Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1954 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 października 2019 r. do: 22 listopada 2019 r.
Art.  123.  [Zmiana lub cofnięcie rezerwacji częstotliwości]
1.  Rezerwacja częstotliwości może zostać zmieniona lub cofnięta, w drodze decyzji Prezesa UKE, w przypadku:
1) stwierdzenia, że używanie urządzenia radiowego zgodnie z rezerwacją powoduje szkodliwe zakłócenia lub szkodliwe zaburzenia elektromagnetyczne;
2) zmiany w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości przeznaczenia częstotliwości objętych rezerwacją częstotliwości;
3) wystąpienia okoliczności prowadzących do zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
4) nierozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości objętych rezerwacją w terminie, o którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 2a, z przyczyn leżących po stronie podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości;
5) zaprzestania wykorzystywania częstotliwości przez co najmniej 6 miesięcy, z przyczyn leżących po stronie podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości;
6) wystąpienia powtarzających się naruszeń warunków wykorzystania częstotliwości lub obowiązku wnoszenia opłat za częstotliwości;
7) niewywiązywania się z zobowiązań, o których mowa w art. 115 ust. 1 pkt 9, z przyczyn leżących po stronie podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości;
8) częstotliwości objęte rezerwacją są wykorzystywane w sposób nieefektywny;
9) 133  gdy jest to konieczne dla realizacji zobowiązań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych lub aktów prawnych Unii Europejskiej, dotyczących gospodarowania częstotliwościami;
10) 134  stwierdzenia, że na skutek transakcji handlowej, w szczególności skutkującej przejęciem kontroli w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów nad podmiotem dysponującym rezerwacją częstotliwości, doszło do nadmiernego skupienia częstotliwości przez podmiot lub grupę kapitałową.
1a.  135  Przepisu ust. 1 pkt 10 nie stosuje się, jeżeli strony transakcji handlowej zgłosiły na piśmie Prezesowi UKE zamiar jej przeprowadzenia, a Prezes UKE potwierdził, że zamierzona transakcja handlowa nie będzie prowadziła do nadmiernego skupienia częstotliwości. Prezes UKE zawiadamia strony transakcji handlowej o swoim stanowisku w tej sprawie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia transakcji. W przypadku niezawiadomienia przez Prezesa UKE stron transakcji handlowej w tym terminie uznaje się, że Prezes UKE potwierdził, że zamierzona transakcja handlowa nie będzie prowadziła do nadmiernego skupienia częstotliwości.
1b.  136  Przepisu ust. 1 pkt 10 nie stosuje się po upływie 5 lat od dnia dokonania transakcji handlowej.
2.  Niezależnie od przesłanek, o których mowa w ust. 1, Prezes UKE może zmienić rezerwację w zakresie warunków wykorzystywania częstotliwości, o których mowa w art. 146, również jeżeli praca urządzenia radiowego jest zakłócana przez inne urządzenia lub sieci telekomunikacyjne.
2a.  137  (uchylony).
2b.  138  Niezależnie od przesłanek, o których mowa w ust. 1 i 2, Prezes UKE zmienia rezerwację częstotliwości w zakresie ograniczeń, o których mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5, jeżeli nie zachodzi konieczność utrzymywania tych ograniczeń, w szczególności gdy wynika to z przeglądu, o którym mowa w art. 192 ust. 4.
2c.  139  Prezes UKE, w celu zapewnienia ładu w gospodarce częstotliwościami oraz zwiększenia efektywności wykorzystywanych częstotliwości, może dokonać zmiany przydzielonych rezerwacji częstotliwości z danego zakresu częstotliwości poprzez zamianę częstotliwości objętych rezerwacją na częstotliwości o analogicznych właściwościach. Zmiana może dotyczyć całości lub części częstotliwości objętych rezerwacją.
2d.  140  Prezes UKE, w przypadku, o którym mowa w ust. 2c, może wszcząć i prowadzić jedno postępowanie oraz wydać jedną decyzję lub odrębne decyzje dla każdej z rezerwacji częstotliwości albo prowadzić odrębne postępowania zakończone wydaniem odrębnych decyzji.
2e.  141  (uchylony).
3.  142  Zmiany warunków wykorzystania lub cofnięcia rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych Prezes UKE dokonuje w porozumieniu z Przewodniczącym KRRiT. Niezajęcie stanowiska przez Przewodniczącego KRRiT w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu decyzji jest równoznaczne z uzgodnieniem projektu decyzji.
4.  (uchylony).
5.  (uchylony).
