawdzenie suwnika mierniczego z działką mm na całej długości 10- 5
Za sprawdzenie z niedokładnością rzędu 0,1 do 0,5 mm przymiaru wyższej dokładności z działką milimetrową na całej długości o grubości kres nie większej niż 0,1 mm:
A620sztywnego i półsztywnego o długości:
- do 2 m włącznie 75- 60
- ponad 2 m 100- 80
A621wstęgowego o długości:
- do 2 m włącznie 100- 80
- ponad 2 do 20 m włącznie 125- 100
- ponad 20 m 150- 120
Za sprawdzenie tego samego rodzaju i wielkości przymiaru z niedokładnością rzędu 0,01 do 0,05 mm pobiera się opłatę o 50% wyższą od opłaty zasadniczej przewidzianej w poz. A620 i A621
A622Za sprawdzenie suwnika mierniczego z niedokładnością kontrolnych wzorców bezpośrednich 150- 120
Uwaga:
a) za sprawdzenie w celu uwierzytelnienia narzędzi mierniczych

wyszczególnionych w pozycjach od A100 do A622 z dokładnością

kontrolnych narzędzi mierniczych bezpośrednich pobiera się

opłaty pięciokrotnie wyższe od opłat za sprawdzenie tego samego

rodzaju i wielkości;

b) za podanie wartości liczbowej działek częściowych pobiera się

opłatę w wysokości 10 zł za każdą działkę;

c) na sprawdzenie dodatkowej podziałki wykonanej na tym samym

narzędziu mierniczym pobiera się opłatę o 50% wyższą od opłat

zasadniczych.

Za sprawdzenie przyrządu do pomiaru długości:
A630drutu i kabla lub materiałów taśmowych 180 200 150
A631tkanin- 300 240
A632materiałów papierowych- 180 140
Za sprawdzenie:
A640ramy mierniczej do drewna o wielkości:
- do 0,2 m2 w świetle 20- 15
- ponad 0,2 m2 30- 25
A641planimetru do mierzenia powierzchni skór 80- 60
A642maszyny do mierzenia powierzchni skór- 200-
B. Narzędzia do pomiaru masy
Odważniki wysokiej dokładności.
B104Za uwierzytelnienie odważnika do sprawdzania wag o wielkości:
- do 10 kg włącznie 4- 3
- ponad 10 kg do 25 kg włącznie 8- 6
- ponad 25 kg 12- 10
Za uwierzytelnienie:
B105wagonu tarowego- 200-
B106zespołu wzorców masy 100 120-
Za uwierzytelnienie odważników:
B110analitycznych I klasy niedokładności 25- 20
B111analitycznych II klasy niedokładności 15- 10
B112technicznych o wielkości:
- do 200 g włącznie 7- 5
- ponad 200 g 18- 12
Odważniki handlowe
Za sprawdzenie odważnika:
B200dokładniejszego o wielkości:
- do 200 g włącznie 3- 2
- ponad 200 g 6- 4
B201karatowego o wielkości:
- do 200 g włącznie 3- 2
- ponad 200 g 6- 4
B21Za sprawdzenie odważnika zwyczajnego o wielkości:
- do 20 dkg 2- 1
- ponad 20 dkg 3- 2
Uwaga:
Za wzorcowanie odważników pobiera się opłatę w wysokości 100% opłat za sprawdzenie.
Wagi wysokiej dokładności
Za sprawdzenie wagi analitycznej:
B310nieuchylnej z podziałką konikową lub bez- 150 120
B311odważnikowo-uchylnej- 150 120
B312odważnikowo-uchylnej z odważnikami włącznikowymi do 1 g- 150 120
B313włącznikowo-uchylnej- 300 240
B314włącznikowo-uchylnej ze stałym obciążeniem (belka z dwoma nożami i stałą przeciwwagą)- 300 240
Za sprawdzenie wagi torsyjnej:
B320jednozakresowej 40 50 40
B321wielozakresowej 60 70 60
Za sprawdzenie wagi technicznej:
B330nieuchylnej- 100 80
B331uchylnej- 75 60
Za sprawdzenie wagi specjalnego przeznaczenia:
B340hydrostatycznej do wyznaczania gęstości cieczy 100 120 80
B341technicznej przy aparatach do kondycjonowania przędzy- 75 60
Wagi handlowe i przemysłowe
Za sprawdzenie wagi dokładniejszej:
B400nieuchylnej 10 12 8
B401uchylnej 12 15 10
Za sprawdzenie wagi zwyczajnej równoramiennej:
B410prostej 8 10 6
B411złożonej 10 12 8
Za sprawdzenie wagi zwyczajnej nierównoramiennej:
B420prostej 8 10 6
B421złożonej o udźwigu:
- do 500 kg włącznie 20 25 15
- ponad 500 kg do 3.000 kg włącznie 50 60 45
- ponad 3.000 kg- 300 240
Za sprawdzenie wagi zwyczajnej przesuwnikowej:
B430prostej 15 18 12
B431złożonej o udźwigu:
- do 500 kg 35 42 28
- ponad 500 kg do 3.000 kg włącznie 60 72 48
- ponad 3 t do 30 t włącznie- 350-
- ponad 30 t do 50 t włącznie- 450-
- ponad 50 t- 600-
B440Za sprawdzenie wagi włącznikowej o udźwigu:
- do 500 kg włącznie 35 42 28
- ponad 500 kg do 3.000 kg włącznie 90 108 72
- ponad 3 t do 15 t włącznie- 300-
- ponad 15 t- 450-
B450Za sprawdzenie wagi włącznikowo-uchylnej lub odważnikowo-uchylnej o udźwigu:
- do 50 kg włącznie 30 36 24
- ponad 50 kg do 500 kg włącznie 55 66 44
- ponad 500 kg do 3.000 kg włącznie 120 145 95
- ponad 3 t do 15 t włącznie- 300-
- ponad 15 t do 50 t włącznie- 450-
- ponad 50 t- 840-
B460Za sprawdzenie wagi automatycznej równoramiennej i nierównoramiennej o udźwigu:
- do 50 kg włącznie- 165-
- ponad 50 kg do 500 kg włącznie- 220-
- ponad 500 kg- 270-
B470Za sprawdzenie wagi automatycznej przesuwnikowej o udźwigu:
- do 3 t włącznie- 325-
- ponad 3 t do 30 t włącznie- 380-
- ponad 30 t- 435-
B480Za sprawdzenie wagi automatycznej uchylnej 135 165 110
B490Za sprawdzenie wagi przenośnikowej (transporterowej) o maksymalnej przepustowości:
- do 50 t/h włącznie- 350-
- ponad 50 t/h do 200 t/h włącznie- 550-
- ponad 200 t/h do 500 t/h włącznie- 750-
- ponad 500 t/h-1.050-
Za sprawdzenie wagi specjalnego przeznaczenia, a mianowicie:
B500wagi liczącej 30 35 25
B501wagi do określania zawartości wody w maśle 25 30 20
B502wagi do określania zawartości skrobi w ziemniakach 25 30 20
B503wagi do określania zawartości zanieczyszczeń w okopowiznach 30 35 25
Uwaga:
1) za sprawdzenie podziałki podzielni głównej wag przesuwnikowych

lub zespołu odważników włącznikowych od 3 do 10 t

30 35 25
a powyżej 10 t 50 60 40
2) za sprawdzenie w celu uwierzytelnienia wag pomostowych,

stosowanych przy sprawdzaniu beczek, z wymaganą dla tych wag

niedokładnością pobiera się opłaty o 50% wyższe od opłat za

sprawdzenie wag złożonych odpowiedniej wielkości;

