§ 6. - Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji". - M.P.2017.773 - OpenLEX

§ 6. - Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji".

Monitor Polski

M.P.2017.773

Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 2017 r.
§  6. 
1. 
Przewodniczący, kierując się zakresem przewidywanych do rozpatrzenia na zwoływanym posiedzeniu Zespołu spraw, zawiadamia o obowiązku udziału w nim właściwych z uwagi na ten zakres członków Zespołu, nie później niż na 7 dni roboczych przed datą posiedzenia.
2. 
Na zaproszenie przewodniczącego w pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby reprezentujące podmioty publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje naukowe oraz eksperci procesu rewitalizacji, a także inni interesariusze procesu rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023).