Monitor Polski

M.P.2017.431

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1318, 1955 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 768) zarządza się, co następuje:
§  1.  Służbie Kontrwywiadu Wojskowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego (M.P. poz. 756, z 2007 r. poz. 452, z 2008 r. poz. 276, z 2011 r. poz. 57 oraz z 2015 r. poz. 342).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

§  1.  Służba Kontrwywiadu Wojskowego, zwana dalej "SKW", działa na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym niniejszego statutu oraz innych obowiązujących przepisów ustawowych, zawierających zadania dla SKW.
§  2. 
1.  Szef SKW kieruje podległą służbą bezpośrednio lub przez swoich zastępców oraz dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych SKW.
2.  Szefa SKW, w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego zastępca, działający w ramach udzielonych mu przez Szefa SKW pełnomocnictw.
§  3. 
1.  W skład SKW wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1) Gabinet Szefa SKW;
2) Zarząd I;
3) Zarząd II;
4) Zarząd III;
5) Zarząd IV;
6) Zarząd V;
7) Zarząd VI;
8) Biuro I;
9) Biuro II;
10) Biuro III;
11) Biuro IV;
12) Biuro V;
13) Biuro Kadr;
14) Biuro Administracyjne;
15) Biuro Prawne;
16) Zespół Audytu Wewnętrznego;
17) Inspektorat SKW w Gdyni;
18) Inspektorat SKW w Krakowie;
19) Inspektorat SKW w Lublinie;
20) Inspektorat SKW w Poznaniu;
21) Inspektorat SKW w Warszawie.
2.  Szczegółową strukturę, organizację wewnętrzną oraz zakres zadań jednostek i komórek organizacyjnych SKW określa Szef SKW w regulaminach organizacyjnych tych jednostek.
§  4.  Spory kompetencyjne między jednostkami lub komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład SKW rozstrzyga Szef SKW.
§  5.  Szef SKW może powoływać kolegialne organy doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład osobowy oraz szczegółowy zakres i tryb działania.