3) za sprawdzenie wag sprężynowych osobowych oraz wag sprężynowych

używanych w placówkach pocztowych, na kolei pobiera się takie

same opłaty jak za sprawdzenie wag złożonych o tym samym

udźwigu;

4) za sprawdzenie wag zaopatrzonych w skale wywzorcowane w

jednostkach miar systemu angielskiego pobiera się opłatę o 50%

wyższą od opłat za sprawdzenie wag odpowiedniego rodzaju i

wielkości.

C. Narzędzia do pomiaru wielkości kinematycznych
Narzędzia do pomiaru czasu
Za sprawdzenie:
C100zegara ściennego, kominkowego lub stołowego 300 360 240
C101stopera z działką elementarną do 0,1 sek. 50 60 40
C102stopera z działką elementarną do 0,02 sek. 120 150 90
C110stopera synchronicznego 50--
C111stopera z silnikiem prądu stałego 100--
C112stopera mechanicznego - wyzwalaniem elektrycznym 100--
Za sprawdzenie chronometru okrętowego:
C120- w różnych temperaturach3.000--
C121- w temperaturze laboratoryjnej (metoda skrócona) 500--
Za sprawdzenie:
C131licznika impulsów2.250--
C132falomierza3.500--
C133generatora częstotliwości2.750--
C134zegara kwarcowego2.750--
Narzędzia do pomiaru liczby obrotów i suwów oraz do pomiaru prędkości
Za sprawdzenie:
C200licznika obrotów i suwów 45 60 36
C201taksometru sprawdzanego:
- wstępnie przed zainstalowaniem w pojeździe 50- 40
- ostatecznie w pojeździe 40 40 32
C202Szybkościomierza sprawdzanego:
- wstępnie przed zainstalowaniem w pojeździe 60- 48
- ostatecznie w pojeździe 40 40 32
C203tachografu 100- 80
C204tachometru jednozakresowego 120- 90
C205tachometru wielozakresowego 160- 120
D. Narzędzia do pomiaru objętości, ciśnienia, przepływu gazów i cieczy
Narzędzia do pomiaru objętości.
Za sprawdzenie pojemnika zwyczajnego:
D100graniastego, skrzynkowego lub ramowego 10 12 8
D101kształtu krągłego 4- 3
D102menzury zwyczajnej 15- 12
Za sprawdzenie pojemnika laboratoryjnego do celów ogólnych:
D110pojemnika dokładniejszego 20- 16
D111kolby mierniczej w głównym ograniczeniu pojemności:
- II klasy niedokładności 15- 12
- I klasy niedokładności 25- 20
Uwaga:
a) za sprawdzenie każdego dalszego ograniczenia pojemności w kolbie

mierniczej II klasy niedokładności

5- 4
b) za sprawdzenie każdego dalszego ograniczenia pojemności w

kolbach wielomiarowych I klasy niedokładności

7- 6
D112pipety:
- jednomiarowej II klasy niedokładności 5- 4
- jednomiarowej I klasy niedokładności 8- 6
- wielomiarowej II klasy niedokładności 12- 10
- wielomiarowej I klasy niedokładności 20- 16
D113biurety:
- II klasy niedokładności 15- 12
- I klasy niedokładności 20- 16
D114menzury:
- II klasy niedokładności 10- 8
- I klasy niedokładności 15- 12
Za sprawdzenie pojemnika laboratoryjnego do celów specjalnych:
D120kolby szklanej kontrolnej wielkości:
- do 2 l włącznie 25- 20
- ponad 2 l do 20 l włącznie 35- 30
D121kolby metalowej kontrolnej wielkości:
- do 20 l włącznie 25--
- ponad 20 l do 100 l włącznie 50--
- ponad 100 l do 500 l włącznie 100--
D122pipety do butyrometrycznego sprawdzania mleka 4- 3
D123biurety do kwasomierzy 15- 12
D124menzury wirówkowej do ropy naftowej 10- 7
D125butyrometru 6- 4
D126pipety Werstergrena do badania opadu krwi 3- 2
Za sprawdzenie pojemnika niewłaściwego:
D130bańki do mleka, gąsiora lub wzorcowanej butelki o wielkości:
- do 10 l włącznie 6- 4
- ponad 10 l do 20 l włącznie 8- 6
- ponad 20 l 10- 8
D131beczki transportowej o pojemności:
- do 55 l włącznie 6 8 4
- ponad 55 l do 210 l włącznie 10 12 8
- ponad 210 l za każde rozpoczęte 200 l 5 7 4
- za określenie tary beczki 6 8 4
D132skrzyni wyładunkowej, wózka lub nabieraka wyciągowego o wielkości:
- do 11 hl włącznie 20 24 16
- ponad 11 hl 25 30 20
D140Za sprawdzenie zbiornika mierniczego stałego:
1) metodą nalewania wody całkowitej pojemności lub jednego

ograniczenia zbiornika o pojemności:

- do 5 m3 włącznie- 200-
- ponad 5 do 30 m3 włącznie - 200 zł i po 20 zł za każdy

rozpoczęty m3 ponad 5 m3;

- ponad 30 do 100 m3 włącznie - 600 zł i po 10 zł za każdy

rozpoczęty m3 ponad 30 m3;

- ponad 100 m3 - 1200 zł i po 8 zł za każdy rozpoczęty m3 ponad

100 m3;

2) metodą nalewania wody wzorcowanego na całej pojemności

użytecznej o pojemności:

- do 5 m3 włącznie- 480-
- ponad 5 do 30 m3 włącznie - 480 zł i po 20 zł za każdy

rozpoczęty m3 ponad 5 m3;

- ponad 30 do 100 m3 włącznie - 950 zł i po 15 zł za każdy

rozpoczęty m3 ponad 30 m3;

- ponad 100 m3 - 1750 zł i po 8 zł za każdy rozpoczęty m3 ponad

100 m3;

3) metodą pomiarów geometrycznych całkowitej pojemności lub jednego

ograniczenia o stałym przekroju poziomym:

