Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji".

Monitor Polski

M.P.2017.773

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji"

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
1. 
Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji", zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów.
Do zadań Zespołu należy podejmowanie działań służących ocenie funkcjonowania polityki rewitalizacji oraz wypracowaniu zmian tej polityki, w szczególności:
1)
monitorowanie i ocena przebiegu procesów rewitalizacyjnych;
2)
wypracowywanie i przedstawianie propozycji zmian polityki państwa, w tym zmian legislacyjnych oraz programowych, dotyczących rewitalizacji lub mających na nią wpływ;
3)
opiniowanie projektów dokumentów, w szczególności dokumentów rządowych dotyczących rewitalizacji lub mających na nią wpływ.
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący;
2)
zastępca przewodniczącego;
3)
pozostali członkowie:
a)
po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wskazanym przez ministra właściwego do spraw:
finansów publicznych,
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
rozwoju wsi,
środowiska,
zabezpieczenia społecznego,
b)
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
4)
sekretarz - pracownik komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, właściwej w zakresie obsługi merytorycznej i organizacyjnej Zespołu, wyznaczony przez tego ministra.
2. 
Funkcja przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego pełniona jest rotacyjnie przez przedstawiciela ministra właściwego do spraw:
1)
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
2)
rozwoju regionalnego

- w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.

3. 
Rotacja, o której mowa w ust. 2, następuje w dniu 1 stycznia oraz w dniu 1 lipca danego roku.
1. 
Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
1)
kierowanie pracami Zespołu;
2)
zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
3)
przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
4)
ustalanie terminów, miejsc i programów posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 6 ust. 2.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami Zespołu kieruje zastępca przewodniczącego.
Członkowie Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, mogą upoważnić pracownika urzędu obsługującego organ, którego są przedstawicielem, do zastępowania ich w pracach Zespołu.
1. 
Przewodniczący, kierując się zakresem przewidywanych do rozpatrzenia na zwoływanym posiedzeniu Zespołu spraw, zawiadamia o obowiązku udziału w nim właściwych z uwagi na ten zakres członków Zespołu, nie później niż na 7 dni roboczych przed datą posiedzenia.
2. 
Na zaproszenie przewodniczącego w pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby reprezentujące podmioty publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje naukowe oraz eksperci procesu rewitalizacji, a także inni interesariusze procesu rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023).
Z posiedzenia Zespołu sekretarz sporządza protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.
Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjnie im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty oraz opiniują propozycje formułowane przez Zespół.
1. 
W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos osoby przewodniczącej posiedzeniu Zespołu.
2. 
Przewodniczący może, na wniosek członka Zespołu albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem zadań Zespołu w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Do rozpatrywania spraw w trybie obiegowym przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
1. 
Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
2. 
Osobom, o których mowa w § 6 ust. 2, uczestniczącym w posiedzeniu Zespołu na zaproszenie przewodniczącego, przysługuje zwrot kosztów przejazdu lub noclegu, poniesionych w związku z uczestnictwem w tym posiedzeniu, obliczony zgodnie z przepisami dotyczącymi ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
1. 
Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
2. 
Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego albo w innych miejscach, w szczególności na terenie gmin prowadzących procesy rewitalizacyjne, na zaproszenie wójtów, burmistrzów albo prezydentów miast.
Koszty funkcjonowania Zespołu, o których mowa w § 10 ust. 2 oraz § 11 ust. 1, są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
1. 
Przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów, na koniec każdego półrocza, sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu.
2. 
Projekt sprawozdania sporządza sekretarz.
Pierwszym przewodniczącym jest przedstawiciel, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Pierwsze sprawozdanie, o którym mowa w § 13 ust. 1, przedstawia się za półrocze, w trakcie którego weszło w życie niniejsze zarządzenie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.