Monitor Polski

M.P.2016.493

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147 i 437) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu (M.P. z 2014 r. poz. 685) w załączniku w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład AW wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Biuro I;

2) Biuro II;

3) Biuro III;

4) Biuro IV;

5) Biuro V;

6) Biuro VI;

7) Biuro VII;

8) Biuro VIII;

9) Biuro X;

10) Biuro XV;

11) Biuro XX;

12) Biuro Prawne;

13) Biuro Audytu.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.