Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

Monitor Polski

M.P.2006.74.740

Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 158
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 października 2006 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Ministerstwu Skarbu Państwa nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa (M. P. Nr 25, poz. 279).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1217.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA

§  1.
Ministerstwo Skarbu Państwa, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Skarbu Państwa, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 131, poz. 917), do spraw Skarbu Państwa.
§  2.
W skład Ministerstwa wchodzą:
1)
Gabinet Polityczny Ministra;
2)
komórki organizacyjne:
a)
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji I,
b)
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II,
c)
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III,
d)
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji IV,
e)
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V,
f)
Departament Monitorowania Zobowiązań Prywatyzacyjnych,
g)
Departament Instytucji Finansowych,
h)
Departament Spółek w Upadłości, Likwidacji i Pakietów Mniejszościowych,
i)
Departament Ewidencji, Reprywatyzacji, Rekompensat i Udostępniania Akcji,
j)
Departament Analiz Strategicznych,
k)
Departament Integracji Europejskiej, Współpracy z Zagranicą i Pomocy Publicznej,
l)
Departament Zastępstwa Procesowego,
m)
Departament Prawny,
n)
Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
o)
Departament Budżetu i Finansów,
p)
Departament Administracyjny,
q)
Sekretariat Ministra i Koordynacji Delegatur,
r)
Biuro Informatyki,
s)
Biuro Kadr i Szkolenia,
t)
Biuro Dyrektora Generalnego;
3)
delegatury terenowe ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa:
a)
w Białymstoku dla województwa podlaskiego,
b)
w Ciechanowie dla województwa mazowieckiego,
c)
w Gdańsku dla województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego,
d)
w Katowicach dla województwa śląskiego,
e)
w Kielcach dla województwa świętokrzyskiego,
f)
w Krakowie dla województwa małopolskiego,
g)
w Lublinie dla województwa lubelskiego,
h)
w Łodzi dla województwa łódzkiego,
i)
w Poznaniu dla województw wielkopolskiego i lubuskiego,
j)
w Rzeszowie dla województwa podkarpackiego,
k)
w Szczecinie dla województwa zachodniopomorskiego,
l)
w Toruniu dla województwa kujawsko-pomorskiego,
m)
we Wrocławiu dla województw dolnośląskiego i opolskiego.
§  3.
Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.