- do 50 m3 włącznie-550-
- ponad 50 do 200 m3 włącznie - 550 zł i po 8 zł za każdy

rozpoczęty m3 ponad 50 m3;

- ponad 200 do 1000 m3 włącznie - 1500 zł i po 5 zł za każde

rozpoczęte 10 m3 ponad 200 m3;

- ponad 1000 do 5000 m3 włącznie - 1800 zł i po 5 zł za każde

rozpoczęte 100 m3 ponad 1000 m3;

4) metodą pomiarów geometrycznych wzorcowanego na całkowitej

pojemności lub jednego ograniczenia pojemności zbiornika o

zmiennym przekroju poziomym (bez wzorcowania go na całej

pojemności użytecznej) pobiera się opłatę o 250 zł wyższą od

opłat przewidzianych dla zbiorników odpowiedniej wielkości o

stałym przekroju poziomym;

5) metodą pomiarów geometrycznych wzorcowanego na całej wysokości

użytecznej zbiornika o stałym przekroju poziomym pobiera się

opłatę o 500 zł wyższą od opłat przewidzianych w punkcie 3;

6) metodą pomiarów geometrycznych wzorcowanego na całej wysokości

użytecznej zbiornika o zmiennym przekroju poziomym pobiera się

opłatę o 650 zł wyższą od opłat przewidzianych w punkcie 3;

D141Za sprawdzenie cysterny (zbiornika mierniczego) niezależnie od miejsca sprawdzenia pobiera się takie same opłaty jak za sprawdzenie zbiornika stałego. Poza tym nie pobiera się opłaty za sprawdzenie dodatkowej podziałki na kołpaku cysterny (oprócz ograniczenia zasadniczego pojemności)
Za sprawdzenie odmierzacza lub wzorca objętości:
D150a) odmierzacza prostego jednomiarowego o wielkości:
- do 5 l włącznie 15 20 10
- ponad 5 l 25 30 20
b) odmierzacza prostego wielomiarowego o wielkości:
- do 5 l włącznie 30 35 25
- ponad 5 l 45 50 40
D151Odmierzacza złożonego:
a) nurnikowo-przelewowego lub z podzielnią pływakową do 50 l

włącznie

25 30 20
b) zawierającego jeden pojemnik jednomiarowy wielkości do 5 l

włącznie

20 25 15
a ponadto za sprawdzenie każdego następnego pojemnika 10 15 5
c) zawierającego jeden pojemnik jednomiarowy wielkości ponad 5 l 30 36 23
a ponadto za sprawdzenie każdego następnego pojemnika 20 25 15
d) zawierającego pojemnik wielomiarowy lub menzurę:
- do 2 l włącznie 30 40 20
- ponad 2 l 60 70 45
D152wzorca do pomiaru objętości do beczek i do gazomierzy o pojemności:
- do 1000 l włącznie- 380 380
- ponad 1000 l do 2000 l włącznie 380 zł i po 10 zł za każde

rozpoczęte 100 l.

Przyrządy do pomiaru przepływu płynów
Za sprawdzenie przyrządu do dynamicznego pomiaru objętości cieczy:
D200wodomierza skrzydełkowego lub komorowego 25- 15
D201wodomierza śrubowego 100- 80
D202wodomierza sprzężonego:
- szeregowo 120- 100
- równolegle 180- 150
Za sprawdzenie przyrządu do dynamicznego pomiaru objętości gazów:
D210gazomierza mieszkaniowego 20- 15
D211gazomierza przemysłowego miechowego 100- 80
D212gazomierza przemysłowego rotorowego 350 700 250
D213gazomierza przemysłowego bębnowego 250 300 200
D214gazomierza laboratoryjnego lub kontrolnego 150- 100
Za sprawdzenie przyrządu do pomiaru natężenia przepływu płynów:
D220zwężki metodą geometryczną 100 150 75
D221w przyrządzie wskazująco-rejestrującym:
- urządzenia wskazującego chwilowe natężenie przepływu 100 150 75
- urządzenia rejestrującego wykreślnie krzywą zmienności przepływu 100 150 75
- za sprawdzenie w przyrządzie wskazująco-rejestrującym liczydła

sumującego objętość przepływu należy pobierać opłatę w wysokości

50 zł za każdą przepracowaną godzinę;

D222rotametru do cieczy 100- 80
D223rotametru do gazów 300- 240
Przyrządy do pomiaru ciśnienia
Za sprawdzenie manometru, wakuometru, manowakuometru lub ciśnieniomierza różnicowego (hydrostatycznego) ogólnego zastosowania lub kontrolnego:
D300jednoramiennego 30- 20
D301dwuramiennego:
a) przeznaczonego do ustalania wskazań przez odczytywanie położenia

menisków cieczy w obu ramionach

20- 15
b) przeznaczonego do ustalania wskazań przez odczytywanie położenia

menisków cieczy w jednym ramieniu:

- sprawdzanych metodą bezpośrednią 30- 20
- sprawdzanych metodą pośrednią 250 250-
Za sprawdzenie mikromanometru cieczowego (hydrostatycznego):
D310z rurką o stałym kącie pochylenia 30- 20
D311z rurką o nastawnym kącie pochylenia 50- 35
D312kompensacyjnego typu "Askania" lub typów podobnych 100--
Za sprawdzenie ciśnieniomierza sprężynowego pojedynczego zwykłego i kontrolnego:
D320manometru zwykłego o górnej granicy zakresu wskazań nie większej niż 400 kG/cm2, wakuometru lub manowakuometru o górnej granicy zakresu wskazań nie mniejszej niż 16 kG/cm2:
- klasy niedokładności 1,5 lub większej 16- 12
- klasy niedokładności 1 lub mniejszej 25- 20
D321manometru kontrolnego o górnej granicy zakresu wskazań nie większej niż 400 kG/cm2 lub wakuometru kontrolnego klasy niedokładności 1 lub mniejszej 45- 35
a manowakuometru kontrolnego o górnej granicy zakresu wskazań mniejszej od 16 kG/cm2 60- 50
D322manometru zwykłego o górnej granicy zakresu wskazań większej niż 400 kG/cm2 i nie większej niż 2000 kG/cm2 lub manowakuometru o górnej granicy zakresu wskazań mniejszej od 16 kG/cm2:
- klasy niedokładności 1,5 lub większej 35- 25
- klasy niedokładności 1 lub mniejszej 50- 35
D323manometru kontrolnego o górnej granicy zakresu wskazań większej niż 400 kG/cm2 i nie większej niż 2000 kG/cm2 lub wakuometru kontrolnego klasy niedokładności 1 lub mniejszej 70- 55
Za sprawdzenie ciśnieniomierza sprężynowego:
D330ciśnieniomierza podwójnego, z dodatkową wskazówką maksymalną, z kontaktami elektrycznymi do sygnalizacji, z dodatkową podziałką (np.: temperatury, siły itp.) pobiera się opłatę wyższą o 50% od opłaty wyszczególnionej w pozycjach od D320 do D323.
Za sprawdzenie ciśnieniomierza z dodatkową podziałką dokonane przy legalizacji pierwotnej pobiera się opłatę o 10% wyższą od opłaty wyszczególnionej w pozycjach D320 i D322.
D331ciśnieniomierza rejestrującego pobiera się niezależnie od opłat wyszczególnionych w pozycjach od D320 do D323 opłatę dodatkową 40- 30
D332ciśnieniomierza z podziałką niemianowaną pobiera się niezależnie od opłat wyszczególnionych w pozycjach od D321 do D323 dodatkową opłatę 5- 5
D333ciśnieniomierza do tlenu lub amoniaku pobiera się opłatę o 25% wyższą od wyszczególnionej w pozycjach od D320 do D323.
Za sprawdzenie manometru obciążnikowo-tłokowego:
D340z jednym zespołem pomiarowym, z kompletem obciążników o górnej granicy zakresu wskazań nie większej niż 630 kG/cm2 200- 150
D341o górnej granicy zakresu wskazań większej niż 630 kG/cm2 i nie większej niż 2000 kG/cm2 300- 250
Uwaga:
a) Za wyznaczenie przekroju czynnego zespołu pomiarowego manometru

