Monitor Polski

M.P.2018.420

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Infrastruktury nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 151 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa (M.P. poz. 1303, z 2016 r. poz. 1143 oraz z 2017 r. poz. 849).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY

§  1.  Ministerstwo Infrastruktury, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Infrastruktury, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176), do spraw objętych działami:
1) łączność;
2) transport.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Budżetu;
2) Departament Dróg Publicznych;
3) Departament Kolejnictwa;
4) Departament Kontroli;
5) Departament Lotnictwa;
6) Departament Poczty;
7) Departament Prawny;
8) Departament Strategii Transportu;
9) Departament Transportu Drogowego;
10) Departament Współpracy Międzynarodowej;
11) Biuro Administracyjno-Finansowe;
12) Biuro Dyrektora Generalnego;
13) Biuro Ministra;
14) Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej;
15) Biuro Zarządzania Kryzysowego;
16) Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
§  3.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
§  4.  Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:
1) w zakresie działu łączność - Departament Poczty;
2) w zakresie działu transport:
a) Departament Dróg Publicznych,
b) Departament Kolejnictwa,
c) Departament Lotnictwa,
d) Departament Strategii Transportu,
e) Departament Transportu Drogowego,
f) Departament Współpracy Międzynarodowej,
g) Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.