Odsetki bankowe od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym.

Monitor Polski

M.P.1982.14.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1983 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 6 maja 1982 r.
w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1975 r. Nr 20, poz. 108 i z 1981 r. Nr 17, poz. 82) zarządza się, co następuje:
1.
Banki pobierają odsetki od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym w wysokości określonej w załączniku do zarządzenia.
2.
Wysokość odsetek ustalona jest w stosunku rocznym.
1.
W razie niespłacenia kredytów w ustalonym terminie banki pobierają dodatkowo od rat nie spłaconych kredytów odsetki za zwłokę w wysokości 8%. Łączne odsetki (podstawowe i dodatkowe za zwłokę) nie mogą przekroczyć 18%.
2.
W razie postawienia kredytów w stan natychmiastowej wymagalności banki pobierają dodatkowo odsetki w wysokości 8%, chyba że przepisy zarządzenia stanowią inaczej. Łączne odsetki (podstawowe i dodatkowe) nie mogą przekroczyć 18%.
1.
Kwoty odsetek przypadających na rzecz banków podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych.
2.
Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki w kwotach nie przekraczających 49 groszy pomija się, a końcówki przekraczające tę kwotę zaokrągla się w górę do 1 zł.
Prezes Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej może ustalać w przypadkach losowych od kredytów dla poszczególnych kredytobiorców odsetki niższe od określonych w załączniku do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1976 r. w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym (Monitor Polski z 1976 r. Nr 18, poz. 80 i Nr 37, poz. 168, z 1977 r. Nr 9, poz. 60, z 1978 r. Nr 18, poz. 63, z 1979 r. Nr 2, poz. 12 i Nr 16, poz. 98, z 1980 r. Nr 3, poz. 12, Nr 17, poz. 82 i Nr 31, poz. 177, z 1981 r. Nr 22, poz. 204 oraz z 1982 r. Nr 6, poz. 36).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1982 r.

ZAŁĄCZNIK  1

ODSETKI POBIERANE PRZEZ BANKI OD KREDYTÓW UDZIELANYCH JEDNOSTKOM GOSPODARKI NIE USPOŁECZNIONEJ I OSOBOM FIZYCZNYM

Lp.KredytOdsetki
123
Część I. Kredyty dla rolników indywidualnych i rybaków oraz osób

fizycznych prowadzących i podejmujących działalność w

zakresie produkcji rolnej

1Kredyty obrotowe7%
2Kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości rolnych5%
3Kredyt inwestycyjny na pozostałe cele6%
4Kredyty dla osób zwalnianych z uspołecznionych zakładów pracy w trybie uchwały nr 169 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1981 r. w sprawie dodatkowych świadczeń dla pracowników uspołecznionych zakładów pracy zmieniających pracę (Monitor Polski Nr 21, poz. 195) oraz dla absolwentów wszelkich szkół rolniczych podejmujących samodzielną pracę w zakresie produkcji rolnej:
1) obrotowy4%
2) inwestycyjny na zakup nieruchomości rolnych2%
3) inwestycyjny na pozostałe cele3%
Część II. Kredyty dla jednostek pozarolniczej gospodarki nie

uspołecznionej

5Kredyty obrotowe i inwestycyjne:
1) na budowę, rozbudowę i wyposażenie piekarń6%
2) na uruchomienie po raz pierwszy innych zakładów

rzemieślniczych i usługowych oraz na produkcję eksportową lub

antyimportową

8%
3) na pozostałe cele9%
6Kredyty dla osób zwalnianych z uspołecznionych zakładów pracy w trybie uchwały nr 169 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1981 r., podejmujących działalność zaliczaną do pozarolniczej gospodarki nie uspołecznionej:
1) obrotowy4%
2) inwestycyjny3%
7Kredyty dla osób fizycznych na intensyfikację produkcji lokalnej materiałów budowlanych5%
Część III. Kredyty na indywidualne budownictwo mieszkaniowe