obciążnikowo-tłokowego o górnej granicy zakresu wskazań nie

większej niż 630 kG/cm2

100- 80
b) Za wyznaczenie przekroju czynnego zespołu pomiarowego manometru

obciążnikowo-tłokowego o górnej granicy zakresu wskazań większej

niż 630 kG/cm2 i nie większej niż 2000 kG/cm2

200- 150
c) Za sprawdzenie kompletu obciążników składającego się z nie

więcej niż 18 sztuk

100- 100
a za sprawdzenie każdego dodatkowego obciążnika 10- 10
d) Za wywzorcowanie obciążnika do manometru 20- 15
Za sprawdzenie barometru:
D350rtęciowego 60- 45
D351sprężynowego (aneroidu) 100- 80
Za sprawdzenie manometru do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (sfigmomanometru):
D360rtęciowego 20- 15
D361sprężynowego 15- 10
Uwaga:
Za wyznaczenie punktów służących do naniesienia podziałki ciśnieniomierza pobiera się opłatę o 50% wyższą od opłaty za sprawdzenie takiego samego rodzaju ciśnieniomierza niezależnie od opłat za późniejsze sprawdzenie.
E. Narzędzia do pomiaru siły i do pomiarów wytrzymałości materiałów
Narzędzia do pomiaru siły
Za sprawdzenie dynamometru do sił statycznych:
E100wzorcowego przy legalizacji:
- pierwotnej 250 300 210
- wtórnej 200 240 160
E101użytkowego (zwyczajnego) 150 180 120
Za sprawdzenie maszyny wytrzymałościowej:
E200do prób statycznych:
- o jednym obszarze 400 480 320
- za każdy następny obszar 130 155 105
E21Za sprawdzenie wzorca twardości:
- Brinella, Rockwella lub Vickersa 40--
- Poldi 15--
E22Za sprawdzenie:
- twardościomierza Brinella, Rockwella lub Vickersa albo

twardościomierza dynamicznego (sklerometru)

400 480 320
- twardościomierza uniwersalnego jedną metodą pomiarową 400 480 320
Uwaga: za każdą następną metodę sprawdzania pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 30% opłaty zasadniczej.
- wgłębnika Rockwella lub Vickersa 100--
- twardościomierza do gumy 400--
E23Za sprawdzenie przyrządu do prób udarności (młoty wahadłowe typu Chorpy i Izoda) przy legalizacji:
- pierwotnej (głównej) 400 480 320
- wtórnej (następczej) 200 240 160
E24Za sprawdzenie przyrządu do badania blach metodą Erichsena 240 300 200
F. Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych
Przyrządy do pomiaru natężenia, napięcia, mocy, energii elektrycznej i oporu - sprawdzanych prądem stałym lub zmiennym o niskiej częstotliwości.
Za sprawdzenie:
F100opornika wzorcowanego prądem stałym:
- w jednej temperaturze 80--
- w trzech temperaturach 350--
F102ogniwa wzorcowego:
- w jednej temperaturze 100--
- w trzech temperaturach 350--
- za wyznaczenie wartości oporu wewnętrznego ogniwa 20--
F120wzorca cewki indukcyjności stałej 50--
F121wzorca cewki indukcyjności zmiennej (za każdy punkt pomiarowy) 30--
F122wzorca cewki indukcyjności dokładniejszej:
- w jednym punkcie pomiaru 50--
- za każdy następny punkt pomiarowy 25--
F130kondensatora wzorcowego o pojemności stałej 75--
F131kondensatora wzorcowego o pojemności zmiennej (za każdy punkt pomiarowy) 40--
F132kondensatora dokładniejszego:
- w jednym punkcie pomiaru 70--
- za każdy następny punkt pomiaru 25--
F140opornika precyzyjnego prądem stałym:
a) każdego elementu oporowego:
- do 100000Ω 50--
- ponad 100000Ω 80--
b) za każdą dekadę opornika 120--
F15 kompensatora lub mostka precyzyjnego prądem stałym:
- za każdą dekadę 100--
- za każdy dodatkowy element pomiarowy 25--
Za sprawdzenie amperomierza:
F160dokładniejszego lub kontrolnego:
a) o jednym zakresie pomiarowym - prądem stałym:
- do 100 A włącznie 300- 240
- ponad 100 A do 1000 A włącznie 450- 360
- ponad 1000 A 600- 480
b) za każdy dodatkowy zakres pomiarowy - sprawdzony prądem stałym 30- 25
c) za sprawdzenie amperomierza (pkt a i b) prądem zmiennym o jednej

częstotliwości pobiera się opłaty dwukrotnie wyższe od opłat

wymienionych w punkcie a i b.

F161amperomierza innego:
a) o jednym zakresie pomiarowym:
- do 100 A włącznie 150- 120
- ponad 100 A do 1000 A włącznie 250- 200
- ponad 1000 A 400- 320
b) za każdy dodatkowy zakres pomiarowy 15- 10
Za sprawdzenie woltomierza:
F170dokładniejszego lub kontrolnego:
a) o jednym zakresie pomiarowym - prądem stałym:
- do 600 V włącznie 300- 240
- ponad 600 do 5000 V włącznie 450- 360
- ponad 5000 V 600- 480
b) za każdy dodatkowy zakres pomiarowy - sprawdzony prądem stałym 30- 25
c) za sprawdzenie woltomierza (pkt a i b) - prądem zmiennym o

jednej częstotliwości pobiera się opłaty dwukrotnie wyższe od

opłat wymienionych w punkcie a i b.

