Ogłoszenie zmiany daty obowiązywania Polskiej Normy.

Monitor Polski

M.P.1966.1.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 stycznia 1966 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 31 grudnia 1965 r.
w sprawie ogłoszenia zmiany daty obowiązywania Polskiej Normy.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Data, od której ma obowiązywać norma PN-65/E-06000 "Maszyny elektryczne wirujące. Ogólne wymagania i badania techniczne", określona w § 1 lp. 91 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 7 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274), została zmieniona na datę 1 lipca 1966 r.