Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w ogólnopolskim multipleksie telewizyjnym MUX-1.

Monitor Polski

M.P.2023.716

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 2023 r.

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 30 czerwca 2023 r.
o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w ogólnopolskim multipleksie telewizyjnym MUX-1

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722) ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym (MUX-1) programu telewizyjnego.
I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o udzielenie jednej koncesji, na okres 10 lat, na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym (MUX-1) programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym, t

j. w którym nie mniej niż 70% czasu nadawania programu w ciągu miesiąca, w godzinach 6.00-23.00, stanowić będą audycje i inne przekazy realizujące przyjętą specjalizację programu.

Program będzie rozpowszechniany codziennie przez 24 godziny na dobę i będzie oznaczony nazwą określoną w koncesji.

Program będzie rozpowszechniany w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym (MUX-1) na obszarze całego kraju, z zachowaniem poniższych warunków:

a) częstotliwości wykorzystywane na zasadzie współużytkowania - kanały TV o szerokości 8 MHz, wymienione i szczegółowo określone w pkt 2.1.3 ppkt 5 zarządzenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz, zmienionego zarządzeniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 7 czerwca 2022 r., na obszarach określonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w rezerwacji częstotliwości mogą zostać zmienione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności na podstawie art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933 i 2581), uwzględniając konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień międzynarodowych,

b) stacje nadawcze będą zlokalizowane na poszczególnych obszarach wykorzystania częstotliwości, określonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w rezerwacji częstotliwości, lub poza tymi obszarami, w odległości nie większej jednak niż 50 (pięćdziesiąt) kilometrów od granicy ww. obszarów,

c) wartości parametrów technicznych stacji nadawczych, w tym mocy promieniowanej, będą zawierały się w takich granicach, aby dopuszczalny sumaryczny poziom natężenia pola sygnałów zakłócających, wyznaczony zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Sektora Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego - ITU-R i Porozumienia Genewa 2006 (Porozumienie Regionalne w sprawie planowania naziemnej radiodyfuzji cyfrowej w Regionie 1 /w części Regionu 1 położonej na zachód od południka 170°E i na północ od równoleżnika 40°S, z wyłączeniem terytorium Mongolii/ oraz Islamskiej Republice Iranu w pasmach częstotliwości 174-230 MHz oraz 470-862 MHz - Genewa 2006), tzn. obliczony metodą ITU-R.P1546 dla 1% czasu, 50% miejsc, na wysokości 10 m n.p.t., nie przekraczał na granicy wspólnokanałowych obszarów wykorzystania częstotliwości, na terenie poniżej wymienionych krajów, następujących wartości:

Nazwa krajuWartość [dB1) V/m]
NIEMCY49,0 dB1) V/m + 3010g(częstotliwość środkowa kanału TV [MHz]/650 MHz)
SZWECJA49,0 dB1) V/m + 3010g(częstotliwość środkowa kanału TV [MHz]/650 MHz)
DANIA49,0 dB1) V/m + 3010g(częstotliwość środkowa kanału TV [MHz]/650 MHz)
LITWA46,2 dB1) V/m: na wspólnokanałowych obszarach wykorzystania częstotliwości uzgodnionych pomiędzy Litwą i Polską na Konferencji RRC-06

40,2 dB1) V/m + 3010g(częstotliwość środkowa kanału TV [MHz]/650 MHz): na wspólnokanałowych obszarach wykorzystania częstotliwości uzgodnionych pomiędzy Litwą i Polską po Konferencji RRC-06

ŁOTWA46,0 dB1) V/m + 3010g(częstotliwość środkowa kanału TV [MHz]/650 MHz)
ROSJA49,0 dB1) V/m + 3010g(częstotliwość środkowa kanału TV [MHz]/650 MHz)
BIAŁORUŚ46,0 dBuVm
UKRAINA46,0 dB1) V/m + 3010g(częstotliwość środkowa kanału TV [MHz]/650 MHz)
SŁOWACJA46,0 dBuVm
CZECHY46,0 dBuVm
POLSKA49,0 dB1) V/m + 3010g(częstotliwość środkowa kanału TV [MHz]/650 MHz)

d) standard kodowania sygnału wizji: H.265/HEVC (zgodnie z zaleceniem Sektora Telekomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU-T H.265 Wysokowydajne kodowanie wizji) zdolny do kodowania obrazów o rozdzielczości 1920 x 1080 p50 i 1280 x 720 p50 dla telewizji o wysokiej rozdzielczości (HDTV),

e) system emisji: standard DVB-T2 zgodnie z normą PN-ETSI EN 302 755 (Telewizja cyfrowa (DVB) - Struktura ramkowania, kodowanie kanałowe i modulacja dla systemu drugiej generacji naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T2)),

f) średnia przepływność strumienia danych przypadającego na jeden program telewizyjny - 1/8 przepływności całkowitego strumienia danych multipleksu,

g) sygnał multipleksu pierwszego tworzyć będzie nie więcej niż 8 programów telewizyjnych,

h) program będzie niekodowany i udostępniany odbiorcom bezpłatnie,

i) multipleks pierwszy, poza programem, którego nadawca w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania uzyska prawo do umieszczenia go w multipleksie pierwszym, będą tworzyć następujące programy: ESKA TV, TTV, POLO TV, ANTENA HD, TRWAM, STOPKLATKA, Fokus TV,

j) uporządkowanie audiowizualnych składników multipleksu pierwszego będzie następujące: ESKA TV, TTV, POLO TV, ANTENA HD, TRWAM, STOPKLATKA, Fokus TV, program, który uzyska koncesję w niniejszym postępowaniu,

k) standard kodowania sygnału fonii podstawowej: MPEG-2 Audio Warstwa II (zgodnie z normą ISO/IEC 13818-3 - Technika informatyczna - Ogólne zasady kodowania obrazów ruchomych i towarzyszącej im informacji dźwiękowej; Część 3: Dźwięk),

l) standard kodowania sygnału fonii przestrzennej: E-AC-3 (Dolby Digital +, zgodnie z normą ETSI TS 102 366 - Standard cyfrowej kompresji fonii /AC-3, Enhanced AC-3/).

II. Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie koncesji informacji programowych i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po uzyskaniu decyzji w sprawie udzielenia koncesji wnioskodawca się zobowiąże. Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po udzieleniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków technicznych będzie ustalenie parametrów sygnalizacyjnych - identyfikatorów ID.

III. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze kard. Stefana Wyszyńskiego 9 w dni robocze w godzinach 10.00-15.00. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - pokój A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godzinach 10.00-15.00. Wnioski można składać również drogą elektroniczną przez ePUAP. Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22-597-30-89.

IV. Wnioski mogą być składane w ciągu 45 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.

V. Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt 1 w zakresie przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu lub warunków technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt 1V będą pozostawiane bez rozpoznania.

VI. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w Internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.