[Rewitalizacja; interesariusze] - Art. 2. - Rewitalizacja. - Dz.U.2021.485 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Rewitalizacja; interesariusze] - Rewitalizacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.485 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2021 r.
Art.  2.  [Rewitalizacja; interesariusze]
1. 
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.
2. 
Interesariuszami rewitalizacji, zwanymi dalej "interesariuszami", są w szczególności:
1)
mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
2)
mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3)
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4)
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5)
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6)
organy władzy publicznej;
7)
podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.