Odsetki bankowe od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym.

Monitor Polski

M.P.1983.44.265

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1983 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 23 grudnia 1983 r.
w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1982 r. Nr 7, poz. 56 i z 1983 r. Nr 71, poz. 318) zarządza się, co następuje:
1.
Banki pobierają odsetki od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym w wysokości ustalonej w załączniku do zarządzenia.
2.
Wysokość odsetek ustalona jest w stosunku rocznym.
Od kredytów przeterminowanych oraz od kredytów postawionych w stan natychmiastowej wymagalności banki pobierają odsetki w wysokości 18%.
1.
Kwoty odsetek podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych.
2.
Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki w kwotach nie przekraczających 49 groszy pomija się, a końcówki przekraczające tę kwotę zaokrągla się w górę do 1 złotego.
Prezes Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej może ustalać w ekonomicznie uzasadnionych i losowych przypadkach od kredytów dla poszczególnych kredytobiorców odsetki niższe od określonych w załączniku do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 1982 r. w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym (Monitor Polski Nr 14, poz. 106, Nr 27, poz. 245 i Nr 31, poz. 275).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1984 r.

ZAŁĄCZNIK

ODSETKI POBIERANE PRZEZ BANKI OD KREDYTÓW UDZIELANYCH JEDNOSTKOM GOSPODARKI NIE USPOŁECZNIONEJ I OSOBOM FIZYCZNYM

Lp.KredytOdsetki
123
Część I. Kredyty dla rolników indywidualnych i rybaków oraz osób

fizycznych prowadzących i podejmujących działalność w

zakresie produkcji rolnej

1Kredyty inwestycyjne:
1) na zakup gruntów i gruntów wraz z innymi nieruchomościami

rolnymi

5%
2) na pozostałe cele produkcyjne 8%
2Kredyty obrotowe:
1) na cele produkcyjne 9%
w tym:
2) na finansowanie nakładów na cele związane z postępem

biologicznym

5%
Część II. Kredyty dla jednostek pozarolniczej gospodarki nie

uspołecznionej

3Kredyty obrotowe i inwestycyjne:
1) na budowę, rozbudowę i wyposażenie piekarń 6%
2) na uruchomienie innych zakładów rzemieślniczych i usługowych11%
3) na pozostałe cele12%
Część III. Kredyty na indywidualne budownictwo mieszkaniowe i

remonty budynków mieszkalnych dla osób fizycznych

4Kredyty na:
1) cele mieszkaniowe dla ogółu ludności, udzielane na podstawie

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w

sprawie zasad udzielania kredytu bankowego na cele

mieszkaniowe (Dz. U. z 1983 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 54, poz. 241)

oraz na remonty bieżące budynków wielomieszkaniowych

stanowiących własność osób fizycznych

3%
2) budowę domów jednorodzinnych dla pracowników kopalń węgla

kamiennego i przedsiębiorstw podziemnego budownictwa

górniczego nadzorowanych przez Ministra Górnictwa i

Energetyki, przedsiębiorstw górnictwa rud i przedsiębiorstw

budowy kopalń rud nadzorowanych przez Ministra Hutnictwa i

Przemysłu Maszynowego oraz przedsiębiorstw kopalnictwa

surowców chemicznych nadzorowanych przez Ministra Przemysłu

Chemicznego i Lekkiego, udzielane na podstawie uchwały nr 8

Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1979 r. w sprawie budowy

domów jednorodzinnych dla pracowników przedsiębiorstw

górniczych (zmienionej uchwałami nr 186/81 i nr 132/82):

a) w okresie budowynie pobiera się
b) po zakończeniu budowy (w okresie spłaty zadłużenia) 3%
Część IV. Inne kredyty dla osób fizycznych i prawnych
5Kredyty na zakup artykułów przemysłowych i usług:
1) dla inwalidów na zakup wózków i samochodów inwalidzkich na

podstawie uprawnień wydanych przez terenowe organy

administracji państwowej stopnia wojewódzkiego

3%
2) dla górników na zakup samochodów12%
3) dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci 6%
6Kredyty gotówkowe na zagospodarowanie, udzielane:
1) lekarzom i lekarzom dentystom oraz magistrom farmacji na

podstawie decyzji nr 172 Prezydium Rządu z dnia 22 grudnia

1978 r. w sprawie planowego rozmieszczenia lekarzy i lekarzy

dentystów i decyzji nr 36 Prezydium Rządu z dnia 10 lipca 1981

r. o zastosowaniu decyzji nr 172 z dnia 22 grudnia 1978 r. do

magistrów farmacji

nie pobiera się
2) nauczycielom akademickim oraz pracownikom naukowo-badawczym na

podstawie uchwały nr 111 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1979

r. w sprawie warunków przenoszenia nauczycieli akademickich

oraz pracowników naukowo-badawczych do placówek naukowych

(Monitor Polski Nr 20, poz. 116)

nie pobiera się
3) nauczycielom nie wymienionym w pkt 2 na podstawie uchwały nr

181 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1982 r. w sprawie

kredytu bankowego dla nauczycieli podejmujących pracę na

terenie wsi lub małych miast (Monitor Polski Nr 20, poz. 172)

nie pobiera się
4) absolwentom szkół wyższych oraz szkół zawodowych na podstawie

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1983 r. w

sprawie zatrudnienia absolwentów (Dz. U. Nr 53, poz. 234)

nie pobiera się
5) absolwentom wyższych i średnich szkół zawodowych na podstawie

uchwały nr 29 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1981 r. w sprawie

pożyczek na zagospodarowanie dla absolwentów wyższych i

średnich szkół zawodowych, podejmujących pracę w niektórych

uspołecznionych jednostkach gospodarki rolnej i przemysłu

rolno-spożywczego (Monitor Polski Nr 5, poz. 38)

nie pobiera się
7Kredyty gotówkowe:
1) dla pracowników banków i członków banków spółdzielczych6%-15%*)
2) dla pozostałych osób na cele nie wymagające udokumentowania15%
8Kredyty obrotowe i inwestycyjne udzielane w złotych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. zagranicznym osobom fizycznym i prawnym wykonującym działalność gospodarczą na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej12%
9Kredyty dewizowe udzielane przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. na zakupy w eksporcie wewnętrznym12%
10Kredyt gotówkowy udzielany w złotych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. pod zastaw w walutach wymienialnych6%-12%**)
*) W zależności od kwoty kredytu i sytuacji płatniczej kredytobiorcy.

**) W zależności od terminu spłaty kredytu.