6.  Odmowa udzielenia rezerwacji częstotliwości następuje w przypadku, gdy:
1) wnioskodawca nie jest w stanie wywiązać się z warunków związanych z wykorzystaniem częstotliwości lub zasobów orbitalnych;
2) zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
3) powodowałoby to naruszenie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną;
4) zachodzi konieczność przeprowadzenia przetargu, aukcji albo konkursu, a wniosek o rezerwację częstotliwości złożony został przed ogłoszeniem przetargu, aukcji albo konkursu;
5) w przetargu, aukcji albo konkursie podmiot nie został wyłoniony jako ten, dla którego zostanie dokonana rezerwacja częstotliwości;
6) 143  udzielenie rezerwacji częstotliwości uniemożliwiałoby realizację zobowiązań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych lub aktów prawnych Unii Europejskiej, dotyczących gospodarowania częstotliwościami.
7.  W okresie ważności rezerwacji częstotliwości można odmówić wydania lub cofnąć pozwolenie radiowe na używanie urządzenia radiowego wykorzystującego częstotliwości objęte rezerwacją z tytułu wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
2) naruszenia umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną;
3) zakłócenia pracy urządzeń lub sieci telekomunikacyjnych;
4) niespełniania warunków, o których mowa w art. 114 ust. 3 pkt 2, chyba że uległ zmianie stan prawny lub faktyczny przyjęty za podstawę dokonania rezerwacji;
5) 144  braku możliwości realizacji zobowiązań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych lub aktów prawnych Unii Europejskiej, dotyczących gospodarowania częstotliwościami.
8.  Odmowa udzielenia rezerwacji częstotliwości, jej zmiana lub cofnięcie w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, a także odmowa wydania pozwolenia radiowego lub jego cofnięcie z powodu tych okoliczności, następuje po zasięgnięciu opinii lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefa Agencji Wywiadu, w zakresie ich właściwości.
9.  Jeżeli uzasadnienie opinii lub wniosku organów, o których mowa w ust. 8, wskazujące na okoliczności prowadzące do zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego zawiera informacje niejawne, zamiast uzasadnienia doręcza się zawiadomienie, że uzasadnienie takie zostało sporządzone.
10.  Organy, o których mowa w ust. 8, zajmują stanowisko w terminie 21 dni od dnia wystąpienia o opinię lub dnia wystąpienia z wnioskiem, o których mowa w ust. 8.
11.  Jeżeli organy, o których mowa w ust. 8, nie zajmą stanowiska w terminie, o którym mowa w ust. 10, uznaje się, że wymóg uzyskania stanowiska został spełniony.
12.  Rezerwacja częstotliwości na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych udzielona w celu wykonywania uprawnień wynikających z koncesji na rozpowszechnianie tych programów wygasa w przypadku cofnięcia przez Przewodniczącego KRRiT tej koncesji lub jej wygaśnięcia.
13.  145  Prezes UKE niezwłocznie doręcza Przewodniczącemu KRRiT ostateczną decyzję o zmianie rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sposób cyfrowy drogą naziemną, wydaną na podstawie ust. 1 pkt 2 lub 9 lub ust. 2c.
14.  146  W przypadku zamiany częstotliwości dokonywanej na podstawie ust. 1 pkt 9 lub ust. 2c przepisu art. 116 ust. 1 nie stosuje się.
133 Art. 123 ust. 1 pkt 9 dodany przez art. 1 pkt 22 lit. a ustawy z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U.2019.643) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2019 r.
134 Art. 123 ust. 1 pkt 10 dodany przez art. 1 pkt 22 lit. a ustawy z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U.2019.643) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2019 r.
135 Art. 123 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U.2019.643) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2019 r.
136 Art. 123 ust. 1b dodany przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U.2019.643) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2019 r.
137 Art. 123 ust. 2a uchylony przez art. 1 pkt 22 lit. c ustawy z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U.2019.643) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2019 r.
138 Art. 123 ust. 2b zmieniony przez art. 1 pkt 22 lit. d ustawy z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U.2019.643) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2019 r.
139 Art. 123 ust. 2c dodany przez art. 1 pkt 22 lit. e ustawy z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U.2019.643) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2019 r.
140 Art. 123 ust. 2d dodany przez art. 1 pkt 22 lit. e ustawy z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U.2019.643) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2019 r.
141 Art. 123 ust. 2e uchylony przez art. 11 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1815) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 października 2019 r.
142 Art. 123 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 22 lit. f ustawy z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U.2019.643) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2019 r.
143 Art. 123 ust. 6 pkt 6 dodany przez art. 1 pkt 22 lit. g ustawy z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U.2019.643) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2019 r.
144 Art. 123 ust. 7 pkt 5 dodany przez art. 1 pkt 22 lit. h ustawy z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U.2019.643) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2019 r.
145 Art. 123 ust. 13 dodany przez art. 1 pkt 22 lit. i ustawy z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U.2019.643) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2019 r.
146 Art. 123 ust. 14 dodany przez art. 1 pkt 22 lit. i ustawy z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U.2019.643) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2019 r.