Monitor Polski

M.P.2018.519

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 85
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 maja 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju (M.P. poz. 207) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) Departament Gospodarki Nieruchomościami;",

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) Departament Polityki Przestrzennej;",

c) uchyla się pkt 24,
d) po pkt 28 dodaje się pkt 28a w brzmieniu:

"28a) Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw;";

2) w § 3:
a) w pkt 1:
po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

"aa) Departament Gospodarki Nieruchomościami,",

lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) Departament Polityki Przestrzennej;",

b) w pkt 2 uchyla się lit. n.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.