Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

Monitor Polski

M.P.2020.1028

Akt utracił moc
Wersja od: 10 listopada 2020 r.

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 28 października 2020 r.
o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805) ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym programu telewizyjnego.
I.
Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o udzielenie jednej koncesji, na okres 10 lat, na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym bądź wyspecjalizowanym.

Program będzie rozpowszechniany codziennie przez 24 godziny na dobę i będzie oznaczony nazwą określoną w koncesji.

Program będzie rozpowszechniany w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym na obszarze całego kraju, z zachowaniem poniższych warunków:

a)
częstotliwości wykorzystywane na zasadzie współużytkowania - kanały TV o szerokości 8 MHz, których obszary określi Prezes UKE w rezerwacji częstotliwości, mogą zostać zmienione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności na podstawie art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875), uwzględniając konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień międzynarodowych,
b)
stacje nadawcze będą zlokalizowane na poszczególnych obszarach wykorzystania częstotliwości, które określi Prezes UKE w rezerwacji częstotliwości, lub poza tymi obszarami, w odległości nie większej jednak niż 50 (pięćdziesiąt) km od granicy ww. obszarów,
c)
wartości parametrów technicznych stacji nadawczych, w tym mocy promieniowanej, będą zawierały się w takich granicach, aby dopuszczalny sumaryczny poziom natężenia pola sygnałów zakłócających, wyznaczony zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Sektora Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego - ITU-R i Porozumienia Genewa 2006 (Porozumienie Regionalne w sprawie planowania naziemnej radiodyfuzji cyfrowej w Regionie 1 (w częściach Regionu 1 położonych na zachód od południka 170°E i na północ od równoleżnika 40°S, z wyłączeniem terytorium Mongolii) oraz Islamskiej Republice Iranu, w pasmach częstotliwości 174-230 MHz oraz 470-862 MHz (Genewa, 2006 r.)), tzn. obliczony metodą ITU-R P.1546 dla 1% czasu, 50% miejsc, na wysokości 10 m n.p.t, nie przekraczał na granicy wspólnokanałowych obszarów wykorzystania częstotliwości wartości, które określi Prezes UKE w rezerwacji częstotliwości,
d)
system emisji:
-
standard DVB-T zgodnie z normą PN-ETSI EN 300 744 (Telewizja cyfrowa (DVB) - Struktura ramkowania, kodowanie kanałowe i modulacja dla naziemnej telewizji cyfrowej),
-
standard DVB-T2 zgodnie z normą PN-ETSI EN 302 755 (Telewizja cyfrowa (DVB) - Struktura ramkowania, kodowanie kanałowe i modulacja dla systemu drugiej generacji naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T2), stosowany zgodnie z harmonogramem określonym przez Prezesa UKE w rezerwacji częstotliwości,
e)
standard kodowania sygnału wizji:
-
dla DVB-T: H.264/AVC (zgodnie z zaleceniem Sektora Telekomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU-T H.264 Zaawansowane kodowanie wizji dla źródłowych usług audiowizualnych) zdolny do kodowania strumienia MP@L3 dla telewizji o standardowej rozdzielczości (SDTV) i HP@L4 dla telewizji o wysokiej rozdzielczości (HDTV),
-
dla DVB-T2: H.265/HEVC (zgodnie z zaleceniem Sektora Telekomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU-T H.265 Wysokowydajne kodowanie wizji) zdolny do kodowania obrazów o rozdzielczości 1920 x 1080 p50 i 1280 x 720 p50 dla telewizji o wysokiej rozdzielczości (HDTV),

stosowany zgodnie z harmonogramem, który określi Prezes UKE w rezerwacji częstotliwości,

f)
standard kodowania sygnału fonii podstawowej: MPEG-2 Audio Warstwa II (zgodnie z normą ISO/IEC 13818-3 - Technika informatyczna - Ogólne zasady kodowania obrazów ruchomych i towarzyszącej im informacji dźwiękowej; Część 3: Dźwięk),
g)
standard kodowania sygnału fonii przestrzennej: E-AC-3 (Dolby Digital +) zgodnie z normą ETSI TS 102 366 (Standard cyfrowej kompresji fonii (AC-3, Enhanced AC-3)),
h)
średnia przepływność strumienia danych przypadającego na jeden program telewizyjny - 1/8 przepływności całkowitego strumienia danych multipleksu,
i)
sygnał multipleksu pierwszego tworzyć będzie nie więcej niż 8 programów telewizyjnych,
j)
program nie będzie kodowany i będzie udostępniany odbiorcom bezpłatnie,
k)
multipleks pierwszy, poza programem, którego nadawca, w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, uzyska prawo do umieszczenia go w multipleksie pierwszym, będą tworzyć następujące programy: ESKA TV, TTV, POLO TV, TRWAM, STOPKLATKA, Fokus TV, TVP ABC,
l)
uporządkowanie audiowizualnych składników multipleksu pierwszego będzie następujące:
-
ESKA TV, TTV, POLO TV,
-
program, który uzyska koncesję w niniejszym postępowaniu,
-
TRWAM, STOPKLATKA, Fokus TV, TVP ABC.
II.
1.
Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określania warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie koncesji informacji programowych i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po uzyskaniu decyzji w sprawie udzielenia koncesji wnioskodawca się zobowiąże. Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po udzieleniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
2.
Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków technicznych będzie ustalenie parametrów sygnalizacyjnych - identyfikatorów ID.
III.
W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze kard. Stefana Wyszyńskiego 9 w dni robocze w godzinach 1000-1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - pokój A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz. 1000-1500. Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22-597-30-89, a w sprawie parametrów technicznych stacji pod numerem telefonu 22-597-31-74.

IV.
Wnioski mogą być składane w ciągu 45 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.
V.
Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt I w zakresie: przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu lub warunków technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt IV będą pozostawiane bez rozpoznania.
VI.
Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w Internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.