Monitor Polski

M.P.2018.207

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA INWESTYCJI I ROZWOJU

§  1.  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Inwestycji i Rozwoju, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175), do spraw objętych działami:
1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;
2) rozwój regionalny.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji;
2) Departament Budżetu Rozwoju;
3) Departament Certyfikacji i Desygnacji;
4) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;
4a) 1  Departament Gospodarki Nieruchomościami;
5) Departament Informatyki;
6) Departament Kontroli;
7) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;
8) Departament Lokalizacji Inwestycji;
9) Departament Mieszkalnictwa;
10) Departament Orzecznictwa;
11) Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
12) 2  Departament Polityki Przestrzennej;
13) Departament Prawny;
14) Departament Programów Infrastrukturalnych;
15) Departament Programów Pomocowych;
16) Departament Programów Ponadregionalnych;
17) Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju;
18) Departament Promocji Funduszy Europejskich;
19) Departament Regionalnych Programów Operacyjnych;
20) Departament Rozwoju Cyfrowego;
21) Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej;
22) Departament Strategii Rozwoju;
23) Departament Współpracy Terytorialnej;
24) 3  (uchylony);
25) Biuro Administracyjne;
26) Biuro Dyrektora Generalnego;
27) Biuro Komunikacji;
28) Biuro Ministra;
28a) 4  Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
29) Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej;
30) Biuro Polityki Bezpieczeństwa;
31) Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich;
32) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
§  3.  Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:
1) w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo:
a) Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji,
aa) 5  Departament Gospodarki Nieruchomościami,
b) Departament Lokalizacji Inwestycji,
c) Departament Mieszkalnictwa,
d) Departament Orzecznictwa,
e) 6  Departament Polityki Przestrzennej;
2) w zakresie działu rozwój regionalny:
a) Departament Certyfikacji i Desygnacji,
b) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
c) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej,
d) Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
e) Departament Programów Infrastrukturalnych,
f) Departament Programów Pomocowych,
g) Departament Programów Ponadregionalnych,
h) Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju,
i) Departament Promocji Funduszy Europejskich,
j) Departament Regionalnych Programów Operacyjnych,
k) Departament Rozwoju Cyfrowego,
l) Departament Strategii Rozwoju,
m) Departament Współpracy Terytorialnej,
n) 7  (uchylona).
§  4.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 Załącznik § 2 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 85 z dnia 22 maja 2018 r. (M.P.2018.519) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 czerwca 2018 r.
2 Załącznik § 2 pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 85 z dnia 22 maja 2018 r. (M.P.2018.519) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 czerwca 2018 r.
3 Załącznik § 2 pkt 24 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia nr 85 z dnia 22 maja 2018 r. (M.P.2018.519) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 czerwca 2018 r.
4 Załącznik § 2 pkt 28a dodany przez § 1 pkt 1 lit. d zarządzenia nr 85 z dnia 22 maja 2018 r. (M.P.2018.519) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 czerwca 2018 r.
5 Załącznik § 3 pkt 1 lit. aa dodany przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze zarządzenia nr 85 z dnia 22 maja 2018 r. (M.P.2018.519) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 czerwca 2018 r.
6 Załącznik § 3 pkt 1 lit. e zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie zarządzenia nr 85 z dnia 22 maja 2018 r. (M.P.2018.519) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 czerwca 2018 r.
7 Załącznik § 3 pkt 2 lit. n uchylona przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 85 z dnia 22 maja 2018 r. (M.P.2018.519) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 czerwca 2018 r.