Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu.

Monitor Polski

M.P.2011.104.1045

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 grudnia 2011 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 listopada 2011 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu 1

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 2 ), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Bogdana Romana Święczkowskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 2 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Andrzeja Wojciecha Dąbrowskiego, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.
1 Tytuł zmieniony przez pkt 3 obwieszczenia z dnia 22 grudnia 2011 r. o sprostowaniu błędów (M.P.11.117.1185.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281.