F171woltomierza innego:
a) o jednym zakresie pomiarowym:
do 600 V włącznie 150- 120
- ponad 600 do 5000 V włącznie 250- 200
- ponad 5000 V 400- 320
b) za każdy dodatkowy zakres pomiarowy 15- 10
Za sprawdzenie watomierza:
F180dokładniejszego lub kontrolnego:
a) o jednym zakresie pomiarowym do 100 A i 600 A prądem stałym 400- 320
b) za każdy dodatkowy zakres pomiarowy prądowy lub napięciowy -

sprawdzony prądem stałym

30- 25
c) za sprawdzenie watomierza jedno- lub wielofazowego prądem

zmiennym o jednej częstotliwości i jednej wartości współczynnika

mocy pobiera się opłaty dwukrotnie wyższe od opłat wymienionych

w punkcie a i b.

F181watomierza innego:
a) o jednym zakresie pomiarowym do 100 A i 600 A 200- 160
b) za każdy dodatkowy zakres pomiarowy prądowy lub napięciowy 15- 10
c) za sprawdzenie watomierza wielofazowego pobiera się opłaty

dwukrotnie wyższe od opłat wymienionych w punkcie a i b.

F182Za sprawdzenie przyrządu wskazówkowego do pomiaru współczynnika mocy pobiera się takie same opłaty jak za sprawdzenie watomierzy.
Za sprawdzenie:
F190przyrządu uniwersalnego pobiera się opłaty przewidziane w pozycjach od F100 do F121.
F191przyrządu rejestrującego:
a) wymienionego w pozycjach od F100 do F121 zaopatrzonego w

urządzenie rejestrujące (samopiszące) pobiera się dodatkowo

100--
b) jeżeli zaopatrzone jest w inne urządzenie niż wymienione pod

lit. a, urządzenie taryfowe, sygnalizacyjne lub odłączające, to

za sprawdzenie każdego takiego urządzenia pobiera się dodatkowo

40- 42
F192częstościomierza:
a) przy jednym napięciu i nie więcej niż w 5 punktach podziałki 150--
b) za każdy dodatkowy punkt podziałki 15--
F193omomierza:
a) jednego zakresu pomiarowego 150--
b) za każdy dodatkowy zakres 15--
F194galwanometru (wyznaczenie stałych) 300--
F195bocznika, opornika dodatkowego lub innego opornika:
a) bocznika przy jednym natężeniu:
- do 100 A włącznie 50--
- ponad 100 A do 1000 A włącznie 100--
- ponad 1000 A 150--
b) za każde dodatkowe natężenie prądu 30--
c) opornika dodatkowego lub innego opornika (wyznaczenie jednej

wartości oporu)

30--
Uwaga: Za sprawdzenie bocznika lub opornika dokonane łącznie z przynależnym przyrządem nie pobiera się oddzielnej opłaty.
F196przyboru do badania izolacji do 5000 V 300--
Za sprawdzenie licznika energii elektrycznej:
F200licznika bezpośredniego prądu stałego o mocy nominalnej:
- do 10 kW włącznie 60- 50
- ponad 10 kW 150- 120
F201licznika bezpośredniego prądu jednofazowego o mocy nominalnej:
- do 10 kW włącznie 20- 15
- ponad 10 kW 40- 30
F202licznika bezpośredniego prądu wielofazowego o mocy nominalnej:
- do 10 kW włącznie 40- 30
- ponad 10 kW 60- 45
F203licznika pośredniego i półpośredniego (transformatorowe):
- prądu jednofazowego 40- 35
- prądu wielofazowego 80- 65
F204urządzenia dodatkowego maksymalnego, rejestrującego, sumującego lub różnicowego 50- 40
F205urządzenia dodatkowego taryfowego, sygnalizacyjnego lub odłączającego 20- 15
F206licznika o specjalnym przeznaczeniu (licznika strat, wahadłowego, oscylacyjnego itp.) 120- 95
F207licznika godzin pracy silnika 30- 20
F208precyzyjnego licznika wzorcowniczego:
- dla jednego zakresu pomiarowego przy cos φ = 1 i 0,5 500- 400
- za każdy dodatkowy zakres 50- 40
Za sprawdzenie przekładnika (klasy 0,5) prądowego jednofazowego o jednej przekładni i częstotliwości 50 Hz:
F210przekładnika prądowego na napięcie nominalne izolacji do 30 kV i na prąd nominalny:
- do 100 A włącznie 50- 25
- ponad 100 A do 1000 A włącznie 80- 40
- ponad 1000 A do 3000 A włącznie 150- 75
- ponad 3000 A do 6000 A włącznie 300- 150
- ponad 6000 A do 10000 A włącznie 500- 250
F211przekładnika prądowego na napięcie nominalne izolacji 45, 60 i 110 kV 500- 250
F212przekładnika prądowego na napięcie nominalne izolacji 220 kV 900- 450
F213przekładnika prądowego na napięcie nominalne izolacji 400 kV2.200-1.100
Za sprawdzenie przekładnika napięciowego jednofazowego o jednej przekładni i częstotliwości 50 Hz:
F220przekładnika napięciowego na napięcie nominalne do 6 kV włącznie 50- 25
F221przekładnika napięciowego na napięcie nominalne ponad 6 kV do 30 kV włącznie 150- 75
F222przekładnika napięciowego na napięcie nominalne ponad 30 kV do 110 kV włącznie 500- 250
F223przekładnika napięciowego na napięcie nominalne ponad 110 kV do 220 kV włącznie 900- 450
F224przekładnika napięciowego na napięcie nominalne ponad 220 kV do 400 kV włącznie2.200-1.100
Uwaga:
1) Za sprawdzenie przekładnika (klasy 0,5) trójfazowego o

częstotliwości 50 Hz pobiera się opłaty dwukrotnie wyższe od

opłat wyszczególnionych w pozycjach od F200 do F224 w zależności

od napięcia nominalnego danego rodzaju przekładnika.

2) W razie zbrakowania przekładnika w wyniku próby wytrzymałości

izolacji pobiera się 50% opłaty należnej za sprawdzenie danego

rodzaju przekładnika.