i remonty budynków mieszkalnych dla osób fizycznych

 
8Kredyt na budowę domów jednorodzinnych (lokali w małych domach mieszkalnych) udzielany ludności miejskiej i wiejskiej oraz kredyt na zakup działek budowlanych przez nauczycieli wiejskich i inne osoby upoważnione do korzystania z kredytu na ten cel na podstawie uchwały nr 180 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie pomocy Państwa dla ludności rolniczej na jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe (Monitor Polski Nr 25, poz. 218)3%
9Kredyt na kapitalne remonty domów jednorodzinnych (lokali w małych domach mieszkalnych) oraz kredyt na przebudowę pomieszczeń strychowych w budynkach państwowych na mieszkania3%
10Kredyt na remonty bieżące budynków wielomieszkaniowych3%
11Kredyt na budowę i kapitalne remonty obiektów mieszkalno-pensjonatowych10%
12Kredyt na budowę osiedlowych urządzeń uzbrojenia terenu dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych w formach zorganizowanych3%
13Kredyt na uzupełnienie wkładów mieszkaniowych udzielany:
1) nauczycielom zatrudnionym i budującym domy na terenie wsi

i miast do 2.000 mieszkańców

3%
2) zamiejscowym absolwentom i studentom szkół wyższych3%
3) pozostałym osobom3%
 Część IV. Inne kredyty dla osób fizycznych i prawnych
14Kredyt na ratalny zakup artykułów przemysłowych i usług:
1) dla inwalidów na zakup wózków inwalidzkich i samochodów

osobowych na podstawie uprawnień wydanych przez terenowe

organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego

3%
2) dla młodych małżeństw i osób wychowujących samotnie dzieci6%
3) dla innych osób na ogólnie dostępnych warunkach15%
15Kredyt dla pracowników bankowych na cele płatnicze6%
16Kredyty gotówkowe:
1) udzielane:
a) nauczycielom akademickim oraz pracownikom naukowo-badawczym

na podstawie uchwały nr 111 Rady Ministrów z dnia 19 lipca

1979 r. w sprawie warunków przenoszenia nauczycieli

akademickich oraz pracowników naukowo-badawczych do

placówek naukowych (Monitor Polski Nr 20, poz. 116),

b) nauczycielom nie wymienionym pod lit. a) na podstawie

uchwały nr 173 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r.

w sprawie planowego rozmieszczenia kadr nauczycielskich

(Monitor Polski Nr 23, poz. 205),

c) lekarzom i lekarzom-dentystom oraz magistrom farmacji na

podstawie decyzji nr 172 Prezydium Rządu z dnia 22 grudnia

1978 r. w sprawie planowego rozmieszczenia lekarzy i

lekarzy dentystów i decyzji nr 36 Prezydium Rządu z dnia

10 lipca 1981 r. o zastosowaniu decyzji nr 172 z dnia

22 grudnia 1978 r. do magistrów farmacji

na zagospodarowanienie pobiera się
W razie postawienia wymienionych kredytów w stan

natychmiastowej wymagalności pobiera się od kredytobiorców

odsetki w wysokości 12%;

2) udzielane pozostałym osobom na cele nie wymagające

udokumentowania

15%
17Kredyt udzielany absolwentom średnich szkół zawodowych i szkół wyższych podejmującym pracę w zakładach resortu rolnictwa oraz absolwentom średnich szkół zawodowych i szkół wyższych zatrudnionym w lasach państwowych i parkach narodowych - na zagospodarowanie4%*)
W razie postawienia kredytu w stan natychmiastowej wymagalności pobiera się od kredytobiorców odsetki w wysokości 12%.
18Kredyty obrotowe i inwestycyjne udzielane w złotych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. zagranicznym osobom prawnym i fizycznym wykonującym działalność gospodarczą na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej10%
19Kredyty dewizowe udzielane przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. na zakupy w eksporcie wewnętrznym12%
20Kredyt gotówkowy w złotych udzielany przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. pod zastaw w walutach wymienialnych6-12%**)
21Kredyt dla członków banków spółdzielczych na cele płatnicze6-15% ***)
*) Odsetki pokrywa zakład pracy.

**) W zależności od terminu spłaty.

***) W zależności od kwoty kredytu i sytuacji płatniczej kredytobiorcy.

1 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 11 listopada 1982 r. (M.P.82.27.245) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 listopada 1982 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 17 grudnia 1982 r. (M.P.82.31.275) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 1983 r.