Monitor Polski

M.P.2016.81

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

§  1. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091), do spraw objętych działami:
1) gospodarka morska;
2) rybołówstwo;
3) żegluga śródlądowa.
§  2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Edukacji Morskiej (DEM);
2) Departament Gospodarki Morskiej (DGM);
3) Departament Nadzoru Właścicielskiego (DNW);
4) Departament Prawny (DP);
5) Departament Rybołówstwa (DR);
6) Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM);
7) Departament Żeglugi Śródlądowej (DZS);
8) Biuro Dyrektora Generalnego (BDG);
9) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego (BK);
10) Biuro Ministra (BM);
11) Biuro Prasowe (BP).
§  3. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
§  4. Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:
1) w zakresie działu administracji rządowej gospodarka morska:
a) Departament Edukacji Morskiej,
b) Departament Gospodarki Morskiej,
c) Departament Nadzoru Właścicielskiego;
2) w zakresie działu administracji rządowej rybołówstwo - Departament Rybołówstwa;
3) w zakresie działu administracji rządowej żegluga śródlądowa - Departament Żeglugi Śródlądowej.