3) Za sprawdzenie każdego dodatkowego zakresu pomiarowego w

obwodzie pierwotnym i wtórnym przekładnika prądowego lub

napięciowego o napięciu nominalnym do 30 kV włącznie

15- 8
F23/24Za sprawdzenie przekładników klasy 0,2 i dokładniejszych o częstotliwości 50 Hz pobiera się opłaty dwukrotnie wyższe od opłat wyszczególnionych w pozycjach od F210 do F224.
Za sprawdzenie mostka do pomiaru błędów przekładników o częstotliwości 50 Hz:
F250mostka prądowego1.200--
F251mostka napięciowego1.200--
F252mostka prądowo-napięciowego2.000--
Za sprawdzenie skrzynki obciążeń przekładników o częstotliwości 50 Hz:
F260skrzynki obciążeń jednozakresowej 50--
- za każdy następny zakres 25--
G. Narzędzia do pomiaru wielkości optycznych
Narzędzia do pomiaru światła i barwy
Za sprawdzenie wzorca źródła światła:
G100światłości kierunkowej 350--
G101strumienia świetlnego 250--
G102temperatury barwowej 150--
G130Za sprawdzenie luksomierza:
- o jednym zakresie 350--
- za każdy następny zakres 300--
H. Narzędzia do pomiaru temperatury i innych wielkości cieplnych
Za sprawdzenie każdego punktu w termometrze oporowym:
H100użytkowym wskazującym 30--
Za sprawdzenie każdego punktu w termometrze termoelektrycznym (czujnik, miernik, przewody kompensacyjne):
H101użytkowym wskazującym 30- 15
Za sprawdzenie każdego punktu w pirometrze monochromatycznym:
H120kontrolnym 60--
H121użytkowym 30- 20
Za sprawdzenie każdego punktu:
H160w termometrze szklanym zwykłym:
a) metodą porównawczą (z termometrem szklanym):
w zakresie temperatur poniżej -30°C i od 250°C do 600°C:
- kontrolnym 18--
- laboratoryjnym 12- 6
- technicznym 7- 4
w zakresie temperatur od -30°C do 100° C:
- kontrolnym 10--
- laboratoryjnym 8- 4
- technicznym 4- 2
w zakresie temperatur od 100°C do 250°C:
- kontrolnym 12--
- laboratoryjnym 9- 5
- technicznym 5- 3
b) metodą porównawczą (z termometrem oporowym) 500- 250
c) metodą bezpośrednią w punktach stałych (punkt potrójny i punkt

wrzenia wody)

60- 30
H161Za sprawdzenie termometru szklanego maksymalnego lekarskiego:
- w dwóch punktach podziałki2- 1
- w trzech punktach podziałki3- 2
H170Za sprawdzenie każdego punktu w termometrze manometrycznym użytkowym wskazującym 40- 20
H180Za sprawdzenie każdego punktu w termometrze metalowym użytkowym wskazującym 15- 8
Za sprawdzenie każdego punktu w lampie termometrycznej:
H20wzorca temperatury czarnej 80--
H21wzorca temperatury barwowej 150--
H300Za sprawdzenie w każdym punkcie czujnika termometru oporowego kontrolnego 500--
H301Za sprawdzenie użytkowego czujnika termometru oporowego 600--
Za sprawdzenie w każdym punkcie termometru termoelektrycznego:
H310kontrolnego PtRh-Pt:
a) metodą porównawczą 50--
b) w punkcie stałym topnienia lub krzepnięcia metalu 500--
H311użytkowego 30- 20
Za sprawdzenie:
H401jednego zakresu pomiarowego w logometrze 300- 150
H410jednego zakresu pomiarowego w mierniku STE - użytkowym wskazującym 300- 150
K. Narzędzia do pomiaru wielkości chemicznych i fizyko-chemicznych
Narzędzia do pomiarów elektrochemicznych.
Za sprawdzenie pehametru:
K100laboratoryjnego1.100--
K101przemysłowego1.100--
Za sprawdzenie elektrody pehametrycznej:
K110elektrody szklanej:
- wyznaczenie charakterystyki 200--
- przebadanie szczegółowe (wyznaczenie charakterystyki, pomiaru

oporności, potencjału asymetrii, polaryzacji)

500--
elektrody antymonowej:
- wyznaczenie charakterystyki 200--
K111elektrody odniesienia (kalomelowe, chlorosrebrne, siarczanowe) sprawdzenie wartości potencjału i jego stabilności 150--
Za wzorcowy roztwór buforowy:
K120o dokładności 0,02 pH w zakresie 2-13 pH w opakowaniu po 100 ml - za 1 litr1.500--
K121o dokładności 0,005 pH w zakresie 1-13 pH - za 1 litr2.500--
Za sprawdzenie konduktometru:
K130laboratoryjnego1.050--
K131przemysłowego1.050--
K14Za 1 litr wzorcowego roztworu konduktometrycznego 350--
Za sprawdzenie wiskozymetru kapilarnego:
K200Ubbelohde zwykłego 350--
K201Ubbelohde wzorcowego o długości kapilary do 300 mm 700--
K202Pinkiewicza zwykłego 350--
K203Pinkiewicza wzorcowego o długości kapilary do 300 mm 700--
K204Vogel-Ossaga (kapilara) 350--
K205Vogel-Ossaga (zbiornik) 50--
K206Ostwalda 350--
K207Englera 350--
K208Forda z jedną kapilarą za pomocą olejów wzorcowych o różnych lepkościach łącznie z danymi do krzywej wzorcowania1.050--
Za sprawdzenie wiskozymetru kulkowego:
K210Höpplera laboratoryjnego z 6 kulkami2.450--
K211Höpplera technicznego z 5 kulkami2.100--
K212kulki do wiskozymetru Höpplera (wyznaczenie "stałej K") 400--
K23Za 1 litr wzorca lepkości dla wiskozymetrów:
- oleju wzorcowego od 1-1500 cSt z podaną lepkością w temp.

20°C

300--
- oleju wzorcowego od 1-1500 cSt z podaną lepkością w temp.

20°C i 50°C

500--
- oleju wzorcowego od 1-1500 cSt z podaną lepkością w temp.

20°C, 50°C i 80°C

700--
Za sprawdzenie przyrządu do pomiaru wilgotności powietrza:
K300psychrometru Assmana 750--
K301psychrometru Augusta 350--
K302higrometru włosowego 350--
K303higrografu 500--
K304termohigrografu 750--
Za sprawdzenie przyrządu do pomiaru wilgotności ciał stałych:
K310wilgotnościomierza do zboża (oporowego induktorowego) 350--
K311wilgotnościomierza do zboża (oporowego - innego) 500--
K312wilgotnościomierza pojemnościowego do ciał sypkich 500--
K313wilgotnościomierza do drewna (elektryczne)1.250--
K32Za 1 litr roztworu nasyconego soli w temp. 20°C z podaną wilgotnością względną 300--
Za sprawdzenie refraktometru:
K400typu Abbego:
- laboratoryjnego z jedną skalą1.000--
- laboratoryjnego z dwiema i więcej skalami1.200--
- przemysłowego - ręcznego 750--
K401typu Pulfricha:
- laboratoryjnego do cieczy1.250--
- laboratoryjnego do ciał stałych:1.250--
K403Za jeden wzorzec refraktometryczny:
- stały I klasy 200--
- stały II klasy 100--
- ciekły I klasy 250--
- ciekły II klasy 200--
Za sprawdzenie polarymetru:
K500wizualnego klinowego1.250--
K501wizualnego klinowego nieautomatycznego (laboratoryjnego)1.000--
K521Za sprawdzenie rurki polarymetrycznej pomiarowej - konwencjonalnej:
- w stopniach kątowych 100--
- w stopniach S 100--
L. Narzędzia do innych pomiarów fizyko-chemicznych
Narzędzia do pomiaru gęstości
L12Za sprawdzenie:
a) każdego punktu podziałki areometrycznej w areometrze lub

termoareometrze użytkowym szklanym do pomiaru gęstości albo do

pomiaru innej wielkości fizycznej niż gęstość (np.: stężenia,

temperatury krzepnięcia itp.)

