Monitor Polski

M.P.2018.461 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (M.P. poz. 847).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

§  1.  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894) 1 , do spraw objętych działem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Dziedzictwa Kulturowego;
2) Departament Dziedzictwa Kulturowego Za Granicą i Strat Wojennych;
3) Departament Finansowy;
4) Departament Funduszy i Spraw Europejskich;
5) Departament Legislacyjny;
6) Departament Mecenatu Państwa;
6a) Departament Nadzoru Właścicielskiego;
7) Departament Narodowych Instytucji Kultury;
8) Departament Ochrony Zabytków;
9) Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej;
10) Departament Własności Intelektualnej i Mediów;
11) Departament Współpracy z Zagranicą;
12) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli;
13) Biuro Dyrektora Generalnego;
14) Biuro Kadr i Szkolenia;
15) Biuro Ministra;
16) Centrum Informacyjne.
§  3.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zapewniają w szczególności:
1) Departament Dziedzictwa Kulturowego;
2) Departament Dziedzictwa Kulturowego Za Granicą i Strat Wojennych;
3) Departament Finansowy;
4) Departament Funduszy i Spraw Europejskich;
5) Departament Legislacyjny;
6) Departament Mecenatu Państwa;
6a) Departament Nadzoru Właścicielskiego;
7) Departament Narodowych Instytucji Kultury;
8) Departament Ochrony Zabytków;
9) Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej;
10) Departament Własności Intelektualnej i Mediów;
11) Departament Współpracy z Zagranicą.
§  4.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 Obecnie: rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U.2017.2321).