Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

Monitor Polski

M.P.2008.24.238

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 marca 2008 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Ministerstwu Skarbu Państwa nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie nr 158 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa (M. P. Nr 74, poz. 740).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA

§  1.
Ministerstwo Skarbu Państwa, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Skarbu Państwa, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 216, poz. 1601), do spraw Skarbu Państwa.
§  2.
W skład Ministerstwa wchodzą:
1)
Gabinet Polityczny Ministra;
2)
komórki organizacyjne:
a)
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji I,
b)
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II,
c)
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III,
d)
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji IV,
e)
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V,
f)
Departament Instytucji Finansowych,
g) 1
Departament Nieruchomości Instytucji Państwowych i Pakietów Mniejszościowych,
h)
Departament Projektów Prywatyzacyjnych,
i) 2
Departament Ewidencji, Reprywatyzacji i Rekompensat,
j)
Departament Analiz,
k)
Departament Integracji Europejskiej, Współpracy z Zagranicą i Pomocy Publicznej,
l)
Departament Zastępstwa Procesowego,
m)
Departament Prawny,
n)
Departament Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa,
o)
Departament Budżetu i Finansów,
p)
Biuro Ministra,
q)
Biuro Dyrektora Generalnego,
r)
Biuro Komunikacji Społecznej,
s)
Biuro Informatyki,
t)
Biuro Kadr i Szkolenia;
3)
delegatury terenowe ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa:
a)
w Białymstoku dla województwa podlaskiego,
b)
w Ciechanowie dla województwa mazowieckiego,
c)
w Gdańsku dla województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego,
d)
w Katowicach dla województwa śląskiego,
e)
w Kielcach dla województwa świętokrzyskiego,
f)
w Krakowie dla województwa małopolskiego,
g)
w Lublinie dla województwa lubelskiego,
h)
w Łodzi dla województwa łódzkiego,
i)
w Poznaniu dla województw wielkopolskiego i lubuskiego,
j)
w Rzeszowie dla województwa podkarpackiego,
k)
w Szczecinie dla województwa zachodniopomorskiego,
l)
w Toruniu dla województwa kujawsko-pomorskiego,
m)
we Wrocławiu dla województw dolnośląskiego i opolskiego.
§  3.
Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 Załącznik § 2 pkt 2 lit. g) zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 10 z dnia 30 stycznia 2009 r. (M.P.09.9.98) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lutego 2009 r.
2 Załącznik § 2 pkt 2 lit. i) zmieniona przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 10 z dnia 30 stycznia 2009 r. (M.P.09.9.98) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lutego 2009 r.