4- 3
b) każdego punktu podziałki termometrycznej w termometrze użytkowym

szklanym

3- 2
c) każdego punktu podziałki areometrycznej w areometrze albo w

termoareometrze wzorcowym lub kontrolnym do pomiaru gęstości

bądź do pomiaru innej wielkości fizycznej niż gęstość (np.:

stężenia, temperatury krzepnięcia itp.):

- metodą porównawczą 12--
- metodą hydrostatycznego ważenia 100--
d) każdego punktu podziałki termometrycznej w termoareometrze

wzorcowym lub kontrolnym

7--
L162Za sprawdzenie pojemnika do pomiaru gęstości ciał sypkich:
- gęstościomierza zbożowego 1/4 litra 90- 70
- gęstościomierza zbożowego 1-litrowego 150- 130
§  2.
Za dokonanie ekspertyzy narzędzi mierniczych pobiera się opłaty w wysokości o 50% wyższe od stawek określonych w § 1 kolumnie 3 taryfy.
§  3.
Jeżeli pracownik urzędu miar delegowany na żądanie strony do dokonania czynności poza urzędem miar nie mógł przystąpić do pracy na skutek tego, że wszystkie zgłoszone narzędzia miernicze już w wyniku oględzin technicznych okazały się nieodpowiednio przygotowane lub oczyszczone albo nielegalne, jak również na skutek tego, że zgłaszający nie dostarczył delegowanemu pracownikowi potrzebnych środków i pomocy, czy też wskutek innych okoliczności spowodowanych przez zgłaszającego, uniemożliwiających wykonanie zleconych czynności - pobiera się opłatę w wysokości 500 złotych.
§  4.
1.
W razie sprawdzania narzędzi mierniczych poza urzędem miar, niezależnie od opłat przewidzianych w §§ 1, 2 i 3, zgłaszający ponosi koszty delegowania pracowników urzędów miar według obowiązujących przepisów o należnościach w razie pełnienia czynności poza zwykłym miejscem służbowym.
2.
Jeżeli pracownik delegowany do dokonania czynności poza urzędem miar sprawdza narzędzia miernicze zgłoszone przez kilka stron - koszty przejazdów, noclegów i diet pobiera się od wszystkich zgłaszających w częściach proporcjonalnych do opłat za sprawdzenie narzędzi mierniczych.
§  5.
Jeżeli sprawdzenie narzędzia mierniczego odbywa się na skutek odwołania od decyzji orzekającej zbrakowanie narzędzia mierniczego i okaże się, że decyzja ta była niesłuszna, to od opłat, przypadających za to sprawdzenie, odlicza się wszystkie uprzednio pobrane opłaty.
§  6.
Opłat określonych w § 1 nie pobiera się, jeżeli narzędzie miernicze zostało zbrakowane już w wyniku jego oględzin.

2.

Opłaty za inne czynności urzędów miar.

§  7.
1.
Za prace Głównego Urzędu Miar nie przewidziane w § 1 taryfy pobiera się opłaty w zależności od czasu zużytego na te prace, licząc po 50 złotych za każdą godzinę pracy pracownika dokonującego tych czynności.
2.
Do prac, za które pobierać należy opłaty według stawki godzinowej, zalicza się:
1)
badanie związane z zatwierdzaniem typów i wzorów narzędzi mierniczych zgłaszanych tak przez krajowych, jak i zagranicznych wytwórców;
2)
badanie narzędzi mierniczych produkcji krajowej w celu wydania opinii dla kontrahentów zagranicznych na zlecenie przedsiębiorstw handlu zagranicznego;
3)
badanie jakości narzędzi mierniczych na wniosek Biura Znaku Jakości i innych jednostek gospodarki uspołecznionej;
4)
badanie związane z wydaniem zezwolenia na wprowadzenie zmian materiałowych i konstrukcyjnych w produkowanych narzędziach mierniczych;
5)
opiniowanie założeń i projektów nowych narzędzi mierniczych;
6)
wzorcowanie narzędzi mierniczych połączone z wykonaniem znaków ograniczających wywzorcowaną miarę;
7)
wykonanie kres kontrolnych i innych niezbędnych oznaczeń na termometrach szklanych, areometrach i innych narzędziach mierniczych;
8)
opiniowanie wniosków racjonalizatorskich dotyczących zmian konstrukcyjnych narzędzi mierniczych lub układów mierniczych;
9)
sporządzanie zestawień dokumentacyjnych (bibliograficznych);
10)
opracowywanie ekspertyz narzędzi mierniczych.
3.
Do opłat wymienionych w ust. 1 i 2 należy doliczać koszty podróży w razie wyjazdu pracowników Głównego Urzędu Miar na wniosek zgłaszającego poza siedzibę urzędu (koszty przejazdu, diety, noclegi itp.).
4.
Kosztami podróży należy również obciążyć stronę, na której wniosek udzielono porady technicznej lub konsultacji bądź dokonano technicznych oględzin stanowisk pomiarowych (izby pomiarowe, laboratoria, punkty legalizacyjne, zakłady wytwórcze i naprawy narzędzi mierniczych), bądź też dokonano technicznych oględzin narzędzi mierniczych zgłoszonych do sprawdzenia, jeżeli czynności te związane były z koniecznością wyjazdu poza siedzibę urzędu.
5.
Podjęcie prac badawczych związanych z zatwierdzeniem typu narzędzia mierniczego, zgłoszonego przez wytwórcę zagranicznego może nastąpić po wpłaceniu przez wnioskodawcę na rachunek Głównego Urzędu Miar w wyznaczonym terminie zaliczki w określonej wysokości na pokrycie kosztów badania. Jeżeli w wyznaczonym terminie zaliczka nie zostanie wpłacona, to wniosek w sprawie zatwierdzenia typu narzędzia mierniczego podlega zwrotowi.
6.
Za nadawanie sygnałów częstotliwości instytucjom podłączonym na stałe kablem do wzorców częstotliwości Głównego Urzędu Miar należy pobierać opłatę w wysokości określonej umową zawartą między Głównym Urzędem Miar a instytucją użytkującą kabel.
§  8.
Za dokonanie pomiaru:

1) powierzchni skóry nie większej od 150 dcm2 20 zł,

a powyżej 150 dcm2 40 zł,

2) za odważenie zwyczajne przedmiotów od 1/2 dkg do 10 kg 2 zł,

a powyżej 10 kg za każde następne całe lub rozpoczęte 10 kg 1 zł,

3) za dokładniejsze odważenie przedmiotów od 10 mg do 1 kg 4 zł,

a powyżej 1 kg za każdy następny lub rozpoczęty kilogram 2 zł,

4) za odważenie przedmiotów od 10 mg do 1 kg wzorcami normalnymi 20 zł,

a powyżej 1 kg za każdy następny cały lub rozpoczęty kilogram 4 zł,

5) za dokonanie pomiaru długości przedmiotów do 5 m 5 zł,

a powyżej 5 m za każde całe lub rozpoczęte 2 m 2 zł,

6) za dokonanie pomiaru objętości lub pojemności do 5 litrów 5 zł,

a powyżej 5 litrów za każde całe lub rozpoczęte 5 litrów 2 zł.

