Monitor Polski

M.P.2016.936 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 74
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 904 i 960) zarządza się, co następuje:
§  1.  Agencji Wywiadu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2002 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT AGENCJI WYWIADU

§  1.  Agencja Wywiadu, zwana dalej "AW", jest urzędem administracji rządowej obsługującym Szefa Agencji Wywiadu, zwanego dalej "Szefem AW", działającym zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami, rozkazami, wytycznymi i poleceniami oraz pod jego bezpośrednim kierownictwem.
§  2. 
1.  Szef AW kieruje AW przy pomocy zastępców oraz kierowników jednostek organizacyjnych AW.
2.  Szefa AW, w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego zastępca działający w ramach udzielonych mu przez Szefa AW pełnomocnictw.
3.  Szef AW może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych funkcjonariuszy AW do podejmowania decyzji, w określonych sprawach, w jego imieniu.
§  3. 
1.  1  W skład AW wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1) Departament Operacyjny;
2) Departament Informacyjny;
3) Departament Techniczny;
4) Biuro Bezpieczeństwa;
5) Biuro Finansowo-Administracyjne;
6) Biuro Kadr i Szkoleń;
7) Biuro Prawne;
8) Gabinet Szefa;
9) Samodzielny Wydział do Spraw Zarządzania Kryzysowego.
2.  W strukturze organizacyjnej AW funkcjonuje grupa stanowisk samodzielnych.
§  4.  Spory kompetencyjne między jednostkami organizacyjnymi AW rozstrzyga Szef AW.
§  5.  Szef AW może powoływać kolegialne organy doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład osobowy oraz szczegółowy zakres i tryb działania.
1 Załącznik § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 106 z dnia 3 lipca 2018 r. (M.P.2018.660) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 lipca 2018 r.