Monitor Polski

M.P.2017.243

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 marca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 93 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (M.P. poz. 685) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) Departament Nadzoru Właścicielskiego;";

2) w § 3 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) Departament Nadzoru Właścicielskiego;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.