§  9.
Za asystę pracownika urzędu miar przy dokonywaniu czynności związanych z konserwacją, drobną naprawą narzędzia mierniczego itp., jeżeli dokonanie tych czynności nie powoduje konieczności ponownego sprawdzenia narzędzia mierniczego, a wymaga usunięcia wygasłej cechy legalizacyjnej, oraz za nałożenie cechy zabezpieczającej pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty zasadniczej, jaką należałoby pobrać za sprawdzenie tego narzędzia. Przy dokonywaniu tych czynności poza urzędem miar opłata ta nie może wynosić mniej niż 50 złotych.
§  10.
1.
Jeżeli zgłaszający narzędzia miernicze do sprawdzenia poza urzędem miar nie posiada narzędzi mierniczych kontrolnych lub przyborów pomocniczych i przedmioty te zostaną mu wypożyczone przez urząd miar, zgłaszający ponosi wszelkie koszty przewozu tych przedmiotów z urzędu miar do miejsca sprawdzania i z powrotem.
2.
W razie uszkodzenia, zniszczenia lub zwrócenia w stanie zanieczyszczonym wypożyczonych przedmiotów, zgłaszający ponosi rzeczywiste koszty naprawy, nabycia lub oczyszczenia tych przedmiotów.
3.
W razie niezwrócenia urzędowi miar wypożyczonych przedmiotów w wyznaczonym terminie odbioru zgłaszający opłaca za przetrzymanie po 30 złotych za każdą dobę.
4.
Jeżeli przetrzymanie wypożyczonych przedmiotów zostało spowodowane okolicznościami niezależnymi od zgłaszającego, dyrektor okręgowego urzędu miar może zwolnić od opłaty wymienionej w ust. 3.
§  11.
1.
Za przechowywanie w urzędzie miar narzędzi mierniczych zgłoszonych do sprawdzenia i nie odebranych w wyznaczonym terminie zgłaszający opłaca za każdą dobę 0,5% stawki należnej za sprawdzenie danego narzędzia mierniczego. Dotyczy to również narzędzi mierniczych stanowiących dowody rzeczowe w sprawach karno-administracyjnych.
2.
Po upływie sześciu miesięcy nie odebrane narzędzia miernicze zostaną sprzedane w drodze licytacji. Z osiągniętej ze sprzedaży sumy pokrywa się należności urzędu miar, a pozostałą kwotę zwraca się uprawnionemu.
3.
Jeżeli uprawniony zgłosi się po odbiór narzędzi mierniczych po upływie sześciu miesięcy od wyznaczonego terminu odbioru, a narzędzia te nie zostały jeszcze sprzedane w drodze licytacji, należy je wydać i pobrać opłatę za przechowanie tylko za okres sześciu miesięcy.
§  12.
1.
Za poprawki narzędzi mierniczych, dokonywane przez urzędy miar w celu doprowadzenia narzędzia mierniczego do stanu odpowiadającego obowiązującym przepisom, pobiera się opłatę w wysokości 30% opłaty zasadniczej za sprawdzenie danego rodzaju i wielkości narzędzia mierniczego.
2.
Opłaty wymienionej w ust. 1 nie pobiera się, jeżeli pomimo poprawek narzędzie miernicze musiało być zbrakowane.
3.
Za poprawki narzędzi mierniczych, dokonywane przez zgłaszającego w czasie sprawdzania poza urzędem miar w celu doprowadzenia narzędzia mierniczego do stanu odpowiadającego obowiązującym przepisom, bez względu na to, czy cel ten zostanie osiągnięty, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty zasadniczej za sprawdzenie danego rodzaju i wielkości narzędzia mierniczego. Opłatę tę pobiera się za każde sprawdzenie poprawionego narzędzia mierniczego.
§  13.
1.
Jeżeli czynność dokonywana jest na żądanie strony poza urzędem miar, zgłaszający narzędzia miernicze do sprawdzenia ponosi dodatkową opłatę w wysokości 5 złotych za każdą pełną lub rozpoczętą godzinę czynności. Nie pobiera się opłaty, jeżeli czas czynności ponad pełną godzinę wynosi mniej niż pół godziny.
2.
Jeżeli na wniosek zgłaszającego sprawdzenie narzędzi mierniczych odbywa się poza urzędem miar w czasie poza normalnymi godzinami urzędowania oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, zgłaszający ponosi dodatkową opłatę w wysokości:
1)
8 złotych za każdą pełną nadliczbową godzinę pracy pracownika w czasie od godziny 6 do 24;
2)
15 złotych za każdą pełną nadliczbową godzinę pracy w czasie od godziny 24 do 6.
3.
Normalnymi godzinami urzędowania poza urzędem miar, lecz w siedzibie urzędu, są zwykłe godziny urzędowania urzędu miar. Przy czynnościach poza siedzibą urzędu miar normalne urzędowanie trwa nie dłużej niż siedem godzin w czasie między godziną 8 a godziną 18 w dni powszednie.
§  14.
1.
Za wydanie świadectwa sprawdzenia narzędzia mierniczego nie pobiera się żadnej opłaty, jeżeli świadectwo to jest jedynym dowodem sprawdzenia. W innych wypadkach za wydanie świadectwa pobiera się opłatę w wysokości 20 złotych.
2.
Za wykonanie wykresu obrazującego wyniki sprawdzenia pobiera się opłatę w wysokości 50 złotych.
§  15.
1.
Za sprawdzenie narzędzi mierniczych w zakładzie ich wyrobu lub naprawy, nie posiadającym uprawnień punktu legalizacyjnego, dla których nie została ustalona opłata w kolumnie 5 - należy pobierać opłaty określone w kolumnie 3 § 1 taryfy, podwyższone o 20%.
2.
Za ponowienie legalizacji narzędzi mierniczych nowych nie używanych pobiera się opłaty w wysokości 20% opłat zasadniczych określonych w kolumnie 3 § 1 taryfy opłat.