Monitor Polski

M.P.2018.143

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (M.P. poz. 81).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STATUT MINISTERSTWA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

§  1.  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100), do spraw objętych działami:
1) gospodarka morska;
2) gospodarka wodna;
3) rybołówstwo;
4) żegluga śródlądowa.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Edukacji Morskiej (DEM);
2) Departament Gospodarki Morskiej (DGM);
3) Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej (DGWiZS);
4) Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami (DOK);
5) Departament Nadzoru Właścicielskiego (DNW);
6) Departament Prawny (DP);
7) Departament Rybołówstwa (DR);
8) Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM);
9) Biuro Administracyjne (BA);
10) Biuro Budżetowo-Finansowe (BBF);
11) Biuro Dyrektora Generalnego (BDG);
12) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego (BK);
13) Biuro Ministra (BM);
14) Biuro Obrony i Ochrony Informacji Niejawnych (BOiIN);
15) Biuro Prasowe (BP).
§  3.  Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:
1) w zakresie działu administracji rządowej gospodarka morska:
a) Departament Edukacji Morskiej,
b) Departament Gospodarki Morskiej,
c) Departament Nadzoru Właścicielskiego;
2) w zakresie działu administracji rządowej gospodarka wodna:
a) Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej,
b) Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami;
3) w zakresie działu administracji rządowej rybołówstwo - Departament Rybołówstwa;
4) w zakresie działu administracji rządowej żegluga śródlądowa - Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.
§  4.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.