Monitor Polski

M.P.2018.660

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 106
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 723 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu (M.P. z 2016 r. poz. 936) w załączniku do zarządzenia w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład AW wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Departament Operacyjny;

2) Departament Informacyjny;

3) Departament Techniczny;

4) Biuro Bezpieczeństwa;

5) Biuro Finansowo-Administracyjne;

6) Biuro Kadr i Szkoleń;

7) Biuro Prawne;

8) Gabinet Szefa;

9) Samodzielny Wydział do Spraw Zarządzania Kryzysowego.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.